Annons
X
Annons
X

Folkhälsoinstitutet: Snus ger cancer

Svenskt snus är cancerframkallande och ökar risken för död i hjärt-kärlsjukdom. Larmet kommer från Statens folkhälsoinstitut efter en forskningsrapport från Karolinska institutet. ”Snuset är lika beroendeframkallande som heroin”, säger Barbro Holm-Ivarsson, expert på tobaksfrågor på Folkhälsoinstitutet, till SvD.se.

Av SvD, TT

Var femte allmänläkare rekommenderar rökare som vill sluta att börja snusa i stället.

– Det måste upphöra, eftersom man bara övergår till en annan beroendeframkallande nikotindrog som också orsakar cancer och skador i munnen , säger Barbro Holm-Ivarsson, Folkhälsoinstitutets expert på tobaksfrågor.

För första gången slår svenska forskare på Karolinska Institutet fast att svenskt snus är farligt. Bedömningen baseras på både så kallade epidemiologiska studier och experimentella undersökningar, och bygger på en genomgång av forskningsrapporter.

Annons
X

– Rökning är farligare för hälsan är snus, men snuset är minst lika beroendeframkallande, säger Göran Pershagen, professor på Karolinska Institutet som lett arbetet med rapporten.
Det gör att nikotinplåster och tuggummin är betydligt hälsosammare som rökavvänjningsmetoder. Till skillnad mot rökning ger snusning dock ingen ökad risk för hjärtinfarkt, visar studien. Däremot ökar risken att dö om man drabbas.

– Djurförsök har visat att hjärtmuskeln vid infarkt lättare drabbas av större skador och oregelbunden hjärtverksamhet när det finns nikotin i kroppen, säger Göran Pershagen.
Vissa studier tyder på att snus även ökar risken för högt blodtryck och diabetes och att barn riskerar att födas för tidigt om mamman snusar under graviditeten.

– Forskningsunderlaget är litet, men det tyder på en ökad risk för havandeskapsförgiftning, för tidig födsel och en tendens till lägre födelsevikt, säger Göran Pershagen.
Fast mer forskning måste ske på området är det ändå
viktigt att gå ut och varna, anser Barbro Holm-Ivarsson.
- Okunnigheten om farorna gör att snusandet nu ökar bland yngre kvinnor och män, speciellt bland de välutbildade.
Den stora gruppen snusare är 18-29 år. 2004 snusade 22 procent av männen och tre procent av kvinnorna dagligen. Nästan varannan snusare vill sluta just för att de tycker att de blivit för beroende.

Forskningsgenomgången har enligt Folkhälsoinstitutet visat att snusning ökar risken för att drabbas av cancer i bukspottkörteln och i munhålan.

Däremot saknas säkert forskningsstöd för att snus ska anses öka risken för andra cancerformer.

Inte heller finns något stöd för att snusandet kan anses öka risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. Klart är dock att snusande ökar dödsrisken för en person som drabbas av exempelvis en hjärtinfarkt.

TT: När det gäller cancerrisken - kan man säga hur mycket snusandet faktiskt ökar risken?

– Underlaget är inte tillräckligt för att säga hur mycket risken ökar. Men klart är att snus inte är ofarligt, bukspottkörtelcancer är en relativt vanlig cancerform med mycket dålig överlevnad. Här handlar det alltså om att förebygga cancer, säger Göran Pershagen.

Trots att studien inte ger något belägg för att snuset ökar risken för andra cancerformer är det ändå för tidigt att frikänna snuset i detta avseende, anser Pershagen.

Oansvarigt och tillrättalagt - så lyder omdömet från tobaksföretaget Swedish Match om Folkhälsoinstitutets rapport om snusets skadliga effekter.


Institutet har gått ut med ett antal larmrapporter kring snus under årens lopp. Men vi minns exempelvis att man fick lägga sig när det gällde diskussionen kring snus och varningstexter. EU granskade forskningen och kom då fram till att det fanns ingen förhöjd risk kring snus och cancer, säger Ulf Svensson, informationsdirektör vid Swedish Match, till TT.

I stället för en noggrann forskningsöversikt handlar den aktuella rapporten om ”ett politiskt utspel” riktat mot Swedish Match - som dessutom bygger på en mycket selektiv tolkning av vetenskapliga bedömningar, anser Ulf Svensson.

Ingen tvekan finns om att forskarna bakom kunskapsöversikten är mycket kompetenta - däremot finns skäl att nyansera bilden när det gäller hur cancerrisken ska tolkas.

Det anser Bengt Westermark, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd och professor i tumörbiologi vid Uppsala universitet.


Tittar man på själva rapporten är slutsatserna ganska återhållsamma. Där sägs att snus ”kan vara en riskfaktor” för bukspottskörtelcancer, och det tror jag är en klok formulering. Sedan är förstås detta en risk man måste ta på allvar, det är inget man ska negligera, säger han till TT.

Tony Axéll, professor och överläkare i oral medicin vid sjukhuset i Halmstad, är mer kritisk:


De senaste tjugofem årens forskning i Sverige och i Skandinavien visar inget belagt samband mellan snusning och förhöjd risk för munhålecancer. Därför är det märkligt att Folkhälsoinstitutet för fram detta som en ökad risk. Om de bedömt andra aspekter i rapporten på samma sätt, då har man tolkat resultat på ett sätt som inte är forskarmässigt, säger han.

Hela rapporten (pdf) fhi.se

SvD.se och TT

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X