Annons

Dokumentationen i skolan behövs

Dokumentation kan vara ett mycket kraftfullt verktyg för lärande. Det visar såväl vetenskap som beprövad erfarenhet. Men dokumentation tar tid. För att Sveriges lärare ska kunna göra vad som är bäst för eleverna, krävs att politiker, tjänstemän och rektorer tar sitt ansvar, skriver Daniel Sandin, lärare och författare.

Under strecket
Publicerad

Administrativa sysslor framhålls ofta som förklaring till varför många lärare känner att de inte hinner med sina arbetsuppgifter. Många gånger lyfts krav på dokumentation fram som den största boven i sammanhanget. Debatten blir dock alltför ofta förenklad och snedvriden och all dokumentation svartmålas. För det finns dokumentation som lärare bör och ska ägna sig åt, dokumentation som gynnar eleverna, som är för lärande. I diskussionerna om vilka arbetsuppgifter lärare ska ägna sig åt är det således viktigt att föra ett nyanserat resonemang.

En lärare måste fortlöpande dokumentera elevernas kunskapsutveckling. Utan en systematisk och professionellt utförd dokumentation, är det omöjligt att uppfylla de krav som är rimliga att ställa på en professionell lärare. Kraven är också uttryckta i bland annat skollagen. Lagen slår till exempel fast att elever och vårdnadshavare fortlöpande ska informeras om elevernas kunskapsutveckling. Lagen säger också att läraren på begäran ska upplysa om vilka skäl som finns för ett visst betyg. Dessa lagkrav är naturligtvis inte möjliga att uppfylla för en lärare som inte dokumenterar systematiskt. Skolverket sammanfattar kraven i sina anvisningar och skriver att lärare bör ”använda sig av effektiva rutiner för dokumentation som väl återspeglar elevernas kunskaper och som ger en grund för kommunikation av bedömning och betygssättning med elever och vårdnadshavare”.  

Annons
Annons
Annons