X
Annons
X

Ekologisk odling hjälper ej tredje världen

Två miljarder människor i tredje världen är fattiga därför att de är hänvisade till att vara bönder under hårda villkor. Deras jordbruk är lågproduktivt och produkterna är mest basföda av lågt ekonomiskt värde som ger osäkert livsuppehälle.
På senare tid har det förekommit förslag om ekologisk odling, d v s odling utan bruk av industriframställd växtnäring - s k konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel - som en väg ut ur fattigdomen.

I tredje världens torra klimat, som upptar ungefär 70 procent av Afrika och Asien, är vatten den ständigt begränsande faktorn. Inom och utom torrområdena finns stora arealer av jordar som är mycket fattiga på fosfor och mikronäringsämnen. På grund av det varma klimatet är mängden organiskt kol i markens odlingsskikt mycket låg, varigenom mängden organiskt kväve också är mycket låg och den vattenhållande förmågan dålig.
Jorderosion är ett ständigt hot och vid bevattning av grödor hotar försaltning av jorden om inte avancerad teknik tillämpas. Ogräs är ett minst lika stort problem som hos oss. Detsamma gäller skadegörande insekter; vandringsgräshoppor räcker som exempel. Djur och människor plågas av insekter och andra lägre djur, bärare av farliga sjukdomar som malaria och sömnsjuka. Växtsjukdomar orsakade av svampar, bakterier och virus är ett långt större problem i de tropiska regnrika områdena än någonsin hos oss.
Jordbruk och boskapsskötsel är under sådana förhållanden vanskliga företag. Skördenivån är i torrområden mindre än tiondelen av västvärldens.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X