Annons

Staffan Ulfstrand:Evigt kvinnligt och evigt manligt?

Är fruktan och oro typiskt kvinnliga drag? Är män av naturen mer riskbenägna? I sin nya bok menar Anne Campbell att det finns vissa psykologiska skillnader mellan könen, vilka har sina evolutionsbiologiska förklaringar.

Under strecket
Publicerad

Ett något så när intakt människolik kan utan svårighet identifieras som antingen kvinna eller man. En expert kan könsbestämma till och med ett minimalt fragment av ett människoskelett. En genetiker kan avgöra om en viss cell härrör från en man eller en kvinna. Att det finns klara skillnader mellan kvinnor och män med avseende på allsköns "kroppsliga" drag är svårt att bestrida, liksom att dessa skillnader ytterst går tillbaka på genetiska skillnader. Liksom hos andra däggdjur bestäms könet hos en människa av vilken kromosomuppsättning som fars spermie råkade innehålla.

Mer kontroversiell är emellertid frågan huruvida det även finns en rad genetiskt rotade könsskillnader med avseende på olika "psykiska" drag, funktioner och reaktionsbenägenheter. Denna fråga tas upp i en utomordentligt läsvärd bok med titeln A Mind of Her Own. The Evolutionary Psychology of Women (Oxford University Press, 393 s) skriven av Anne Campbell som forskar vid psykologiska institutionen på universitet i Durham (i Yorkshire, inte i North Carolina). Hennes utgångspunkt är att hos arten människa liksom hos andra tvåkönade arter med sexuell fortplantning har hindren för maximal fortplantning varit så olikartade hos respektive kön att de kan förväntas ha utvecklat delvis olika anpassningar (adaptationer) för att kringgå dessa hinder. Inte bara i sina byggnadsdrag utan också i sitt beteende kan alltså män och kvinnor förväntas vara olika. Stämmer det, och i så fall varför finns skillnaderna? Sådana frågor står i centrum i Campbells intressanta bok.

Annons
Annons
Annons