Annons
X
Annons
X

Fruimporten är en skamfläck

UTSATT GRUPP Människohandel är oacceptabelt i en demokrati. ”Importerade” kvinnors mänskliga rättigheter måste nu upp på den politiska agendan. Länsstyrelserna bör få uppdrag och medel för att ­hjälpa offren, skriver Eva Eriksson, landshövding i Värmland där fru­import är ett växande problem.

ruimport är ett globalt fenomen. Vid en sökning på ”post-order wife” på internet fås över 45 miljoner träffar. Företeelsen omfattar människor som söker kärlek men det är ingen tvekan om att den också rymmer människor med ont uppsåt. De onda elementen, såsom organiserad brottslighet och människohandel, är världsomspännande problem som behöver bekämpas på såväl global nivå som nationell och regional nivå.

Vi kan inte blunda för att antalet kvinnor som kommer till Sverige på anknytning till en svensk man och utsätts för förnedring ökar. Frågan om hur dessa kvinnors mänskliga rättigheter bevakas måste upp på den politiska agendan. Kvinnorna är ofta mycket isolerade och flerdubbelt utsatta genom att de inte kan språket, saknar nätverk, blir utsatta för våld och har små chanser att få permanent uppehållstillstånd om förhållandet upphör inom två år.

Ett grundläggande problem är att det inte räcker med att någon påstår att de utsatts för relationsvåld för att få uppehållstillstånd, det faktiska våldet måste kunna bevisas. Många kvinnor och barn hamnar i en situation som är oerhört svår. Det finns män som satt fruimporten i system, som avslutar ett förhållande inom två år för att sedan ”importera” ett nytt.

Annons
X

Migrationsverkets tillståndsenheter måste få befogenhet att göra seriositetsprövningar av förhållanden och avslå ansökan om uppehållstillstånd på anknytning om verket misstänker att det finns risk att någon kommer att utsättas för våld. Människohandel och förnedring är oacceptabla i en demokrati och måste stoppas.

Enligt en undersökning som gjorts av Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, sökte under 2008 hela 515 kvinnor, så kallade fruimporter, hjälp hos kvinnojourerna i Sverige. 38 av dessa kvinnor fanns här i Värmland. Det motsvarar ett fall per 7000 invånare. I Stockholms län är inte fallen mer än ett per knappt 19000 invånare. Länsstyrelsen har också fått signaler om att antalet kvinnor som kommit till Värmland genom anknytning till svenska män och har tillfälliga uppehållstillstånd ökar.

Frågor från kommunernas socialtjänster om den här typen av fall har under en femårsperiod blivit vanligare. Dessa kvinnor syns också allt oftare inom vården, enligt landstingeti Värmland. Det handlar till exempel om kvinnor som kommit till Sverige med ett tremånaders turistvisum för att besöka en man, där mannen som försäkrat att han står för uppehälle sedan inte står för vårdkostnader. Ett annat exempel är att skolhälsovården möter barn som mår dåligt, barn från tidigare förhållande som är oroliga för att inte få stanna i Sverige om förhållandet mellan mamman och den svenska mannen tar slut. Det är viktigt att barnens rättigheter i det här sammanhanget uppmärksammas.

Länsstyrelserna bör få uppdrag och medel för förebyggande- och utvecklingsinsatser riktade till våldsutsatta kvinnor som blivit utsatta för fruimport. Det skulle vara positivt för såväl målgruppen kvinnor som far illa som för samhällets aktörer om länsstyrelsen fick ett bredare uppdrag som länssamordnare.

Enligt instruktion och regleringsbrev har länsstyrelserna idag i uppdrag att förhandla med kommunerna om flyktingmottagande och att främja samverkan inom området. Uppdraget omfattar nyanlända och skyddsbehövande.

Vi har i flera sammanhang blivit varse att tredjelands medborgare, och särskilt gruppen kvinnor som kommer på anknytning till en man som är bosatt i Sverige, faller utanför alla åtgärder. Integrationsperspektivet bör gälla även för dessa kvinnor.

Länsstyrelsen Värmland har arbetat för att uppmuntra aktörer att samverka och att söka projektmedel, för att öka kunskapen om denna grupp kvinnor. Länsstyrelserna har också i uppdrag att arbeta mot prostitution och människohandel. Vi har ett begränsat uppdrag inom våld i nära relation, vi fördelar bland annat statsbidrag till kvinnojourer inom ramen för detta uppdrag. Att ge länsstyrelserna det bredare uppdraget som länssamordnare skulle ligga i linje med de uppdrag vi redan har.

Vi måste agera för att förhindra systematisk fruimport, kvinnovåld i relationerna och kvinnornas isolering. Då krävs kartläggning, identifiering av behov och utbildning, information och nätverkande. Ett aktivt samarbete mellan länsstyrelser, Migrationsverket, kommuner, kvinnojourer och landstingen är ett måste.

Den här typen av människohandel är en skamfläck i vårt samhälle.

EVA ERIKSSON

landshövding i Värmland

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X