Annons
Recension

The Islamic challenge. Politics and religion in western EuropeEuropas muslimer vill integreras

Muslimerna är på väg att bli en tung intresse- och väljargrupp i Europa, något som de politiska systemen måste anpassa sig till. En dansk undersökning av muslimer i bland annat Sverige visar att det finns en stor vilja att integreras i de samhällen där de lever.

Under strecket
Publicerad

Islams roll och ställning är på väg att bli ett av den europeiska politikens mest kontroversiella ämnen. En del menar att islam, i kraft av den muslimska befolkningens snabba tillväxt i Europa, kan komma att utgöra ett hot mot västvärldens identitet och värden. Andra anser att islam gradvis kommer att sekulariseras och integreras i det västliga samhället. Om denna problematik har den dansk-amerikanska sociologen Jytte Klausen skrivit en informativ och läsvärd bok, The Islamic challenge. Politics and religion in western Europe.
Jytte Klausens undersökning bygger på intervjuer med 300 muslimer i ledande befattningar i sex länder - Danmark, Frankrike, Holland, Sverige, Storbritannien och Tyskland. Intervjupersonerna har övervägande varit moderata muslimer och intressant nog i huvudsak förstagenerations invandrare - parlamentariker, kommunalråd, läkare, professorer, ingenjörer,
småföretagare och aktivister i lokalsamhället.

Tre frågor upptar mer än något annat de intervjuade muslimerna, nämligen bilden av islam i medierna, bristen på offentligt stöd till religiösa aktiviteter och frånvaron av ett offentligt erkännande av muslimerna som européer. Klausen går igenom de muslimska minoriteternas ställning i land efter land, men behandlar också mer allmänna frågeställningar som de kristna kyrkornas relation till islam och förhållandet mellan det multikulturella samhället och islams syn på kvinnans rättigheter.
Klausens övergripande tes är att muslimerna är på väg att bli en ny intresse- och väljargrupp i europeisk politik och att de enskilda ländernas politiska system måste anpassa sig till denna omständighet på samma vis som det tidigare inlemmat nyuppkomna intressegrupper.
Klausen anser att huvuddelen av Europas muslimer önskar att integreras i de samhällen där de lever. Samtidigt understryker hon, i ett av bokens mest intressanta kapitel, att det finns olika uppfattningar
bland muslimerna om villkoren för och innebörden av integration; närmare sett urskiljer hon fyra olika grupperingar. För det första en strömning som Klausen kallar sekulär. Dess medlemmar önskar framför allt att islam jämställs med andra religioner i Europa. De anser att sekulär lagstiftning skall vara, i huvudsak, överordnad religiös och vill bryta beroendet av bidrag från islamska länder. En knapp fjärdedel av de intervjuade intog denna hållning.

Annons
Annons
Annons