Annons
X
Annons
X

Finns inte tid för en öppen process

SSU har länge pläderat för en öppen valprocess, men vi inser dock att en sådan i dagsläget skulle göra större skada än nytta. Nu måste partiet fokusera på att bygga upp förtroendet och skapa förutsättningar för ett regeringsskifte 2014, skriver SSU-ordförande GABRIEL WIKSTRÖM.

S-KRISEN

Sveriges största politiska parti kan inte stå utan ledare i vad som förmodligen skulle vara månader.
Gabriel Wikström

Om socialdemokratins kris har det skrivits spaltmeter det senaste året. Ämnet har analyserats av allmänheten, forskare, journalister, politiska motståndare och inte minst av oss socialdemokrater själva. En underliggande känsla av brådska har präglat analyserna. En vilja till att hitta en lösning, att snabbt kunna vända utvecklingen. Genomgående teman för de slutsatser som dragits är att socialdemokratin måste göra en grundligare samhällsanalys, bli bättre på att formulera politiska lösningar samt öka representativiteten hos sina företrädare.

Dessa slutsatser får numera anses som allmängiltiga, som några de allra flesta kan enas om. Därför måste diskussionen nu i stället handla om vägen framåt, hur vi omsätter de dragna slutsatserna i praktisk handling och skapar verklig förändring.

Annons
X

Om man väljer att se det socialdemokratiska partiet som det renoveringsprojekt det faktiskt är så blir behovet av en fastställd tidsram och klara målsättningar tydligt. Och dessa är i stort sett givna redan på förhand, tiden vi har på oss är fram till valåret 2014 och målsättningarna att återupprätta förtroendet för partiet och vinna regeringsmakten. Men för att dessa ska uppfyllas måste arbetet ske i ett antal olika steg tagna i en viss ordning. Tiden fram till partikongressen blir avgörande för den fortsatta utvecklingen.

För det första måste partiet snarast utse en ny ordförande som kan utgöra en samlande kraft i partiet. SSU har länge pläderat för en öppen process, med flera kandidater och utfrågningar över hela landet. Det gör vi fortfarande, men vi inser dock att en sådan process i dagsläget skulle göra större skada än nytta. Tiden till det finns helt enkelt inte. Sveriges största politiska parti kan inte stå utan ledare i vad som förmodligen skulle vara månader.

Det senaste halvåret får anses vara en förlorad tid och vi måste till varje pris undvika att också det kommande halvåret blir detsamma.

Den inre stabilitet som i och med det kan uppnås möjliggör för en öppen process inför ordförandevalet på partikongressen 2013. I denna ska naturligtvis den av partistyrelsen utsedda ordföranden kunna ställa upp, huvudpoängen är att valberedningsprocessen genomförs på ett sådant sätt att procedurens legitimitet och det slutliga valet inte kan ifrågasättas och partimedlemmarnas åsikter får ett reellt genomslag.

För det andra måste förändringsarbetet påbörjas omedelbart. Då tiden är knapp kan inte kraft och energi läggas på att formulera nya analyser. Som har fastslagits tidigare har partiets situation analyserats ur alla möjliga aspekter. Inte minst har partiet själv genom årens lopp gjort gedigna valanalyser där den senaste, Kriskommissionens, är den mest aktuella. Vad som snarare bör göras är att grundligt sammanställa dessa och enas om ett antal sammanvägda slutsatser.

Dessa måste sedan utgöra partiets samlade verklighetsbeskrivning och grunden för det fortsatta arbetet.

För det tredje bör fokus läggas på partiets policyutveckling. Den ordinarie partikongressen ska genomföras i början av april 2013. Med hänsyn till alla förberedelser som ska till har partistyrelsen ungefär nio månader på sig att formulera förslag till nya politiska riktlinjer.

För att dessa förslag ska vara så genomarbetade som möjligt och på allvar kunna utgöra en grund för valmanifestet, måste hela partiets energi inriktas på denna uppgift.

Kortsiktiga utspel och tomma symbolhandlingar måste prioriteras ned. Förlusten av en synlig och högljud socialdemokrati måste ställas mot vinsten av genomarbetade politiska förslag och en väl uttänkt strategi. Fokus kan inte ligga på att snabbt vända opinionen utan snarare långsiktigt bygga upp förtroendet och skapa förutsättningar för regeringsskifte 2014.

Sammantaget har partiet en resa att göra som handlar om att rätt klara av sina interna processer för att på allvar kunna utmana borgerligheten. Arbetet måste präglas av disciplin, vara resultatinriktat och utgå från de problem och behov människor upplever i sin vardag, inte utifrån motståndarnas verklighetsbeskrivning och politiska förslag.

I grunden är mitt budskap optimistiskt, Socialdemokraterna är på intet sätt uträknat, vi bär vårt öde i våra egna händer och har alla möjligheter att bryta den borgerliga dominansen och driva samhället i en progressiv riktning.

GABRIEL WIKSTRÖM

förbundsordförande SSU

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X