Annons
Krönika

Bo Löfvendahl:Försvinner människovärdet när flyktingar blir migranter?

Publicerad

Nyligen deklarerade den engelskspråkiga nyhetskanalen Al Jazeera att den helt tänker undvika ordet migrant i sin rapportering om den pågående flyktingkatastrofen – i stället kommer man konsekvent att använda ordet flykting (refugee). Migrant är en otillräcklig paraplyterm för ett så komplext skeende, skriver redaktören Barry Malone på kanalens webbplats, där han påpekar att ordet tar ifrån de flyende människorna deras individuella röst. Att använda ordet flykting är ett sätt att hävda deras människovärde, skriver han. Hans resonemang är till stor del tillämpligt även för svenskans del (en skillnad är dock att engelskans migrant även kan användas som adjektiv) och vi kan se att ordet flykting nu används allt oftare även i svenska medier.

Flykting har en tydlig definition i FN:s flyktingkonvention: en person "som flytt sitt land med anledning av en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, som befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet". Svensk ordbok formulerar det något annorlunda: en flykting är en person som flytt undan någon fara, särskilt politisk, vanligen av hedervärda skäl (i kontrast till rymling).

Annons
Annons
Annons