Annons
X
Annons
X

Fler ska kunna ta del av föräldradagarna

I dag presenterar Centerkvinnornas förbundsstyrelse ett nytt barn och föräldraförsäkringsförslag. Fokus är hållbara, långsiktiga lösningar – för ökad jämställdhet, stärkt samhällsekonomi, ökad tillväxt, färre sjukskrivningar, bekämpning av socialt utanförskap, barnfattigdom, och förbättrad integration. Det skriver Gunilla Hjelm och Catrin Mattsson, Centerkvinnorna.

För ensamstående föräldrar kan en mor- eller farförälder underlätta föräldraskapet.
Gunilla Hjelm och Catrin Mattsson

Den nya barn och föräldraförsäkringen är uppbyggd kring Barnkonventionens artikel 18 om barnets rätt till bägge föräldrar. Centerkvinnorna vill stimulera till ett gemensamt föräldraskap som sätter barnet i fokus. Vi vill också inkludera möjligheten för barnet att bygga nära relationer till andra närstående vuxna och öppnar upp försäkringen till att inkludera tredje part. Barn och föräldraförsäkringen är modernt anpassad till olika familjekonstellationer.

Det finns ett starkt behov av att modernisera föräldraförsäkringen. Vårt förslag till en ny barn och föräldraförsäkring erbjuder flexibilitet för såväl kärnfamiljer som ensamstående och bonusfamiljer. Sverige har en av världens mest generösa system med möjlighet till 480 dagars föräldraledighet. För ökad flexibilitet och valfrihet att planera barnledigheten vill vi att 300 av dessa dagar ska vara öppna barndagar, som fritt kan fördelas mellan vårdnadshavarna, eller överlåtas till max två andra för barnet närstående vuxna.

Annons
X

För ensamstående föräldrar kan en mor- eller farförälder underlätta föräldraskapet samtidigt som det erbjuder barnet tillgång till ytterligare nära relationer. I andra familjer kan det finnas en ny partner eller bonusförälder, och i HBTQ-familjer kan finnas fler än två vuxna som står nära barnet. De öppna barndagarna planeras gemensamt av barnets vårdnadshavare.

Samtidigt som försäkringen öppnas för fler familjekonstellationer, vill vi betona föräldrarnas stora betydelse för barnet. Barnets rätt till bägge föräldrarna ligger bakom förslaget att 90 dagar knyts till vardera vårdnadshavare. Detta innebär att dagens två så kallade pappamånader utökas till tre. Samtidigt föreslår vi att möjligheten att ta ut barndagar gemensamt utökas till 60 dagar. Tar vårdnadshavarna ut 180 barndagar var föreslår vi att en jämställdhetspremie på 30 000 kronor ska utgå; en kraftfull premie som ska ersätta dagens mindre effektiva jämställdhetsbonus.

Vi vill också fokusera barn och föräldraförsäkring till när barnen är små, då majoriteten av barndagarna, 360 dagar, ska tas ut innan barnet fyller 2 år. Försäkringen ska vara den samma för alla, vare sig barnet är fött i Sverige, inflyttar eller hemåtvänder. Alla barn över 2 år erbjuds 120 barndagar som kan nyttjas till barnet fyller 8 år. Genom att rikta försäkring till när barnen behöver den som bäst, gynnas speciellt ekonomiskt resurssvaga familjers barn som annars kan riskera socialt utanförskap eller barnfattigdom.

Familjer med de lägsta inkomsterna behöver stärkas. Vi vill höja ersättningen för lägstanivån i barn och föräldraförsäkringen så att samma grundnivå gäller inom samtliga trygghetssystem. Det måste vara möjligt även för studenter och andra med låga inkomster att kunna bli föräldrar.

Föräldraförsäkringen behöver fördelas mer jämnt för att inte riskera ge långsiktiga negativa konsekvenser för de grupper som nyttjar försäkringen mest, för närvarande kvinnor. Lång frånvaro från arbetsmarknaden innebär bland annat minskad löneutveckling och låg pensionsutveckling – samtidigt ökar riskerna för ohälsa och sjukskrivning .

Som liberala feminister tror Centerkvinnorna på valmöjligheter för den enskilde individen. Att se familjen som ett kollektiv är inte liberalt. Så länge kvinnor tar ut majoriteten av föräldraledigheten, och vab-dagar under småbarnsåren, kommer många arbetsgivare anse att en kvinna i fertil ålder är mindre attraktiv på arbetsmarknaden än en pappa i samma ålder och situation. Enligt Arbetsgivarverkets rapport 2010 kan enbart 17 procent av svenska företag tänka sig att anställa en kvinna som kommer tillbaka från föräldraledigheten. Så ser inte verkligheten ut för nyblivna pappor.

Jämställdhet är ingen kvinnofråga, precis som att familjebildning inte är en mammafråga. Därför vill vi också se automatiskt delade barnbidrag, föräldravårdscentraler istället för mödravårdscentraler och garanterade platser även för pappor/partners på BB.

Enligt TCO:s årliga rapport ”Pappa index” (2011) har vi ett jämställt uttag först om 59 år. Centerkvinnorna vill se långsiktigt hållbara välfärdssystem, för ett inkluderande barnvänligt samhälle som omfamnar olika familjekonstellationer.

GUNILLA HJELM

förbundsordförande Centerkvinnorna

CATRIN MATTSSON

ordförande Centerkvinnornas barn och föräldraförsäkringsgrupp

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X