Annons
X
Annons
X

Effektivare logistik i försvaret

I dag lägger regeringen en proposition om ytterligare besparingar inom försvarets logistikverksamhet. Cirka 1500 anställda berörs. Förslaget är en överenskommelse med S och visar på en välbehövlig återgång till en bred politisk samsyn om försvarspolitiken, skriver Cecilia Widegren (M).

[object Object]
Regeringens förslag innebär en tydligare rollfördelning mellan Försvarsmakten som beställare och FMV som leverantör av materiel och försvarslogistik, skriver Cecilia Widegren. Foto: GUNNAR ASK/PRESSENS BILD

BRÄNNPUNKT | FÖRSVARET

Breda uppgörelser möjliggör långsiktighet för försvaret.
Cecilia Widegren

I dag presenterar alliansregeringen en proposition till riksdagen om ytterligare effektiviseringar av försvarets logistikverksamhet.

Syftet är att frigöra resurser till försvarets kärnverksamhet; förbandsverksamheten och insatsorganisationens uppbyggnad med utbildning, övning och anställning av soldater. Det är ett viktigt led i omställningen till ett mer användbart, flexibelt och tillgängligt försvar.

Annons
X

Redan år 2000 såg regering och riksdag ett behov av att förändra försvarets underhållstjänst och stödverksamhet. De tre underhållsregementena lades ned och en ny organisationsenhet för Försvarsmaktens underhållstjänst och stödverksamhet inrättades 2002. Sedan dess har försvarets logistik- och stödverksamhet fortsatt att utvecklats. Vissa verksamheter, som restauranger, rese- och löneadministration, fartygsunderhåll på tidigare Muskövarvet, lokalvård och transporttjänster har lagts ut på andra aktörer.

År 2008 identifierade en enig Försvarsberedningen med de dåvarande sju riksdagspartierna ett behov av effektivisering av försvarets stödverksamhet: logistik, administration och materielförsörjning. Försvarsberedningen ansåg att stödmyndigheternas verksamhet måste anpassas till insatsorganisationen och dess operativa behov. Beredningen uppskattade att rationaliseringsåtgärder skulle medge överföring av 3–4 miljarder kronor från stödverksamhet till den operativa verksamheten.

Regeringen har därefter tillsatt två utredningar för att analysera hur dessa rationaliseringar ska kunna genomföras. Den senare, Försvarsstrukturutredningen, överlämnade sin rapport i april 2011. Efter att ha lyssnat in synpunkter från remissinstanserna gav regeringen Försvarsmakten och Försvarets materielverk i uppdrag att själva utforma hur effektiviseringar inom materiel- och logistikförsörjning skulle kunna genomföras – på ett långsiktigt hållbart sätt, som också skulle fungera för myndigheterna.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Försvarsmaktens och Försvarets materielverks (FMV) gemensamma plan redovisades den 1 mars och utgör basen för regeringens proposition. Det är en unik överenskommelse där de två stora försvarsmyndigheterna åtar sig att genomföra effektiviseringarna, så att resurserna kommer förbandsverksamheten och insatsorganisationens uppbyggnad till godo. Regeringen avser att noga följa effektiviseringsprocessen och återkomma med styrningar vid behov.

  Utöver tidigare effektiviseringar inom försvarslogistiken bedömer regeringen med dessa förslag att kostnaderna ytterligare bör kunna minskas med cirka 760 miljoner kronor per år från och med 1 januari 2015. Regeringens förslag innebär en tydligare rollfördelning mellan Försvarsmakten som beställare och FMV som leverantör av materiel och försvarslogistik. Huvuddelen av Markverkstadsenheten samt Marin- och flygverkstäderna överförs från Försvarsmakten till FMV. Försvarsmaktens logistik, FMLOG:s nuvarande upphandlingsenhet förs över till FMV liksom delar av FMLOG:s stab och andra stödfunktioner. Sammanlagt berörs cirka 1500 personer av förslaget.

  En grundförutsättning är att Försvarsmakten fortsatt har tillgång till rätt logistikresurser inom rätt tidsförhållanden för att uppfylla regeringens och riksdagens krav på beredskap och insatser. Vikten av analyser och framtida strategier hos myndigheterna för utkontraktering framhävs, inte minst med betoning på militär förmåga och beredskapskrav. Regeringen kommer bland annat i kommande budgetpropositioner återkomma till riksdagen om hur arbetet avlöper.

  Förslaget är ytterligare en överenskommelse mellan alliansregeringen och Socialdemokraterna där regeringen aktivt sökt en bred samsyn. Samtalen har varit konstruktiva, liksom den senaste tidens övriga breda uppgörelser inom försvars- och säkerhetspolitiken, senast i raden är villkoren för soldatanställningar för bara några veckor sedan.

  Den senaste tidens breda uppgörelser med oppositionspartier är en välkommen återgång till den svenska traditionen med en bred politisk samsyn inom utrikes- och försvarspolitiken. Samsynen underlättas av att Socialdemokraterna nu återvänt till tidigare kända ståndpunkter och en försvarsbudget i nivå med regeringens. Breda uppgörelser möjliggör långsiktighet för försvaret och därmed trovärdighet för den förda politiken.

  Det är alliansens avsikt att hålla fast vid denna svenska tradition. Förvars- och säkerhetspolitiken kräver det.

  CECILIA WIDEGREN (M)

  vice ordförande i försvarsutskottet, alliansgruppledare, riksdagsledamot

  Annons
  Annons
  X

  Regeringens förslag innebär en tydligare rollfördelning mellan Försvarsmakten som beställare och FMV som leverantör av materiel och försvarslogistik, skriver Cecilia Widegren.

  Foto: GUNNAR ASK/PRESSENS BILD Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X