Annons
X
Annons
X

Fas 3 ska följas upp och kontrolleras bättre

Jag har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att analysera jobb- och utvecklingsgarantin med särskilt fokus på fas 3. Samtidigt granskas också samtliga anordnare av fas 3 för att säkerställa en god kvalitet. Det skriver arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M).

Jobben är en av regeringens viktigaste frågor. Arbetslinjen är vårt medel för att uppnå full sysselsättning och därmed säkerställa resurser till vår framtida välfärd. Vi synliggör människor och döljer inte arbetslöshet i passiva program. Aktiva insatser är prioriterade. De reformer som vi genomfört syftar till att ge stöd till människor att komma i arbete.

Långtidsarbetslösheten är en utmaning som vi tar på stort allvar. Vi ser nu en stark uppgång på arbetsmarknaden. Sysselsättningen ökar och antalet långtidsarbetslösa har sjunkit med 24 000 personer på ett år, men det räcker inte. Effekterna av finanskrisen gör sig fortfarande påmind. Människor som stått utanför arbetsmarknaden under lång tid hamnade längre bak i kön när krisen slog till. Samtidigt kommer fler och fler personer som tidigare varit förpassade till förtidspension och passivitet allt närmare arbetsmarknaden.

En viktig insats för långtidsarbetslösa är den så kallade jobb- och utvecklingsgarantin. Deltagarna ska erbjudas skräddarsydda och individuellt utformade insatser i form av kartläggning, arbetspraktik, jobbcoachning, arbetsträning och utbildning. Insatserna ska vara anpassade utifrån individens behov och utformas i samråd mellan den enskilde och arbetsförmedlingens personal.

Annons
X

Vi vill titta närmare på möjligheten att under en viss tid erbjuda kompetenshöjande insatser för deltagare i sysselsättningsfasen.
Hillevi Engström

Efter drygt tre år av aktiva insatser infaller en sysselsättningsfas, fas 3, samtidigt som jobbsökandet fortsätter. Deltagarna i den tredje fasen har varit arbetslösa i genomsnitt åtta år. Jobbchanserna ökar om man får en kontakt med en arbetsplats att få referenser och känna delaktighet, särskilt nu när jobben växer till.

Jobb- och utvecklingsgarantin stämmer väl in med regeringens ambition att erbjuda långtidsarbetslösa ett aktivt stöd. Sju av tio deltagare lämnar insatsen innan de kommer in i fas 3. Åtta av tio i fas 3 är nöjda med arbetsförmedlingens service. Enligt arbetsförmedlingen lämnar en av fem fas 3 sett över tid. Det är positivt för de som lämnar även om utflödet måste bli ännu bättre.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Samtidigt är detta en relativt ny reform och jag är angelägen om att fler lämnar jobb- och utvecklingsgarantin till jobb och att färre kommer in när arbetsmarknaden nu lyfter. Jag har varit tydlig med att jobb- och utvecklingsgarantin ska följas upp, utvecklas och kvalitetssäkras. För mig är det helt naturligt att anpassa innehåll och insatser efter en föränderlig verklighet.

  Följande utgångspunkter är viktiga i det fortsatta arbetet:

  För det första ska insatsens samtliga delar genomlysas noggrant. Jag har gett uppdrag till arbetsförmedlingen att analysera jobb- och utvecklingsgarantin med särskilt fokus på fas 3. Den återrapporteringen inkommer senare i år.

  För det andra kräver den här typen av insats ett samspel och ansvarstagande från samtliga involverade parter; deltagaren, Arbetsförmedlingen och anordnaren. En arbetsgivare som åtar sig ansvaret för en deltagare får en ersättning om 225 kronor per dag. Med detta tillkommer ett viktigt ansvar för deltagaren.

  Anordnarbidraget ska användas för att ge handledning, säkerställa att en god arbetsmiljö efterlevs på arbetsplatsen och att jobbsökandet fortsätter.

  Arbetsförmedlingen genomför nu en granskning av samtliga anordnare. En åtgärdsplan för att stärka kontrollerna – inklusive rutiner för inspektioner – har redan sjösatts. Detta arbete beräknas vara klart till sommaren. En kontinuerlig tillsyn i form av bland annat stickprovskontroller ska säkerställa en god kvalitet.

  För det tredje ska anordnarbidraget ha en konstruktion som inte leder till inlåsning eller andra icke avsedda effekter. Vi avser att se över anordnarbidraget för att minimera sådana effekter.

  För det fjärde vill vi titta närmare på möjligheten att under en viss tid erbjuda kompetenshöjande insatser för deltagare i sysselsättningsfasen. Insatserna ska till exempel kunna komma ifråga när det finns jobberbjudanden från arbetsgivare, men där arbetsgivaren vill att personen ska gå en kortare utbildning först.

  Slutligen, det finns skäl att pröva om arbetsförmedlingens partssamråd kan användas på ett effektivare sätt för att minska risken för undanträngning. Fackliga företrädare vid arbetsplatserna har ofta en god insyn i hur arbetsuppgifterna kan utformas för att de ska motsvara en meningsfull sysselsättning. Denna kunskap bör tas tillvara i högre grad.

  Oppositionspartierna är kritiska till jobb- och utvecklingsgarantin, utan att presentera ett alternativ. En sak är säker: före 2006 kunde långtidsarbetslösa gå år ut och år in mellan ersättningssystemen. S-regeringen utformade passiva åtgärder som ledde till rundgång och utanförskap. Förtidspension blev ofta lösningen. Bidragslinjen fick fäste. Sverige upplevde en ”jobblös tillväxt” trots goda tider. Dit ska vi inte tillbaka.

  Vi har etablerat en arbetslinje på svensk arbetsmarknad. Den måste vi slå vakt om när jobbchanserna ökar. Delaktighet går före passivitet. Aktiva insatser måste alltid komma först och trösklarna in på arbetsmarknaden ska fortsätta att sänkas. Vi ska erbjuda det stöd som krävs för att bekämpa utanförskapet. Vi lämnar inte människor som varit borta länge från arbetsmarknaden. Vi tummar inte på arbetslinjen.

  HILLEVI ENGSTRÖM (M)

  arbetsmarknadsminister

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X