Annons

Företagens växande miljöskuld

Barack Obama har höjt rösten mot BP och dess ordförande Carl-Henric Svanberg. Företaget skall betala varje dollar av saneringsarbetet som oljeläckaget kostar. Det är både rätt och riktigt. Många är dock inte medvetna om de svenska regler avseende avhjälpande av föroreningar, vilka anger vem som ansvarar för att föroreningar inom Sveriges gränser åtgärdas.

Under strecket
Publicerad

När miljöbalken infördes blev ansvaret för att åtgärda föroreningar skärpt. I första hand är det den som drev eller driver den förorenande verksamheten som skall ansvara för åtgärderna. Lagstiftaren valde att låta ansvaret för verksamhetsutövare bli retroaktivt från och med år 1969, så länge verkningarna av föroreningen pågick år 1999, trots att ett enigt lagråd avrådde från att de kontroversiella reglerna skulle gälla retroaktivt. Miljööverdomstolen har i flera avgöranden tolkat omfattningen av ansvaret för avhjälpandeåtgärder. Den praxis som har utvecklats får sägas vara mer långtgående än vad reglerna ger uttryck för.

I ett nytt rättsfall fastslår Miljööverdomstolen att ansvaret för att vidta åtgärder inte skall jämkas trots att kostnaderna för åtgärderna uppgår till sex, sju miljoner kronor, och det berörda bolaget har tillgångar på fyra miljoner kronor.

Annons
Annons
Annons