Annons
X
Annons
X

Fler ska kunna donera organ

En utredning ska nu se över möjligheten till fler organdonationer. Bland annat ska en granskning göras när det gäller medicinska insatser som enbart syftar till att främja donationer, skriver socialminister Göran Hägglund.

[object Object]
Även om en stor majoritet av svenskarna är positiva till att donera organ efter sin död, är det många som inte tillkännagett sin vilja, skriver socialminister Göran Hägglund. Foto: TOMAS ONEBORG

BRÄNNPUNKT | TRANSPLANTATION

Organdonation räddar liv! Ett nytt hjärta innebär skillnaden mellan liv och död. Detta vet svenskarna. Det är säkerligen därför som så många som 80 procent enligt olika undersökningar är positivt inställda till att donera organ efter sin död. Hälften av dessa har dock inte aktivt tagit ställning i donationsfrågan, varken muntligt eller skriftligt.

Att så många som 800 personer står i kö för organtransplantation visar tydligt att vi måste intensifiera arbetet för att om möjligt
ge dessa patienter
livsmöjlighet. Därför agerar regeringen i frågan.

Det finns viktiga etiska överväganden som måste göras vid organdonation. En grundläggande utgångspunkt är att en patient ska vårdas för sin egen skull.

Annons
X

Ingen människa ska reduceras till enbart ett medel för någon annan. Undantag finns dock när levande personer önskar donera organ.

Ett annat viktigt perspektiv är givarperspektivet, att sjukvården ska sträva efter att möta en persons önskan att donera. Därför måste sjukvården också organiseras på ett sätt så det finns förutsättningar att ta till vara organ enligt den avlidnes önskemål. Slutligen finns, den mycket centrala, godhetsprincipen. Att göra gott, i detta fall att rädda liv genom att donera ett organ, har ett egenvärde.

Med utgångspunkt i dessa principer fattar regeringen i morgon beslut om kommittédirektiven till en utredning om organdonation. Direktiven definierar fyra huvuduppdrag för utredningen.

1. Bedöm förutsättningarna för den enskilde att göra sin vilja känd.

Hur underlättar vi för fler att meddela hur de ställer sig till att donera sina organ? Exempelvis kan frågan ställas vid förnyande av körkort eller lämnande av självdeklaration. Utredningen ska också bedöma de tekniska, juridiska och etiska förutsättningarna för att inkludera information om organdonation i det kommande hälsokontot.

2. Kartlägg vårdgivarnas organisation och arbetssätt.

I dag finns stora skillnader mellan landstingen i hur många möjliga donatorer som identifieras och hur många donationer som genomförs. Utredaren får därför i uppdrag att kartlägga vårdgivarnas organisation och arbetssätt och lyfta fram eventuella faktorer som gynnar identifieringen av möjliga donatorer.

3. Kartlägg i vilka situationer behovet av särskilt lagstöd aktualiseras.

I dag får donationsfrämjande insatser göras under maximalt 24 timmar från det att en människa avlidit det vill säga när hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligen har fallit bort (total hjärninfarkt). Detta kallas Donation after Brain Death (DBD). Socialstyrelsen har förtydligat vad som gäller i tidsspannet innan döden har konstaterats, det vill säga under tiden den totala hjärninfarkten är under utveckling. Socialstyrelsen är tydlig med att vård och behandling inte får initieras eller påbörjas enbart för att ge möjlighet till donation av organ. Utredaren ges nu i uppdrag att analysera och bedöma utifrån medicinska, etiska och rättsliga aspekter möjligheten att genomföra medicinska insatser som enbart syftar till att främja möjligheten till donation, om detta var vad den avlidne själv uttryckligen önskade.

4. Bedöm möjligheten och lämpligheten i ett återinförande av DCD.

DCD (Donation after Cardiac Death) innebär donation av organ efter det att blodcirkulationen har upphört, det vill säga vid hjärtdöd. Utredningen bör bedöma möjligheten och lämpligheten i ett återinförande av DCD.

Dessutom får utredaren i uppdrag att analysera huruvida så kallat presumerat samtycke som lagstiftningen ger uttryck för bör komma till starkare uttryck. Det är då särskilt vid situationer där den enskildes vilja är okänd eller de anhöriga är oeniga. Det är dock viktigt att slå fast att utredningsdirektiven inte innefattar att donationsverksamheten ska utgå från presumerat samtycke, likt Finland. Huvudregeln är alltjämt den enskilde personens samtycke.

Slutligen uppdras utredningen att göra en översyn och förslag till reglering av uppgiftsutbytet med Scandiatransplant.

GÖRAN HÄGGLUND (KD)

socialminister

Fotnot: Scandiatransplant är den samarbetsorganisation som arbetar med byte av organ mellan de nordiska länderna.

Debattartiklar om organdonation:

Annons
Annons
X

Även om en stor majoritet av svenskarna är positiva till att donera organ efter sin död, är det många som inte tillkännagett sin vilja, skriver socialminister Göran Hägglund.

Foto: TOMAS ONEBORG Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X