Aktieanalys

Björn Rydell: GHP: Fortsatt hälsosamma tillväxtmöjligheter

Specialistvårdsbolaget GHP avslutar 2018 med god organisk tillväxt och stärkt lönsamhet. Kan bolaget vinna nya managementkontrakt utomlands?

En ökad beläggning på befintliga kliniker var en starkt bidragande orsak till lönsamhetsförbättringen under 2018.
En ökad beläggning på befintliga kliniker var en starkt bidragande orsak till lönsamhetsförbättringen under 2018.

GHP Specialty Care (13,8 kr) är en sjukvårdskoncern som bedriver både öppen och slutenvård i Norden och Förenade Arabemiraten. Genom fokus på specialiserade klinker anser bolaget sig nå högre kvalitet, effektivitet samt patientsäkerhet. Bolagets devis är ”Kvalitet genom specialisering”. GHP driver idag ett tjugotal kliniker och har knappt 600 anställda. Börsvärdet är drygt 940 Mkr.

Senast vi på Börsplus skrev om GHP var för knappt två år sedan. Denna analys går att läsa här. Då var både tillväxten och lönsamheten svajig. Dagens bokslut visar på motsatsen.

Som grafen ovan visar var 2017 ett tungt år för GHP. 2018 var desto bättre med god organisk tillväxt och stark lönsamhetsförbättring. Vi sammanfattar de viktigaste händelserna under året.

  • Den organisk tillväxten var 14,6 procent i det fjärde kvartalet och 13,9 procent på helårsbasis 2018.
  • Rörelseresultatet (Ebit) under 2018 förbättrades till 56,4 Mkr (16,2) motsvarande en rörelsemarginal om 5,0 procent (1,6).
  • Hög affärsaktivitet inom affärsområde International.
  • Styrelsen föreslår återupptagen utdelning om 0,30 kr per aktie (0).
GHP Specialty Care Q4 2018 Q4 2017
Omsättning 337 Mkr 289 Mkr
- tillväxt 15% 10%
Rörelseresultat 28 Mkr 25 Mkr
- rörelsemarginal 8,40% 8,57%
Vinst per aktie 0,27 kr 0,22 kr

Försäljningsutvecklingen under 2018 var god och samtliga affärssegment bidrog till utvecklingen. Största affärsområdet Norden ökade intäkterna med 11 procent jämfört med 2017 och utgjorde 87 procent av försäljningen.

Tillväxten drevs i huvudsak av förbättrat kapacitetsutnyttjande i befintliga kliniker. GHP har även startat sin första hudklinik, GHP Hud Malmö. I Stockholm pågår etablering av en ny klinik för ortopedisk dagkirurgi, denna väntas färdigställas under våren 2019.

Resultatmässigt var det även Norden som stod för medparten av förbättringen under året. Rörelseresultatet steg från blygsamma 7 Mkr till 45 Mkr för affärsområdet under 2018. Dock belastades 2017 av en del kostnader av engångskaraktär hänförligt omstruktureringar och avyttringar av kliniker.

Affärsområde International, som består av GHP:s verksamhet i Förenade Arabemiraten utvecklades väl under 2018. Intäkterna steg 10 procent samtidigt som rörelseresultatet stärktes till 23,4 Mkr (16,6).

GHP har i flera år bedrivit diabetesvård på en klinik och sedan 2016 är de även operativt ansvariga för driften av fyra sjukhus. GHP är ansvariga för att säkerställa och förbättra kvaliteten och effektiviteten på sjukhusen.

Ersättningen för managementavtalet utgörs av ett antal komponenter som i huvudsak baseras på hur väl GHP uppnår ett antal förutbestämda kriterier och KPI:er. Denna ersättningsmodell förändrades hösten 2017 och innebär kortfattat att en större del av ersättningen infaller under fjärde kvartalet varje år.

GHP uppger att de för dialoger om nya managementkontrakt i flera länder. Processerna är långa och oförutsägbara men det verkar i alla fall finnas viss förhoppning på något nytt avtal under 2019 enligt ledningen.

Vårdsamverkan är koncernens minsta affärsområde. Här ökade intäkterna med 73 procent och bidrog med drygt 6 procent av koncernens intäkter. Verksamheten handlar om att korta vårdköer och effektivisera vårdplanering som genomförs i samarbete med försäkringsbolag.

Konkret innebär det att GHP tar ansvar för hela vårdkedjan genom att styra patientflöden så att patienter får träffa rätt typ av läkaren eller sjukgymnast i samband med besöket. Vilket samhällsekonomiskt genererar stora besparningar.

Det finns ett antal faktorer som driver marknadsutvecklingen. Exempelvis demografiska faktorer såsom en växande och åldrande befolkning där behovet av mer och effektiv vård ständigt ökar. Även medvetenheten kring fria vårdval och en ökad andel sjukvårdsförsäkringar bidrar till tillväxten. Därutöver finns en stark efterfrågan på lösningar som kan sänka kostnader och effektivisera sjukvården från samhällets sida.

I den negativa vågskålen finns den politiska risken. För ett par år sedan var detta ämne väldigt omdebatterat. Men med tanke på den rådande politiska situationen i Sverige så är det möjligt att denna fråga inte kommer vara högst upp på agendan. Så verkar fallet vara för tillfället i alla fall.

GHP:s nettoskuld minskade till 107 Mkr från 127 Mkr i slutet av 2017. Samtidigt föreslår styrelsen en återupptagen utdelning om 0,30 kr per aktie. Nedan följer våra prognoser på hur de närmsta åren kan arta sig:

GHP Specialty Care
Börskurs: 13,80 kr
Antal aktier (miljoner): 68,3
Börsvärde: 942 Mkr
Nettoskuld: 107 Mkr
VD Daniel Öhman
Styrelseordförande Carsten Browall
SvD Börsplus huvudscenario
2018 2019E 2020E 2021E
Omsättning 1 125 1 210 1 307 1 411
- Tillväxt 13,1% 7,6% 8,0% 8,0%
Rörelseresultat 56 67 75 85
- Rörelsemarginal 5,0% 5,5% 5,8% 6,0%
Resultat efter skatt 38 43 50 57
Vinst per aktie 0,55 0,62 0,73 0,84
Utdelning per aktie 0,30 0,40 0,50 0,60
Direktavkastning 2,2% 2,9% 3,6% 4,3%
Avkastning på eget kapital 10% 11% 11% 12%
Operativt kapital/omsättning 9% 9% 8% 8%
Nettoskuld/EBIT 1,9 1,0 0,7 0,4
P/E 25,1 22,3 18,9 16,4
EV/EBIT 18,6 15,8 14,0 12,4
EV/Sales 0,9 0,9 0,8 0,7

Utsikter

Vi bedömer att GHP har goda möjligheter till att fortsätta generera en stabil organisk försäljningsutveckling i Norden. Därutöver finns en spännande potential i fler internationella managementkontrakt likt det i Förenade Arabemiraten.

Vi tror GHP växer ungefär 8 procent årligen (exklusive nya kontrakt för International) de kommande åren samtidigt som rörelsemarginalen kan stärktas något från nuvarande nivå. En multipel om 14 gånger rörelseresultatet (mindre rabatt relativt nedanstående peer-grupp) ger en uppsida om knappt 30 procent i huvudscenariot. Flera av bolagen i peer-gruppen skiljer sig en hel del från GHP, främst i termer av storlek. Men det ger ändå en fingervisning kring hur likartade bolag värderas.

Bolag Avkastning 1 år % EV / Ebit 2019E EV / Sales 2019E Ebit-marginal 2019E % Årlig omsättningstillväxt 2018-2020 %
GHP Specialty Care 62,7 15,8 0,9 5,5 8,0
Humana 34,1 11,2 0,7 6,1 8,1
Attendo -28,9 14,0 1,0 7,4 8,7
Ambea 24,1 13,5 0,7 5,4 40,6
Ramsay -8,2 14,5 1,4 9,9 15,9
Pihlajalinna -23,1 15,0 0,7 4,4 3,5
RHON-Klinikum -15,7 25,1 1,2 4,7 3,2
Spire Healthcare -42,0 17,3 1,0 5,8 2,7
Genomsnitt 0,4 15,8 1,0 6,2 11,3
Källa: SvD Börsplus / Factset
Definition Aktiens avkastning 12 månader, inklusive utdelning EV = Börsvärde + Nettoskuld. EBIT = förväntat rörelseresultat 2019E EV = Börsvärde + Nettoskuld. Sales = förväntad omsättning 2019E Förväntad rörelsemarginal 2019E Förväntad årlig tillväxt 2018-2020

Vill det sig väl, vinner GHP nya kontrakt utomlands samtidigt som Norden och i synnerhet Vårdsamverkan fortsatt utvecklas starkt. En multipel om 20 gånger rörelseresultatet (Capio köptes under 2018 ut från börsen för 24 gånger Ebit av Franska Ramsay) ger en potentiell dubblering av aktien.

I det pessimistiska scenariot räknar vi med svag försäljnings- och lönsamhetsutveckling. Då finns risk för att aktien halveras.

Börsplus slutsats

GHP framstår som ett intressant vårdbolag som skapar stor samhällsnytta i form av minskade sjukvårdskostnader. Kan tillväxten fortsätta ser uppsidan i aktien attraktiv ut. På sikt finns möjligheten att bolaget väljer att knoppa av något av affärsområdena. Ledningen (exkluderat styrelse) äger dock för lite aktier för vår smak. Aktien har gått fint sista året och kan säkerligen vara intressant att plocka upp vid eventuell dipp. Här och nu blir rekommendationen dock neutral.

GHP Specialty Care tio största ägare Andel
Metroland BVBA 27,33%
Johan Wachtmeister 7,00%
Martin Gren (Grenspecialisten) 6,38%
Nordnet Pensionsförsäkring 5,32%
Per Båtelson 5,12%
Fjärde AP-fonden 4,93%
Dunross & Co AB 4,23%
Avanza Pension 4,12%
Roger Holtback 2,64%
Erik Hemberg 1,56%
Källa: Holdings

___________________________

Mejla oss gärna på borsplus@svd.se om du har förslag eller frågor.

Annons
X

Läs även

En ökad beläggning på befintliga kliniker var en starkt bidragande orsak till lönsamhetsförbättringen under 2018.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X