Annons

Johan Eriksson:Hegel utförde en andens psykoanalys

”Andens fenomenologi” har efter 200 år gjorts tillgänglig på svenska. I detta grundläggande verk visar Hegel hur olika medvetandegestalter historiskt har avlöst varandra, fram till ett ”absolut vetande” – när medvetandet inser att det själv utgör all realitet.

Under strecket
Publicerad

När man på allvar börjar studera den västerländska filosofihistorien dröjer det inte länge innan man upptäcker i hur stor utsträckning det filosofiska tänkandet alltsedan Platons dagar varit centrerat kring sig självt. Ingen filosof värd namnet tycks ha försummat att förr eller senare utförligt behandla de grundläggande frågeställningar som rör den egna kunskapsdisciplinens särart – Vad kännetecknar de filosofiska problemen? Vilken status har den filosofiska kunskapen? Hur skall man karaktärisera filosofins säregna sätt att grunda och bevisa? Hur ser relationen ut mellan filosofi och empirisk vetenskap?

Det är ingen vild gissning att denna självupptagenhet i första rummet har sin grund i filosofins undflyende och svårgripbara kunskapsobjekt. För när det kommer till frågan om dess eget ämnesområde verkar i alla fall något slag av konsensus ha växt fram genom århundradena: vad som principiellt utmärker den filosofiska forskningen är att den inte syftar till att vinna kunskap om saker och ting i världen, utan snarare syftar till att vinna insikt i mening och meningssamband. Kort sagt, filosofins ämnesområde stavas form och inte fakta.

Annons
Annons
Annons