Annons
X
Annons
X
Ledare
Krönika

Hans L Zetterberg: Staten är mindre än samhället

Hans L Zetterberg (1927-2014). Bilden från då World Association for Public Opinion Research 1999 förärade honom Helen S. Dinerman Award.
Hans L Zetterberg (1927-2014). Bilden från då World Association for Public Opinion Research 1999 förärade honom Helen S. Dinerman Award. Foto: FOTO: ZETTERBERG.ORG

I slutet av 1980-talet kunde jag med sorg konstatera att mitt land Sverige, efter 75 år av socialdemokratisk dominans under 1900- talet inte längre förmådde hålla isär begreppen stat och samhälle, vare sig i det dagliga samtalet eller i den officiella svenskan. På den tiden talade svenskar, både i officiella och privata sammanhang, om dessa två fenomen som ”samhället”. Detta genomsyrade all talad och skriven svenska. På så sätt fick svenskar leva med att deras modersmål givits en inbyggd socialistisk lutning.

Ett folk vars språk inte skiljer på staten och samhället kan aldrig skapa ett samhälle med självständiga medborgargrupperingar. Då kan man inte föreställa sig annat än tanken att staten råder över politiken, vetenskapen, konsten, religionen och välfärdsmoralen.

Jag tog chansen att hjälpa till med att korrigera denna anomali, som ordförande i en grupp som fått Moderaternas uppdrag att finna nya vägar för partiet, som då leddes av Carl Bildt.

Annons
X

**Den internationella politiska **debatten hade fått ett nytt fokus genom president Ronald Reagans första installationstal den 20 januari 1981: ”Regeringen är inte lösningen på problemet. Regeringen är problemet.” Dessa ord noterades, citerades och ifrågasattes i demokratier över hela världen. Debatten var särskilt relevant i Sverige där den offentliga sektorns andel av BNP var den högsta per capita i någon demokrati (med undantag för Israel med dess onaturligt stora militärbudget).

Som en bakgrundsupplysning kan vi konstatera att socialisterna i Sverige aldrig kollektiviserat jordbruket (inte heller har de svenska bönderna någonsin bundits av ett feodalsystem). I politiskt samförstånd hade staten och privata intressen delat på naturresurser som järnmalm och vattenkraft, och skogen. Emellertid var tillverkningsindustrin, som gjort landet rikt, i huvudsak skapat av privat kapital.

Svenskarna steg in i moderniteten med statsägd järnväg och ett statligt postverk. Likaså var tv och radio statliga monopol. På 1970-talet presenterade en liten grupp intellektuella inom Metall ett system för kollektiv kapitalbildning med syftet att ta över industrin genom att bit för bit föra över dess kapital till löntagarfonder. 1983 beslutades detta av ett socialdemokratiskt parlament.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  När min arbetsgrupp inledde sitt arbete var denna stora socialistiska framstöt för löntagarfonder igång, men på väg att misslyckas.

  **För oss blev **den huvudsakliga arbetsuppgiften att kartlägga vilka delar av det svenska samhället som inte behövde styras av staten. Det kan förefalla vara en omöjlig uppgift att utföra på ett språk som saknar andra ord än dem som i slutänden syftar på staten. Fast alla språk har sina tjuvar och bedragare som saboterar ords ursprungliga betydelse, likaväl som kreativa snillen som gläder oss med nya betydelser.

  Vi fann en lång lista med ord, till exempel medkänsla. Det syftar på personer som strävar efter att uppföra sig anständigt i alla situationer och vill hålla samvetet rent. Humanitära, välfärds-, och frivilligorganisationer, religiös och sekulär välgörenhet är goda gärningars smedjor, för att inte tala om alla de uppoffringar som görs inom anhörigvården.

  De dras till civilsamhället – ett ord som är ett sabotage mot total-förstatligande-vokabulären. På samma sätt fann vi, utanför förstatligandets lingot, ord som den lilla världen, vilka getts en levande betydelse av filmare som Ingmar Bergman och samtidigt hjälpt till att finna svar på existentiella frågor från nära och kära. Allt detta är mycket långt från den Stora Statens värld.

  I Sverige har civilsamhället av tradition bestått av starka sociala rörelser som, å ena sidan, tacklar sociala problem som alkoholism och, å andra sidan, odlar en samarbetsanda och lokal samverkan. Detta gamla civilsamhälle i Sverige, som bygger på folkliga frivilligorganisationer, har börjat stelna. Det här landet är inte längre ett samhälle där frivilliga går samman för att lösa gemensamma problem och uppnå ekonomiskt självbestämmande.

  Arbetsgruppen **identifierade en **lång lista på hur statens räckvidd kunde minskas, som till exempel skatter och regleringar. Vi fann också ord för att maximera den personliga friheten: frihandel, fria universitet, fri kyrka, konstens frihet, samvetsfrihet.

  Gruppen rekommenderade att den lilla världen skulle stärkas och civilsamhället försvaras. Den underströk starkt behovet av ökad frihet för den icke-statliga sektorn, särskilt ekonomin. Vi rekommenderade att den lilla världen ska präglas av konservatism och den stora världen av liberalism.

  Framtidsprogrammet antogs av Moderaternas stämma 1990. Planen föreföll på många vis vara kongruent med de tankar som fanns hos Margaret Thatcher och Ronald Reagan. Programmet oroades inte av Europas enande och världsekonomins globalisering.

  När Carl Bildt blev statsminister i Sverige efter valet 1991, fanns i hans anförande inför Riksdagen följande mening: ”Samhället är större än staten”. Under sin treåriga mandatperiod införde hans regering fler liberala reformer än någon annan svensk regering gjort förr eller senare. Dörrarna öppnades för två decennier med en politik som flyttade statlig verksamhet till privata företag. [...]

  **Var det ett **misstag att låna politiska idéer från utlandet, som Reagans eller Thatchers nyliberalism, och tro att de skulle fungera i det svenska samhällets mittfåra? Var det rätt att öppna för ett minskat förstatligande av barnomsorg, sjukvård, äldrevård? Var det rätt att öppna för privata skolor för de unga, mindre statligt inflytande på pensionssystemet och i kollektivtrafiken?

  Det var absolut rätt. Men vi måste grundligt analysera hur lyckat det vi försökte göra har blivit.

  Vi som arbetade för en politik som beskar den förvuxna svenska staten gjorde det allvarliga misstaget att tro att vi hade att göra med en blandekonomi av ett slag som har många grenar. I själva verket handlar det om en ekonomi med monopol i utvalda sektorer. Likaså var det ett misstag att tro att det svenska civilsamhället kunde agera som det gör utomlands.

  Vid den tiden när vi arbetade med framtidsprogrammet framfördes ofta åsikten att staten måste respektera de små världarna som medborgarnas privata sfärer. Detta blev en större kraft än väntat i efterdyningarna av den USA-skapade (NSA) internationella övervakningskrisen 2010.

  **Till en början **var det få i den svenska allmänheten som tog till sig Carl Bildts tal om samhälle som något annat än staten. I det nya århundradet blev detta emellertid allmänt accepterat av medelklassen och bland unga med utbildning.

  **De svenska Moderaterna **blev pragmatiker och tonade ner sin liberalism. Genom en del trianguleringar och vissa rena övertaganden av motståndarnas politik utvecklades partiet till ett parti i politikens mitt.

  Med början 2006 ledde partiet en icke-socialistisk regering i åtta år. Den väg man valde mot ett ständigt växande parti blev fortsatt triangulering (eller vad partiledningen trodde var triangulering). Således bytte Moderaterna både sitt sätt att tala och sin politik i riktning mot sina motståndare Socialdemokraterna.

  **Trianguleringar vässar inte **ideologin. 2014 kunde väljarna inte se mycket till skillnad mellan de två partierna. Men det gick ändå lätt för vänstern i landet, två socialistpartier och ett grönt parti, att föra tillbaka Sverige till en enorm offentlig sektor, höga skatter och till fullfjädrade statliga kontroller från förr i tiden.

  **När det här **skrivs, i november 2014, ligger vågmästarmakten i det svenska parlamentet hos ett parti som heter Sverigedemokraterna. Det är ett nationalistiskt, isolationistiskt anti-invandringsparti av den typ som blommat upp efter Europas långa finanskris.

  Det svenska partiet skiljer ut sig, inte bara för att det haft en så snabb tillväxt i ett land som i stort sett räddats undan den ekonomiska krisen utan också för att det har verkliga naziströtter. Men att leta efter en renodlad nazist bland partimedlemmarna är ändå som att leta efter den berömda nålen i höstacken.

  **Sorgligt nog verkar **det nu också som om den gamla vanan att kalla staten för samhället är tillbaka, om än inte i full omfattning.

  Hans Zetterberg

  Texten utgör ett kortat, bearbetat utdrag ur den nya upplagan av boken ”Surrounded by Symbols” i serien The Many-Splendored Society (Vol 1) och har översatts från engelska med författarens godkännande.

  Översättning: Lars Ryding

  Bearbetning: Tove Lifvendahl

  Hans Zetterberg (postumt)

  Annons
  Annons
  X

  Hans L Zetterberg (1927-2014). Bilden från då World Association for Public Opinion Research 1999 förärade honom Helen S. Dinerman Award.

  Foto: FOTO: ZETTERBERG.ORG Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X