Annons
X
Annons
X

Familjerna ska få fler verktyg

I vår nya familjepolitik vill vi bygga ut föräldraförsäkringen, införa barnomsorgspeng och ett barnskatteavdrag. Det skriver KD:s familjepolitiska grupp som i dag presenterar sin slutrapport. Reformförslagen beräknas kosta mellan 6 och 8 miljarder kronor.

Det krävs mod att bryta normen om två heltidsarbetande föräldrar med barnen på förskola. Och övriga partier är döva inför denna opinion, skriver KD:s familjepolitiska grupp. Emma Henriksson, Bengt Germundsson, Charlie Weimers, Maria Wiksten och Sakarias Winberg.
Det krävs mod att bryta normen om två heltidsarbetande föräldrar med barnen på förskola. Och övriga partier är döva inför denna opinion, skriver KD:s familjepolitiska grupp. Emma Henriksson, Bengt Germundsson, Charlie Weimers, Maria Wiksten och Sakarias Winberg. Foto: LINDA FORSELL OCH KRISTDEMOKRATERNA

BRÄNNPUNKT | FAMILJEPOLITIK

Nuvarande vårdnadsbidrag spelar med våra förslag ut sin roll.

En arbetslinje som är döv och blind för familjernas och barnens behov är lika ohållbar som en politik som leder människor in i bidragsberoende. Barn behöver tid tillsammans med sina föräldrar. Tid för mys, men också för vägledning och svåra samtal. Förutsätt- ningar för fungerande familjeliv är centralt för att samhället ska må bra. Familjen behövs för att människor ska växa och utvecklas, för att barnen ska få omsorg och fostran i en kärleksfull miljö. Familjepolitiken är viktig.

Barn som får växa upp i en trygg familj får goda förutsättningar att klara livets utmaningar. Barn i familjer fyllda av konflikter, uppbrott, våld och missbruk får det i allmänhet mycket tuffare.

Annons
X

Stress och tidsbrist är ett stort problem för många barnfamiljer i dag. Att vårda relationer kräver tid, omsorgen om barnen kräver tid. Därför måste arbetslinjen kompletteras med en relationslinje.

I dag presenterar vi vårt förslag till förnyad familjepolitik för Kristdemokraterna. I arbetet har vi ordnat lyssnarmöten och tagit del av undersökningar som visar vad föräldrar oroar sig för, vilka utmaningar de upplever.

Vi har hört om en stressig och kravfylld vardag, om oro för barngruppernas storlek. Föräldraförsäkringen och förskolan är omtyckt, men det finns ett starkt stöd för att föräldrarna själva ska få välja vem som ska vara hemma och hur länge.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Mer tid hemma är ett starkt önskemål. Enligt en undersökning som Novus genomfört önskar 27 procent av männen och 29 procent av kvinnorna i yrkesverksam ålder vara hemma. I åldern 30–44 år vill drygt var tredje vara hemmafru eller hemmaman.

  Pappor och mammor önskar mer tid för familj och barn. Men det krävs mod att bryta normen om två heltidsarbetande föräldrar med barnen på förskola. Och övriga partier är döva inför denna opinion.

  Vi vill vidga normen och erbjuda familjerna fler verktyg som möjliggör mer tid för barnen och öka friheten. Vi tror inte att ”one size fits all”. Familjerna ska kunna välja den livsstil och barn- omsorgsform som passar dem och deras barn bäst.

  Vi föreslår en modell med tre delar.

  1. Utbyggd föräldraförsäkring med möjlighet till friare uttag i tre år.

  Vi vill ta bort begränsningar i regelverket och förlänga inkomstskyddet till tre år. Rätten till tjänstledighet på heltid för att vara hemma med barnen bör utvidgas så att båda föräldrarna har lika rätt till 18 månaders föräldraledighet när barnet är under tre år. Alla dagar ska fritt kunna överlåtas mellan föräldrarna, pappa- och mamma- månaderna avskaffas, liksom jämställdhetsbonusen. Den grupp som drar nytta av jämställdhetsbonusen har i regel goda ekonomiska förutsättningar att dela lika ändå. Vi vill i stället höja golvet i föräldraförsäkringen för de familjer som har sämst ekonomi. Golvet bör därför höjas från 180 till 250 kronor per dag. Vi vill öka antalet föräldrapenning- dagar med 30. Fler kan då låta barnen börja på förskolan eller annan barnomsorg vid den tidpunkt de själva finner lämplig.

  2. Barnomsorgspeng för egna barn.

  Barnomsorgspeng finns sedan den 1 juli 2009. Syftet är att öka föräldrarnas valfrihet. Vi anser att föräldrar också ska kunna få barnomsorgspeng för pedagogisk omsorg om enbart egna barn i hemmet. Ett praktiskt villkor bör vara att föräldrarna registrerar en enskild firma och att barnomsorgspengen betraktas som inkomst av näringsverksamhet och beläggs med inkomstskatt och sociala avgifter. Därmed får föräldern del av samhällets skyddsnät, exempelvis vid sjukdom. Vi föreslår inget fast tak på barnomsorgspengen, nivån bör bestämmas av kommunen och sättas i relation till den genomsnittliga kostnaden för ett barn i pedagogisk omsorg. Enligt dagens nivåer skulle det i genomsnitt hamna på drygt 6000 kronor per månad och barn.

  3. Barnskatteavdrag för familjer som inte nyttjar offentligt finansierad barnomsorg.

  Vi föreslår vidare att alla familjer med barn i åldrarna ett till sex år som inte nyttjar offentligt finansierad barnomsorg får göra ett avdrag på skatten. Villkoret är att man inte tar del av förskola, pedagogisk omsorg eller barnomsorgspeng för egna barn. Barnskatte- avdragets konstruktion bör vara i form av en skattereduktion som minskar skatteuttaget med en fast summa, i ett första steg föreslår vi 3000 kronor per månad och barn. Avdraget ska kunna kombineras med föräldrapenning.

  Vi presenterar även förslag för att stärka kvaliteten i förskolan samt bättre stöd till ekonomiskt svaga hushåll och föräldrasamarbete när föräldrarna lever isär.

  Förslagen medför ökade utgifter för staten i storleksordningen 6–8 miljarder och de bör införas stegvis utifrån vad ekonomin medger. Nuvarande vårdnadsbidrag spelar med våra förslag ut sin roll, men möjligheten till vårdnadsbidrag ska inte avskaffas förrän de nya delarna är genomförda så att valfriheten kan garanteras.

  Vi lämnar vårt förslag till partistyrelsen och ser nu fram emot en bred remissbehandling i partiet.

  Kristdemokraternas familjepolitiska arbetsgrupp:

  EMMA HENRIKSSON

  ordförande

  BENGT GERMUNDSSON

  CHARLIE WEIMERS

  MARIA WIKSTEN

  SAKARIAS WINBERG

  LÄS OCKSÅ: Därför behöver vi relationslinjen

  Annons
  Annons
  X

  Det krävs mod att bryta normen om två heltidsarbetande föräldrar med barnen på förskola. Och övriga partier är döva inför denna opinion, skriver KD:s familjepolitiska grupp. Emma Henriksson, Bengt Germundsson, Charlie Weimers, Maria Wiksten och Sakarias Winberg.

  Foto: LINDA FORSELL OCH KRISTDEMOKRATERNA Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X