”Ett etiskt motiverat avsteg”

Varje medarbetare som smittas av covid-19 får stora konsekvenser för vården av patienter med stora medicinska behov, skriver artikelförfattaren.
Varje medarbetare som smittas av covid-19 får stora konsekvenser för vården av patienter med stora medicinska behov, skriver artikelförfattaren. Foto: Johan Nilsson/TT

Om regionerna bedömer att vaccinering av viss vårdpersonal är nödvändig för att kunna upprätthålla god vård för patienter med stora medicinska behov så är det etiskt motiverat. Det skriver Lars Sandman, föreståndare för Prioriteringscentrum, i en replik.

Under strecket
Publicerad
Foto: Linköpings universitet
Annons

Sverige har valt att prioritera viss vårdpersonal, liksom ett stort antal andra länder som öppet deklarerat hur de kommer prioritera tillgång till vaccination mot covid-19. I vissa fall (exempelvis i Sverige) har man valt att prioritera viss vårdpersonal lika högt som riskgrupper, framförallt äldre personer. I andra fall direkt efter att personer med störst risk att drabbas negativt har vaccinerats. I en debattartikel av professorn i filosofi, Martin Peterson, i SvD den 7 januari, ifrågasätts att vårdpersonal ska ges en sådan hög prioritet med hänvisning till likavärdesprincipen, som i den svenska kontexten konkretiseras i den så kallade människovärdesprincipen i de av riksdagen beslutade riktlinjer för hälso- och sjukvårdsprioritering (men som också finns implicit i andra länders sätt att förhålla sig till prioriteringar och i den akademiska litteraturen). Däremot öppnar han upp för att vårdpersonal som har ett medicinskt behov, genom att exempelvis vara äldre, kan ges prioritet.

Grundtanken med likavärdesprincipen är att sätta upp ramar för vårdens prioriteringar för att garantera att inte patientgrupper diskrimineras genom att man lägger vikt vid etiskt irrelevanta faktorer. Den svenska människovärdesprincipen nämner exempelvis följande grunder som inte får vägas in vid en prioritering: kronologisk ålder, ekonomisk situation, tidigare livsstil och social ställning eller situation. Utöver detta kan man anta att även övriga diskrimineringsgrunder i lagstiftningen också kan anses irrelevanta att väga in. När det gäller social ställning eller situation, nämns sådant som samhällsfunktion och ansvarsförhållande i allmänna termer som faktorer som skulle strida mot människovärdesprincipen och även om inte vårdpersonal nämns explicit, kan Martin Peterson ha rätt i att prioritering av dessa kan inte har stöd i den lagfästa människovärdesprincipen. Men innebär det också att det är etiskt oacceptabelt givet den situation vi befinner oss i och innebär det en diskriminering prioritera vårdpersonal?

Annons
Annons
Annons