Aktieanalys

Daniel Svensson/Peter Nilsson:DexTech Medical: Laddar för licensaffär

DexTech genomför en mindre företrädesemission för att stärka krigskassan. Kommande år ligger fokus på att säkerställa den bästa möjliga licensaffären för OsteoDex som visat effekt vid prostatacancer i en framgångsrik fas IIb-studie.

Uppdaterad
Publicerad
Foto: Malin Hoelstad / SvD / TT / SVENSKA DAGBLADET

Spotlight-noterade DexTech Medical (80 kr) är specialiserat på urologisk onkologi. I en klinisk fas IIb-studie har DexTechs främsta läkemedelskandidat OsteoDex visat bra resultat. OsteoDex behandlar skelettmetastaser vid kastrationsresistent prostatacancer.

För ett par år sedan analyserade vi bolaget, se länk här intill.

Studien visade en tillbakagång av skelettmetastaser hos patienter som inte svarat på tillgänglig behandling. Biverkningarna var mycket lindriga. Studien inkluderade 55 patienter. Ungefär hälften fullgjorde behandlingen som varade i fem månader. Mer än hälften av dessa uppvisade påtagligt sänkta nivåer för markörer relaterade till benmetabolism. Särskilt markant sänkning noterades hos två tredjedelar av patienterna för en markör som avspeglar bennedbrytning.

Tanken är nu att genomföra en licensaffär som kan ta OsteoDex vidare till ett godkänt läkemedel.

För att ha tid på sig att få till en bra affär stärker DexTech kassan genom en mindre företrädesemission (se faktaruta). Bolaget tar in cirka 10 Mkr. Det innebär en minimal utspädning på drygt 1 procent. Trots det räknar ledningen med att det ger fyra års finansiering av verksamheten.

DexTech Medical Juni 2019
VD: Anders R Holmberg
Styrelseordförande: Svante Wadman
Antal anställda: 8
Nyckelpersoners ägande: Cirka 54 %
Lista: Spotlight Stockmarket
Aktiekurs: 80,00 kr
Antal aktier ink. utspädn: 14,9 miljoner
Börsvärde: 1192 Mkr
Nettokassa: 10 Mkr
Resultatnivå, årstakt: Cirka -2,5 Mkr
Källa: SvD Börsplus /Bolaget Räknat på max antal aktier.

Börsplus syn på DexTech Medical

Det här är en förhoppningsaktie, alltså ett entreprenörsdrivet utvecklingsbolag med minimala intäkter och högtflygande planer. Analys av förhoppningsbolag kräver andra metoder än vanliga börsaktier (se faktaruta längst ner). Plus insikten att det vanligaste utfallet är att investerarna förlorar nästan hela insatsen.

1. Incitament nyckelpersoner

Nyckelpersonerna äger en bra bit över halva DexTech efter genomförd företrädesemission. Det är bra.

Cirka hälften av företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser. Utöver det finns det en vederlagsfri garanti på resten av beloppet. Styrelseordförande och huvudägare Svante Wadman står för en stor del av teckningsåtagandet och för hela garantin. Det är en stark signal. 

2. Track record nyckelpersoner

Vd och medgrundare Anders R Holmberg har erfarenheter från bland annat Pharmacia. Holmberg har publicerat fler än 50 vetenskapliga artiklar. Styrelseledamot och medgrundare professor Sten Nilsson har lång erfarenhet av kliniska studier med nya läkemedel. Nilsson har publicerat cirka 200 vetenskapliga artiklar. Han återfinns också i styrelserna för Spago Nanomedical och PledPharma.

Duon Holmberg och Nilsson ser ut att vara ett vetenskapligt dreamteam. Styrelseordförande Svante Wadman har framför allt gjort sig ett namn inom fastighetssektorn.

3. Trovärdighet för produkt och strategi

DexTech har en egen patenterad teknologiplattform för att ta fram nya läkemedel. Bolaget har utvecklat ett par läkemedelskandidater. På sikt kan det leda till ytterligare värden men i dagsläget är det OsteoDex som utgör en väsentlig del av värdet i DexTech.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män. Ungefär en fjärdedel utvecklar obotlig prostatacancer med skelettmetastaser. OsteoDex verkar potentiellt kunna lösa ett betydande medicinskt behov eftersom det inte finns något annat sjukdomsbromsande läkemedel vid obotlig prostatacancer idag. Viktigt är också de lindriga biverkningarna då patientgruppen är mycket känslig.

Storleken på marknaden kan uppskattas till många miljarder USD. Enligt DexTech har studieresultaten från fas IIb resulterat i intresse från flera stora läkemedelsföretag. Diskussioner förs med ett antal intressenter.

OsteoDex har i prekliniska studier visats ha möjlig potential att även behandla avancerad bröstcancer. Bröstcancer har också en benägenhet att matastasera till skelettet. Kan DexTech ge en licenstagare ytterligare en indikation ökar givetvis värdet vid en potentiell affär. Bolaget jobbar därför på att samla data som styrker en bredare behandlingsindikation för OsteoDex. OsteoDex eventuella effekt på icke småcellig lungcancer ska också undersökas.

Att ta in pengar för att i lugn och ro kunna landa den bästa möjliga licensaffären för aktieägarna är klokt. Speciellt med tanke på att utspädningen blir så pass beskedlig. Vid en licensaffär är det rimligt att räkna med en engångsbetalning, milstolpsbetalningar i takt med att olika utvecklingsmål nås och slutligen royaltyersättning på framtida försäljning.

4. Nödvändiga antaganden i ett optimistiskt scenario

  • Komma i mål med en betydande licensaffär

Den enskilt viktigaste värdedrivaren för DexTech är att landa en betydande licensaffär. Sammantaget bör den vara värd flera miljarder för att kunna försvara bolagets börsvärde.

Dextech i ett optimistiskt scenario

DexTech Medical Idag Tänkbart 2021
Avklarad milstolpe Framgångsrik fas Iib-studie Framgångsrik licensaffär
Kommande värdedrivare (i) Licensaffär Fortsatt läkemedelsutveckling basert på bolagets teknologi
Värderingsmodell (ii) e.m e.m
Resultatnivå, årstakt Cirka -2,5 Mkr Neg
Börsvärde, Mkr (iii) 1190 Mkr 2 500 Mkr
Optimistisk vinstchans (iv) 110%

Optimistiskt scenario

DexTech sitter på en läkemedelskandidat som visat effekt i fas IIb-studier. 2013 köpte Bayer norska Algeta för 2,9 miljarder USD. Algeta utvecklar läkemedelet Xofigo mot prostatacancer. Här finns en koppling till DexTech eftersom professor Sten Nilsson hade en roll i de kliniska studier som validerade Xofigo.

Aktieägarna i DexTech drömmer självklart om en affär av samma dignitet. Då ska man dock komma ihåg att Algeta var längre fram i utvecklingen av Xofigo än vad DexTech är idag med OsteoDex. En licensaffär är inte osannolik men samtidigt är det omöjligt för oss att bedöma hur stort värdet på en affär kan bli. DexTech värderas idag till cirka 1,2 miljarder kronor. Vi gissar att en licensaffär eller ett regelrätt bud kan vara värt betydligt mer än så.

Pessimistiskt scenario

Trots en framgångsrik fas IIb-studie är ett licensavtal inte en självklarhet. PledPharma som vi tidigare analyserat misslyckades med att finna en partner för läkemedelskandidaten Pledox för förebyggande av nervskador i samband med cellgiftsterapi trots en lyckad fas II-studie. PledPharma valde att själv gå vidare vilket krävde en betydande kapitalisering av bolaget. Det finns risk att DexTech också måste gå den vägen om inte en licensaffär kommer till stånd.  

Det finns flera läkemedel under utveckling som kan komma att ändra hur obotlig prostatacancer behandlas. Till exempel fortsatt utveckling av tidigare nämnda Xofigo. Hur det kan komma att påverka OsteoDex positionering är omöjligt att sia om.

DexTechs viktigaste patent löper ut 2028. Om en marknadslansering sker 2022 skyddar det bara i sex år. Det kan påverka värdet av en licensaffär.

Börsplus slutsats

Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det över tid slutar med en stor förlust för investerarna.

DexTech är där flera mindre noterade biotech-bolag vill vara. Bolaget har en framgångsrik fas IIb-studie för en läkemedelskandidat med betydande marknadspotential. Vi gissar att sannolikheten för att nå en bra licensaffär är god alternativt att DexTech blir uppköpt. Med det sagt finns det stor risk att aktiemarknaden blir besviken om bolaget istället själva behöver ta OsteoDex vidare till ett godkänt läkemedel. Det är för binärt för oss. Vi landar i en neutral rekommendation, med lutning åt det positiva hållet.

Betyg: 4 av 6
Annons
Foto: Malin Hoelstad / SvD / TT / SVENSKA DAGBLADET Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons