Annons
X
Annons
X

Ett misstag av Lööf att bara ställa frågor

Krisen kring Centerpartiet och Annie Lööf hanterades genom öppenhet och genom att partiledaren själv inte haft del i arbetet med idéprogrammet. Men det är ett misstag att inte vilja eller kunna ta den politiska ledningen. Öppenhet är bra, men en politisk ledare måste göra mer än ställa frågor, skriver pr-konsulten Hans Vindeland.

BRÄNNPUNKT | C-KRISEN

Mediedrevet kring Centerpartiets idéprogram och vilka liberala tankar Annie Lööf haft i sin ungdom har dominerat den politiska rapporteringen veckan som gick. Det finns goda skäl att medialt rapportera om ett tidigare bondeförbund som utvecklar nyliberala idéer som införandet av en plattskatt eller förslag om ”en så liten stat som möjligt”. Dock illustrerar det mediala fokuset en av vår tids stora politiska utmaningar där vi håller på att skapa en generation av politiska copy writers snarare än politiska tänkare.

När Centerpartiet före jul kallade till presskonferens för att presentera utgångspunkter för sitt idéprogram var vi många som var förvånade över förslag om månggifte, avskaffad skolplikt och platt skatt. Hur liberalt kan ett före detta bondeförbund bli innan traktorerna börjar rulla mot Stockholm? Dock skötte man det kommunikativt mycket väl och insåg att den interna diskussionen skulle bli stor. Programmet redovisades därför öppet istället för att invänta att det läcktes till medierna från stridslystna partiföreträdare. Kommunikativt var man även tydlig med hur processen framåt såg ut där alla centerpartister får möjlighet ge sin input fram till den 5 februari, före partistyrelsen sätter ned styråran den 15 februari och sammanställer förlag till idéprogram för extra stämman i Upplands Väsby 22–24 mars.

- - -

Annons
X

Budskapet är att detta bara är ett förslag, alla ska få säga sitt, vi har en bra process där alla ska bli hörda. Dock är få intresserade av processen utan alla vill veta om Annie Lööf nu har fått genomslag för sina ungdomstankar. Är hennes förebild Margaret Thatchers tankar de som ska utveckla Centerpartiet?

Idédebatt och god politisk kommunikation måste utgå från samhällsproblem och visa på dess lösningar. Få är de som känner att plattskatt, månggifte eller förslag om skolpliktens avskaffande ringar in samhällsproblemen. Snarare illustrerar de en förändring av Centerpartiet som många hade väntat då Annie Lööf tog över som partiledare. Att lägga fram förslag till en idédebatt om liberala värden måste föregås av ett tydligt ledarskap där dessa värden kopplas till de samhällsutmaningar som väljarna upplever, riktningen måste bli tydlig.

Det sker nu en tydlig utveckling i svensk politik där deliberativ demokratin vinner utrymme, det vill säga att politikens roll blir att lyssna in bredare grupper. Denna utveckling är verkligen bra för det politiska samtalet och idéutvecklingen. Dock ställer denna inkludering höga krav på så väl intern som extern kommunikationen och behovet av ett tydligt politiskt ledarskap blir större än någonsin.

Bristen på tydlig riktning och politiskt ledarskap skapar politiska drev. Kanske borde vi kunna ställa högre krav på journalistkåren. Krisen är sexig och idédebatt reduceras till spelet om politiken där personstriden alltid vinner medialt utrymme över resonemang om samhällsproblem och ideologi.

För Centerpartiet är dock krisen nu ett faktum. Kriskommunikationens första budskap gick ut på hur Annie Lööf själv inte hade varit en del av arbetet med idéprogrammet utan att hon nu lyssnade in diskussionen och har stor respekt för interndemokratin. Först när medlemmar och lokala företrädare sagt sitt är det hennes roll att förhålla sig till inspelen och tillsammans med partistyrelsen utifrån detta lägga fram ett förslag på idéprogram. Men detta är ett misstag, att leda politiskt är inte att ställa öppna frågor. I ett deliberativt politiskt samtal behövs ett politiskt ledarskap med tydlig riktning som omgivningen kan förhålla sig till. De processer som nu pågår med att ta fram ny politik inför valet 2014 i flertalet riksdagspartier är viktig för politiken och för vilka diskussioner som får utrymme i debatten och hur vi kommer att lösa de gemensamma samhällsproblem vi ser.

En stor utmaning för idéutvecklingen är twitter-politikens slagkraftighet och den politiska journalistikens brister där personstriden och spelet kring politiken alltid kommer vara lättare att rapportera om än idépolitikens förslag och strävan att förtydliga de politiska skiljelinjerna.

I politisk kommunikation är personen och ledarskapet viktigare än någonsin. Först när insikten om detta kan kombineras med den mer deltagande demokratin kommer vi få en idédebatt som löser samhällsproblemen. Att leda är inte att ställa frågor eller formulera slagkraftiga budskap. Politiska partier har ett ansvar att inte skapa en politisk generation av politiska copy writers utan politiska tänkare.

HANS VINDELAND

chef för Public Affairs Hill & Knowlton

Debattartiklar om Centerpartiet:

Läs även

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X