Annons
X
Annons
X

Elförsörjningen blir tryggare

Energiinvesteringarna motsvarar nu drygt hälften av industrins samlade investeringsvolym. I den utvecklingen måste elnätet hänga med, skriver Anna-Karin Hatt (C).

BRÄNNPUNKT | STAMNÄTET

Vi har prioriterat arbetet med tillståndsprocessen.
Anna-Karin Hatt

I dag överlämnar regeringen en skrivelse till riksdagen där vi redogör för hur statens roll på elmarknaden sett ut och utvecklats. Bakgrunden är den granskning som Riksrevisionen tidigare gjort av detta område (
Brännpunkt 17/4). Den granskningen var mycket välkommen och kommer att vara ett viktigt underlag i regeringens fortsatta styrning av elnätsområdet, Svenska Kraftnät och Energimarknadsinspektionen.

I sin granskning valde Riksrevisionen att gå tillbaka ända till 1996. Därmed har man också gjort en historisk genomgång vilket innebär att vi nu har ett bra underlag för att jämföra hur olika regeringar prioriterat investeringarna i stamnätet för el.

Annons
X

En av de saker som var väldigt tydliga när alliansregeringen tillträdde 2006 var att investeringsnivån i stamnätet var alldeles för låg. Därför lade vi fram förslag till riksdagen om att kraftigt höja investeringsnivån för Svenska Kraftnät, vilket också skett och sker.

Under den första halvan av 2000-talet, när Socialdemokraterna satt i regeringen, investerades det cirka en halv miljard kronor per år i att bygga ut stamnätet. Efter att alliansen övertog regeringsmakten höjde vi den nivån och sedan 2007 har investeringsnivån i stamnätet gradvis ökat. 2012 satsade vi mer än 3 miljarder på stamnätsinvesteringar via Svenska Kraftnät, och de kommande fem åren kommer vi varje år att satsa runt 5 miljarder kronor, en nivå som alltså är tio gånger högre än den som gällde under den tidigare socialdemokratiska regeringen.

Tack vare det kommer vi i Sverige framöver att kunna få en ännu tryggare elförsörjning, vi kommer att få ännu bättre förutsättningar för att fortsätta energiomställningen och vi kommer att kunna ta om hand och ansluta ännu mer förnybar elproduktion. Och denna politiska inriktning kommer också att fortsätta de kommande åren. För alliansen är det prioriterat att bygga ut stamnätet samtidigt som vi fortsätter energiomställningen. Utbyggnaden av stamnäten och investeringarna i ny energiproduktion måste gå hand i hand.

I det har regeringen en löpande dialog med Svenska Kraftnät och ställer sig mycket positiv till de investeringsplaner som Svenska Kraftnät presenterat, och den kraftfulla ambitionsökningen för stamnätet. Det gäller inte minst investeringarna för att öka överföringskapaciteten mellan de elproduktionsrika norra delarna och de elkonsumentrika södra delarna av vårt land. Sedan kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck stängdes har det gjorts en rad investeringar för att förstärka stamnätsförbindelserna till Sydsverige, vilket gjort att försörjningsförmågan för södra Sverige i dag är på samma nivå som när Barsebäck var i drift. Därutöver har regeringen i flera budgetpropositioner pekat på att det är angeläget att vi fortsätter att vidta åtgärder för att stärka stamnätets driftsäkerhet och öka överföringskapaciteten.

I detta ingår också tillståndshanteringen, där regeringen redan har vidtagit och planerar för flera olika åtgärder som förenklar tillståndshanteringen. Vi har prioriterat arbetet med tillståndsprocessen för nya stamnätsförbindelser, exempelvis Sydlänken, och så sent som i mars överlämnade jag en proposition till riksdagen som innehöll förslag till förenklade regler för tillståndsprövningen av starkströmsledningar. Och miljödepartementet gör just nu ett arbete för att snabba upp och förenkla tillståndsprocesserna enligt miljöbalken. Till allt detta kommer att både Energimarknadsinspektionen och länsstyrelserna har i uppdrag att effektivisera och öka tempot i sitt tillstånds- och tillsynsarbete.

Alliansregeringen gör nu de nödvändiga och mycket angelägna investeringar som borde ha gjorts av tidigare socialdemokratiska regeringar. Samtidigt prioriterar vi att få till stånd en snabbare tillståndshantering, och genomför också andra reformer som ligger helt i linje med det som Riksrevisionen efterlyser i sin granskning.

Det gäller inte minst en stärkt demokratisk insyn kring stamnätsinvesteringar. Sedan slutet av 2000-talet har regeringen lämnat en betydligt fylligare information om stamnätsinvesteringarna och Svenska Kraftnäts investeringsramar än tidigare till riksdagen. Därtill har vi givit Svenska Kraftnät i uppdrag att ta fram en utvecklad investerings- och finansieringsplan. Min och regeringens inriktning är att fortsätta det arbetet och att utveckla rapporteringen till riksdagen, i syfte att ytterligare öka den demokratiska insynen i de investeringar som görs och planeras för i stamnätet.

Det är viktigt för Sverige, för våra svenska företag och för alla oss elkonsumenter att vi har en välfungerande elmarknad och att vi har ett elnät som byggs ut i den takt som behövs för att vi ska kunna ta hand om de rekordinvesteringar i ny elproduktion som nu görs i Sverige. Varje år sedan 2006 har investeringarna i energisektorn satt nya rekord och i år beräknar branschorganisationen Svensk Energi att omkring 30 miljarder kommer att investeras i energisektorn i Sverige. Energiinvesteringarna motsvarar nu drygt hälften av industrins samlade investeringsvolym. I den utvecklingen måste elnätet hänga med. Det behövs för att också i framtiden säkra att vi har en säker tillgång på el, att vi kan fortsätta ha internationellt konkurrenskraftiga elpriser, att vi kan ta vara på allt mer förnybar elproduktion och att vi bygger ut ett allt smartare elnät.

Därför kommer utbyggnaden av stamnätet att vara en mycket prioriterad fråga för mig och alliansregeringen också framöver.

ANNA-KARIN HATT (C)

it- och energiminister

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X