Annons
X
Annons
X

”Fel att strypa alternativ inom förlossning”

Sveriges enda alternativa förlossningsavdelning går i graven. Innan jul meddelade Ella Bohlin (KD), landstingsråd i Stockholm, att Södra BB:s koncept ska flytta från Södersjukhuset till Södertälje sjukhus. När Södra BB:s barnmorskegrupp träffade ledningen för Södertälje BB visade det sig att beslutet helt saknar substans. Allmänheten och de som vill föda på Södra BB bör få veta hur det egentligen ligger till, skriver flera debattörer gemensamt.

Förlossningsvården
Foto: Ingvar Karmhed

DEBATT | FÖRLOSSNINGAR

Södra BB har haft ett koncept med mödravård, förlossning och eftervård. Enligt Södertälje sjukhus finns varken möjlighet eller ekonomiska resurser att ta emot hela detta konceptet. Mödravården på förlossningsavdelningen kommer att läggas ner och kontinuerligt stöd av samma barnmorska under förlossningen kan inte garanteras. Detta är två av de mest centrala delarna och utan dem är det inte möjligt att arbeta enligt ett alternativt koncept. Planering saknas för en flytt och redan nu har inskrivningarna på Södra BB:s mödravård stoppats. Från februari månad kan det inte längre garanteras att det går att föda på Södra BB.

Under hösten har en hätsk debatt pågått där vården på Södra BB kallats lyxvård och kvinnor som föder där för ”lattemammor”. Det är både kränkande för föräldrarna och osant. För skattebetalarna är vården på Södra BB billigare på grund av de korta vårdtiderna, men beroende på en alltför låg ersättning för normala förlossningar i Stockholm behövs det en viss mängd komplikationer för att få ekonomisk bärighet i verksamheterna. Det får till följd att exempelvis enheter som Södra BB, och andra med stor andel normala förlossningar får svårare att få ekonomin att gå ihop. Det ger också märkliga signaler till förlossningsklinikerna; ju fler komplikationer desto högre ersättning.

Internationella studier visar att vård med kontinuitet inte är dyrare, snarare tvärtom. I en stor randomiserad studie från Australien visar resultatet att sådan vård sparar i genomsnitt 300 euro per förlossning för både låg- och högriskgruppen. Vad som gör att Sverige inte förmår att skapa kostnadseffektivitet för den här vårdformen bör utredas.

Annons
X

Södra BB tar hand om kvinnor med förväntad normal graviditet och förlossning. Uppdelningen i låg och hög risk är vanligt förekommande internationellt och ger mindre komplikationer för kvinnor i lågriskgruppen med bibehållen säkerhet. Om komplikationer tillstöter under förlossningen stannar familjen kvar på avdelningen och har tillgång till akutsjukhusets alla resurser.

Sammanhållen vårdkedja innebär att kvinnan och hennes partner skrivs in på mödravården i början av graviditeten, föder barn och eftervårdas av samma grupp barnmorskor. Det är en småskalig verksamhet, med cirka 1 400 förlossningar om året. På Södra BB garanteras kontinuerligt stöd av en barnmorska. Det ger trygghet och forskningen visar att komplikationer kan förebyggas. Är det lyxvård för en kvinna att ha en barnmorska vid sin sida när hon föder barn?
 
Södra BB tar emot kvinnor med skiftande bakgrund. En stor andel förlossningsrädda kvinnor söker sig till konceptet. De behöver det lugn och den trygghet som kontinuiteten ger för att våga föda utan kejsarsnitt. Kejsarsnitt innebär risk för komplikationer för kvinnan och barnet och är kostsamt. Även andra kvinnor med särskilda behov, exempelvis kvinnor med missbruk, har glädje av Södra BB:s personcentrerade vård. Nästan 100 procent är mycket nöjda med vården. Föräldrar tycker att den borde erbjudas som en valmöjlighet i hela landet.

Till skillnad från många andra länder är förlossningsvården i Sverige likriktad och organiseras på liknande sätt med mödravård, förlossning och eftervård var för sig. Vi tror att om familjerna blev tillfrågade om vad de vill så skulle många välja småskalighet och en känd grupp barnmorskor, oavsett om de är sjuka eller friska i sin graviditet. Problemet är att ingen frågar föräldrarna trots att forskningen visar att en kontinuerlig vårdkedja ger bättre utfall, ökad nöjdhet och är lika säker som konventionell förlossningsvård.

Landstinget i Stockholm väljer att lägga ner det enda alternativet i sitt slag i Sverige trots att föräldrar, inflytelserika forskare och företrädare för Karolinska Institutet uttalat sitt starka stöd för vårdformen och för Södra BB. Trots att det är smart vård som ger kortare vårdtider och på så sätt minskade kostnader.

Samtliga politiska partier vill se en utveckling mot fler barnmorskeledda enheter samt kontinuerligt stöd av barnmorska under förlossningen. Tyvärr har mycket lite skett i den riktningen. När Barnmorskeupproret förde sin kamp för trygg och säker vård visade det sig att barnmorskor som ansvarar för den normala förlossningen inte finns med i de sammanhang som organiserar och styr vården kring barnafödande. Det har betydelse för hur vården utformas.

Regeringen har glädjande nog valt att satsa på förlossningsvården. Nu finns äntligen möjlighet att förtäta barnmorskebemanningen och medel till att utveckla mödra- och förlossningsvården för att ge större valmöjligheter för den enskilda familjen som ska få barn.

Vi vill att:

1. Södra BB bevaras med sammanhållen vårdkedja, med mödravård, förlossningsvård och eftervård av samma grupp barnmorskor, samt kontinuerligt stöd av barnmorska under förlossningen. Om verksamheten flyttas ska hela konceptet följa med eftersom det är unikt i Sverige och visar på alternativ som kan utvecklas.

2. den expertkunskap om sammanhållen vårdkedja och kontinuerligt stöd som byggts upp under lång tid på Södra BB ska tas tillvara.

3. fler barnmorskor anställs på alla förlossningsavdelningar för att kunna erbjuda kontinuerligt stöd av barnmorska till alla kvinnor i Sverige.

Ingegerd Hildingsson

professor i omvårdnad Mittuniversitetet, lektor i reproduktiv hälsa Uppsala universitet

**Eva Nordlund **

barnmorska Södra BB, vice ordförande Barnmorskeförbundet

Jane Stegring

förbundsstyrelseledamot, Vårdförbundet

Elena Bräne

vårdsakkunnig barnmorska Stockholms läns landsting

Catharina Zätterström

vårdsakkunnig barnmorska Stockholms läns landsting

Elisabet Ulén

barnmorska Södra BB och förtroendevald Vårdförbundet

Annons
Annons
X
Foto: Ingvar Karmhed Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X