Annons
X
Annons
X

Förbjud tvångsäktenskap i lag

KAMP MOT HEDERSFÖRTRYCK. Alltför många invandrarflickor lever i äktenskap som de tvingats in i av sina föräldrar. Tvångsäktenskap bör förbjudas i Sveriges lag. Även ­förberedelse och medhjälp till påtvingade äktenskap bör kriminaliseras. Flickor måste fritt få välja sina män, ­skriver Rasool Awla i organisationen Män mot hedersförtryck.

Rädda Barnen censurerade nyligen den beställda forskningsrapporten av Pernilla Ouis om ­hederskultur och sexuella övergrepp i Mellanöstern (SvD Brännpunkt 2/2). För att inte förarga extrema grupper i samhället valde Rädda Barnen bort den del av rapporten som handlade om att unga flickor ofta tvingas in i äkten­skap med män som föräldrarna väljer, ibland kusiner.

Rädda Barnens svar till Dilsa ­Demirbag-Sten och företrädare för Riksteatern (5/2) visar att Rädda Barnens ledning missuppfattat de kulturella förklaringarna till ­hedersrelaterat våld och förtryck; man ­behöver inte peka ut en specifik kultur ­eller ­religion. Hederskultur är en vidrig del av sociala, moraliska och kulturella normer och värderingar som går över ­nationella, etniska och religiösa gränser.

För att bekämpa hederskultur och tvångsäktenskap måste man våga tala öppet om problemets alla perspektiv.

Annons
X

Vi måste få stopp på tvångs­äktenskapen, som finns mitt ­ibland oss och är vanligast i invandrargrupperna. Alltför många unga flickor, även en del pojkar, lever olyckliga i för­hållanden som de tvingats in i.

Deras mänskliga rättigheter har kränkts. Sambandet mellan ­begreppen barnäktenskap och tvångsäktenskap är starkt; ju yngre barn, desto lättare är det för föräldrarna att tvinga dem in i äktenskap.

Det som är bäst ekonomiskt och socialt för familjen anses viktigare än de ungas känslor, som inte tillmäts något värde.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Familjerna använder främst flickorna som ett medel för att ta hit en nära släkting till Sverige eller för att förstärka släktband och vänskap eller för att bilda nya ­allianser med ”åtråvärda” familjer.

  En liten andel av de drabbade flickorna tvingas att leva i föräldrarnas gamla hemland med sin make. Merparten av dem får emellertid leva med sina män i Sverige. Dessa flickor brukar kallas ”visumbrudar”.

  I syfte att hindra barn- och tvångsäktenskap bland invandrare har flera västeuropeiska länder höjt minimiåldern för äktenskapsinvandring.

  Ett motiv till höjningen av ­åldersgränsen är att ge ung­domar, i synnerhet ­muslimska flickor, mer tid att mogna och därmed större kraft att säga nej till föräldrarna och avvisa ett tvångsäktenskap.

  I Sverige har åldersgränsen för äktenskap varit 18 år sedan 1969. 15 kapitlet 1 § i äktenskapsbalken ger dock dispensmöjlighet.

  I ärenden som rör underårig ska länsstyrelsen bereda den underåriges vårdnadshavare tillfälle att yttra sig, om det kan ske.

  Yttrandet samt de upplysningar som kan vara av betydelse för frågans bedömning ska inhämtas från socialnämnden i den kommun där den underårige är folkbokförd eller, om den underårige inte är folkbokförd här i landet, i den kommun där han eller hon vistas.

  För ungdomar från hederskulturer är det just deras vårdnads­havare som påtvingar dem ­äktenskap. Hur logiskt är det då att länsstyrelsen frågar dem vad de tycker?

  I Norge och Danmark är det sedan ett antal år tillbaka ett brott i lagens mening att tvinga in någon i äktenskap. Brottet kan leda till fängelsestraff. Fram till den 1 januari 1974 var tvångsgifte i Sverige en kriminell handling (7 kap 2 § brottsbalken). Det viktigaste skälet för upphävandet av lagen var att brottet förekom mycket sällan.

  Nyamko Sabuni har sagt i ett tal: ”Mänskliga rättigheter har för oss framförallt handlat om situationen i andra länder – ”de andra” som skall hjälpas. [...] Det är dags att sätta de mänskliga rättigheterna i fokus även i Sverige.”

  Den 18 december 2006 skrev Mona Sahlin, och två av hennes partikamrater, en debattartikel i Göteborgs-Posten: ”Kampen mot så kallat hedersrelaterat våld är en kamp som måste föras ­internationellt, förtrycket gör inte halt vid nationella gränser.”

  Sabuni och Sahlin tycks vara överens. Problemet är här hos oss. Rädda Barnen, denna viktiga organisation, bör gå i spetsen för att tvångsäktenskap förbjuds i svensk lag.

  Tvångsäktenskap, ett allvarligt brott mot mänskliga rättigheter, rättsstaten och demokratin, kan inte gömmas undan i brotts­balkens texter om ”annat olaga tvång”.

  Därför kräver vi, Män mot hedersförtryck, att:

  1. tvångsäktenskap förbjuds i lag,
  2. förberedelse, genomförande, stämpling och medhjälp till tvångsäktenskap ska bestraffas,
  3. preskriptionstiden för alla brott i anknytning till tvångsäktenskap ska förlängas,
  4. upplösning av de äktenskap som har skett mot minst en av parternas vilja ska förenklas.

  RASOOL AWLA

  Män mot hedersförtryck

  Nätverket ”Män mot hedersförtryck” består av ett antal män med olika etnisk, kulturell och ­religiös bakgrund. Medlemmarna är insatta i hedersproblematiken och kämpar mot hedersrelaterat förtryck och tvångsäktenskap.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X