Annons
X
Annons
X

”Fel med en straffskatt på vårdförsäkringar”

Regeringen säger sig vilja åstadkomma en låg och stabil sjukfrånvaro. När man nu vill förmånsbeskatta sjukvårdsförsäkringar kommer det med all sannolikhet i stället att leda till fler och längre sjukskrivningar. Förslaget är helt igenom feltänkt, skriver Catharina Bäck och Anders Morin, Svenskt Näringsliv.

Sjukvårdsförsäkringarna möjliggör att medarbetare och egenföretagare som blir sjuka snabbt kan få adekvat vård och behandling, skriver artikelförfattarna.
Sjukvårdsförsäkringarna möjliggör att medarbetare och egenföretagare som blir sjuka snabbt kan få adekvat vård och behandling, skriver artikelförfattarna. Foto: Fredrik Sandberg/TT

DEBATT | VÅRDFÖRSÄKRINGAR

Regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om att straff­beskatta företag som aktivt arbetar för att minska sjukfrånvaron. I vårbudgeten kommer regeringen föreslå en förmånsbeskattning på sjukvårdsförsäkringar från den 1 juli 2018. För att komma till rätta med den ökande sjukfrån­varon borde regeringen premiera framgångsrika vägar för att nå en låg och stabil sjukfrånvaro. I stället gör man nu precis tvärtom. 

Arbetsgivare har ett långtgående ansvar för att förebygga ohälsa och underlätta åter­gången i arbete för sina sjukskrivna medarbetare. Företagen tar ansvar för att skapa hälsosamma arbetsplatser bland annat genom att teckna sjukvårds- och rehabiliteringsförsäkringar för sina anställda. Genom försäkringarna erbjuds de anställda förebyggande hälso­tjänster, sjukvårdsrådgivning, vård­planering, specialistvård och effektiv rehabilitering. 

Företagen tar sitt arbetsmiljöansvar på största allvar. Insatser för god arbetsmiljö och hälsa är prioriterade och hänger nära samman med företagens lönsamhet och överlevnad. Insatser genom sjukvårdsförsäkringar minskar också belastningen på den allmänna sjukförsäkringen och på den offent­ligt finansierade hälso- och sjukvården. Vart tredje medlemsföretag – särskilt de mindre företagen – har tecknat sjukvårdsförsäkring för alla sina anställda. Detta borde rimligen premieras och inte bestraffas av regeringen.

Annons
X

Regeringen säger sig vilja åstadkomma en låg och stabil sjukfrånvaro. När man nu vill förmånsbeskatta sjukvårdsförsäkringar kommer det med all sannolikhet i stället att leda till fler och längre sjukskrivningar. Det kommer dessutom innebära längre köer i den offentligt finansierade vården. Förslaget kommer dessutom slå hårdast mot de små företagen och egenföretagarna. Förslaget är helt igenom feltänkt. 

Privata sjukvårdsförsäkringar är av stor nytta för många människor och företag,
vilket den stora efterfrågan på dessa vittnar om. 

Cirka 650 000 personer omfattas i dag av sjukvårdsförsäkringar. Ungefär var tionde anställd omfattas i dag av dessa försäkringar. Den vanligaste anslutningsformen är att företagen tecknar en sjukvårdsförsäkring som omfattar alla anställda, det vill säga såväl ­arbetare som tjänstemän. Regeringen för­söker göra gällande att det bara är hög­inkomsttagare som omfattas, men så är inte alls fallet. Det handlar om alla inkomst­grupper. Det är också vanligt att egenföre­tagaren tecknar sjukvårdsförsäkring för att öka tryggheten och för att minska sårbar­heten och den ekonomiska skadan i sin verksamhet. 

Regeringen för­söker göra gällande att bara hög­inkomsttagare omfattas, men så är inte alls fallet.

Sjukvårdsförsäkringarna möjliggör att medarbetare och egenföretagare som blir sjuka snabbt kan få adekvat vård och behandling. De innebär i sin tur att sjukskrivning helt kan undvikas eller i vart fall förkortas. Sjukvårdsförsäkringar kan innebära minskad sjukfrånvaro med upp emot 25 procent. ­Lägre sjukfrånvaro innebär mindre produktionsstörningar, vilket medför att företagen blir konkurrenskraftigare och fungerar bättre. Det tjänar alla på. 

Sjukvårdsförsäkringarna avlastar den offent­liga vården. En förmånsbeskattning kommer att leda till att fler söker sig till den ­redan hårt ansträngda offentliga vården. ­Köerna dit kommer då att öka, vilket kommer försämra och minska tillgängligheten även till den offentliga vården.

Privata vårdförsäkringar är i dag inte avdragsgilla kostnader för företagen. De är därför dyrare för företagen jämfört med andra tjänster som företagen behöver köpa in. ­Redan att avdragsrätt för kostnaden saknas är obegripligt. Att dessutom införa förmånsbeskattning straffar dessa tjänster ytterli­gare.

Om förslaget genomförs kommer det att leda till ökad – inte minskad – sjukfrånvaro. Inte minst små företag kommer att drabbas av förslaget. De är ofta mycket sårbara för längre sjukfrånvaro hos enskilda medarbe­tare. Även egenföretagare kommer drabbas, då deras företag är helt beroende av den egna insatsen i företaget. 

Förslaget kommer med stor sannolikhet att leda till att färre företag kommer ha möjlighet att erbjuda sjukvårdsförsäkring för alla sina anställda. Färre egenföretagare kommer att kunna trygga sig och sin verksamhet. Sjukfrånvaron kommer öka och tillgänglig­heten i den offentligt finansierade vården försämras. Alla förlorar och ingen vinner på förslaget.

Förslaget är helt igenom feltänkt och kontra­produktivt. Regeringen bör snarast tänka om och tänka rätt.

Catharina Bäck

socialförsäkringsexpert, Svenskt Näringsliv

Anders Morin

ansvarig för välfärdspolitiska frågor, Svenskt Näringsliv

Catharina Bäck och Anders Morin Foto: Pressbild, Ernst Henry
Annons
Annons
X

Sjukvårdsförsäkringarna möjliggör att medarbetare och egenföretagare som blir sjuka snabbt kan få adekvat vård och behandling, skriver artikelförfattarna.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 2

Catharina Bäck och Anders Morin

Foto: Pressbild, Ernst Henry Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X