Annons

Tomas Öberg:Förbrytelser mot naturen under lupp

Vad är ett miljöbrott? I boken ”Svenska miljöbrott och miljöskandaler 1960–2000” ger den prisade idéhistorikern Erland Mårald en avslöjande resumé av begreppets utveckling under de senaste 40 åren, med utgångspunkt i tre skandaler.

Publicerad

Vad är ett miljöbrott? Det som först tycks som en enkel fråga med ett enkelt svar, är kanske inte alldeles självklart. Förbrytelser emot naturen diskuterades redan under antiken, men miljöbrott i modern bemärkelse kommer långt senare. I Sverige lagreg­leras föroreningar och gifter från slutet av 1800- talet, men det är först i slutet av 1960-talet som vi får en egentlig miljölagstiftning. Miljöskyddslagen från 1969 innehöll dock inga bestämmelser om straffansvar, utan hade helt karaktären av ramlagstiftning för prövning och tillståndsgivning av miljöfarliga verksamheter.

Tillämpningen byggde på samarbete och samförstånd mellan myndigheterna och industrin. Den svenska modellens Saltsjöbadsanda genomsyrade både lagstiftningens bokstav och praktik. Ändå kom begreppet miljöbrott att formuleras långt innan det hade vunnit insteg i lagstiftningen. Begreppet var då en beteckning på avvikelse från en moralisk eller samhällelig norm snarare än ett kriminaliserat beteende. Numera kan vi förstås definiera miljöbrott utifrån lagstiftningen, men inte heller det är helt entydigt. Åklagarmyndigheten väljer exempelvis att definiera alla brott enligt miljöbalken som miljöbrott, och dessutom brott enligt lagen om åtgärder mot förorening från fartyg samt jaktbrott som avser de fridlysta stora rovdjuren. I miljöbalkens straffbestämmelser betecknas å andra sidan som miljöbrott endast en del av de i balken straffrättsligt sanktionerade brotten, främst de som vi normalt förknippar med industriell verksamhet.

Annons
Annons
Annons