Annons
X
Annons
X

Förskolan bör vara länk mellan myndigheter

BRÄNNPUNKT | BARN I RISKZONEN

Kunskapen om hur man tidigt kan upptäcka barn och ungdomar i riskzonen för att utveckla ett normbrytande beteende har ökat. Trots detta har inte kunskapen kunnat omsättas i praktisk handling i alliansens barnpolitik. Centerpartiets välfärdsgrupp föreslår nu en rad åtgärder.

Vi föreslår att förskolan ska bli en länk mellan olika myndigheter. Den stora utmaningen handlar om att riva stuprören och att få förskola, skola, socialtjänst och polis att arbeta tillsammans. Samarbetets främsta styrka är utbytet av information för att få en helhetsbild av barnets situation. Elevhälsan på skolan har flera kunskapsområden och ska vara en viktig del av samarbetet, liksom mödra- och barnavårdscentraler, förskola och socialförvaltningen.

För att få till stånd ett fungerande samarbete föreslår vi följande åtgärder:

Annons
X

• Inrätta nationella riktlinjer för att garantera tidiga insatser av barn och unga och deras familjer på lokal, regional och nationell nivå.

• Att både skydds- och riskfaktorer identifieras i det förebyggande arbetet. I dag läggs nästan alla ansträngningar på riskfaktorerna men det är lika viktigt att uppmärksamma till exempel trivsel i skolan eller ett starkt socialt nätverk som att sätta in insatser mot exempelvis skolk.

• Satsa på specialpedagoger i förskolan, som är inriktade på att fånga upp barn med olika svårigheter.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  • Att kommunen ansvarar för att ordna en sommarpraktik inriktad på pojkar och flickor i riskzonen redan i högstadieålder.

  • Ett inrättande av en tonårscentral, där flera professioner tillsammans samverkar är ett sätt att nå tidiga insatser.

  • Involvera även polisen i arbetet eftersom polisen ofta tidigt får kontakt med ungdomarna.

  Ett fungerande samarbete där både myndigheter och familjer involveras är avgörande för att nå framgång. Om vi genom samverkan kan fånga upp de barn som befinner sig i riskzonen i ett tidigt skede kan stora vinster uppnås för samhället i stort och framför allt för barnen.

  HANS DAHLGREN

  ordförande Centerpartiets välfärdsgrupp

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X