Annons
X
Annons
X

För låga straff för flyktingsmuggling

SLUTREPLIK | FLYKTINGAR

Naturligtvis måste människor på flykt även kunna få en fristad i Sverige. I artikeln på Brännpunkt 3/1 problematiserades inte detta, men väl däremot det faktum att människor i stor utsträckning är hänvisade till grov organiserad brottslighet för att kunna söka asyl. Om samhället likt de som svarar på vår artikel 15/1menar att det är en acceptabel tingens ordning, så kan vi fortsätta som förut. Vi å vår sida menar däremot att det av flera skäl är ohållbart. Detta är en oerhört viktig diskussion, som tyvärr länge har präglats av en oförmåga att kalla en spade för en spade.

Det tycks finnas gott om missuppfattningar om vad som är straffbart och inte, när det gäller brotten människosmuggling och organiserande av människosmuggling. Till att börja med är människosmuggling ett självständigt brott. Det krävs för straffbarhet således inte att den som smugglas begår ett brott genom att korsa gränsen (se Högsta domstolens dom NJA 2009 s 424). Det krävs inte heller att smugglaren har tagit betalt för att brott av normalgraden ska föreligga. Människosmuggling mot betalning är enligt lagtexten istället skäl för att bedöma brottsligheten som grov. Ömmande skäl, så som till exempel att man har hjälpt familjemedlemmar att komma hit, kan däremot utgöra skäl för att brottet ska bedömas som ringa.

Det finns en generell uppfattning i praxis att det är straffritt att på ideell basis hjälpa någon att ta sig till Sverige, om den smugglade söker asyl direkt vid ankomst, men detta är inte lagfäst utan stöds enbart på uttalanden i förarbeten.

Annons
X

Brottet människosmuggling regleras internationellt genom FN-konventionen mot transnationell organiserad brottslighet, den så kallade Palermokonventionen från år 2000. Till denna konvention finns inte bara ett tilläggsprotokoll (det som debattörerna hänvisar till om bland annat trafficking), utan tre olika tilläggsprotokoll. Det andra tilläggsprotokollet, som debattörerna av någon anledning underlåter att nämna, har i Sverige titeln ”Tilläggsprotokoll mot smuggling av migranter land-, luft- och sjövägen”. Detta protokoll ratificerades av Sverige genom riksdagsbeslut i maj 2005.

Tilläggsprotokollet mot människosmuggling har tydligt udden mot den smuggling av migranter som utförs av organiserade kriminella grupper samtidigt som de smugglade migranternas rättigheter ska skyddas, men innebär också en förpliktelse för de tillträdande staterna att upprätthålla en miniminivå vad gäller kriminalisering av såväl smuggling som olaga inresa.

Av artikel 20 i själva huvudkonventionen framgår att Sverige har åtagit sig att så långt det är möjligt tillåta ”särskilda utredningsmetoder”, det vill säga tvångsmedel, vid utredningen av brott enligt konventionen eller dess tilläggsprotokoll. Men det som framförallt saknas i Sverige, är just möjligheter att i praktiken använda tvångsmedel vid utredningar om grov organiserad människosmuggling. Detta är ett tydligt avsteg från Sveriges internationella förpliktelser på området.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  För att kunna använda tvångsmedel krävs att straffvärdet för det aktuella brottet kan antas ha ett straffvärde som uppgår till två år. Enligt internationella åklagarkammaren i Stockholm är möjligheterna att visa på ett så högt straffvärde för grov människosmuggling eller grovt organiserande av människosmuggling nästintill omöjligt utan tillgång till de rätta verktygen. För att visa på ett straffvärde över två år behöver de brottsförebyggande myndigheterna tillgång till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, ett moment 22 uppstår (Statens offentliga utredningar SOU 2012:85 s 65).

  I sammanhanget kan det påpekas att denna problematik påtalades redan i den parlamentariska kommitté som utredde den nya Utlänningslagen (SOU 2002:69). Kommittén föreslog också att minimistraffet för grov människosmuggling skulle vara två år, just med hänvisning till att det då blir möjligt att använda tvångsmedel vid brottsutredningarna. Endast MP och V reserverade sig mot förslaget i denna del. Regeringen Persson föreslog dock istället att minimistraffet skulle korrespondera med andra typer av smugglingsbrott, till exempel varusmuggling, varför regeringen istället föreslog sex månader som minimistraff.

  **Detta har lett till att **Sveriges lagstiftning på området grov människosmuggling inte är på samma nivå som övriga Europa, vilket naturligtvis får konsekvenser. På grund av brottets låga straffskala och därmed låga prioritet, så finns det flera exempel där svenska myndigheter inte har kunnat utreda den svenska delen av vittförgrenade brottsnätverk i Europa. Sverige framstår ur brottslingens perspektiv som en mycket attraktiv bas att verka från, och också som slutdestination. Det är en i Sverige i princip riskfri brottslig verksamhet, med mycket stora förtjänster för utövarna.

  I en tid när Sveriges flyktingmottagande är rekordhögt, särskilt i relation till andra länder i EU, finns det ett starkt folkligt engagemang i frågan. Från många håll sprids det en uppfattning att det stora söktrycket mot Sverige skulle kunna bero på vårt lands asylregler. En sådan uppfattning skulle kunna leda till ett politisk tryck att ytterligare försämra villkoren för asylsökande och möjligheterna att få asyl här. Detta i ett läge när Sverige redan har en relativt restriktiv lagstiftning avseende möjligheten att få skydd, vilket de flesta som arbetar med asylfrågor professionellt torde kunna instämma i.

  Syftet med artikeln från den 3 januari var att sätta fingret på ett reellt problem i Sverige, nämligen den grova organiserade brottsligheten, men också peka på att det måste kunna finnas alternativa vägar för att kunna bereda människor skydd i Sverige, utan att samhället och flyktingarna ska behöva förlita sig på och utnyttjas av brottslingar.

  HENRIK SUNDSTRÖM

  advokat och förbundsordförande för Moderaterna i Bohuslän

  GÖRAN LARSSON

  gränspolis i Göteborg

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X