Recension

On Histories and Stories. Selected EssaysDet var en mörk och stormig natt...

Under strecket
Publicerad
Annons

Under mitt verksamma liv som författare har såväl akademiska kritiker som recensenter av nya böcker ogillande rynkat på näsan åt den historiska romanen, konstaterar A S Byatt i upptakten till sin nyutkomna essäsamling. På 1950-talet räckte det med ordet ”eskapism” för att avfärda genren, åtföljt av frågan: ”Var finns den seriösa gestaltningen av den samtida tillvaron?” Inte minst har denna tids intellektuella klimat präglats av en allmän känsla av ”att vi inte kan veta något om det förflutna - ofta med den åtföljande slutsatsen att vi inte bör skriva något om det”. Ändå vågar Antonia Byatt, som hon heter till vardags, hävda att den historiska romanen i hennes livstid har visat sig mer livskraftig än många sådana efterlysta konfrontationer med den omedelbara samtida verkligheten. Hon belägger påståendet med omsorgsfull läsning av en rad framför allt brittiska författarskap av mycket varierande karaktär - några postmodernistiska, andra feministiska, postkoloniala eller i någon annan mening samhällshistoriska.
Liksom inte så få kritikerkolleger i samtiden är Byatt som bekant själv flitigt verksam som skönlitterär författare, och hon har dessutom varit aktiv som akademisk lärare på heltid, något som med stor tydlighet framgår av hennes bok. Den bygger huvudsakligen på en rad föreläsningar som hon har hållit de senaste tio åren, dels en serie till minnet av den store kritikern Richard Ellmann på Emoryuniversitetet och dels en föreläsning på Yale i USA om relationerna mellan den engelskspråkiga litteraturen och övrig europeisk litteratur. Detta gör att hennes bok framstår som långt mer djuplodande än en annan mäktig volym med synpunkter på samtidsromanen som en yngre författarkollega har givit ut ungefär samtidigt, Martin Amis ”The War Against Cliché” - en klippbok med recensioner på över 500 sidor. Skillnaden mellan dagskritik och akademiskt litteraturstudium är Byatt själv högst medveten om, och hon redovisar sin egen ambivalenta inställning till att ett sådant studium av levande och fullt verksamma författare numera bedrivs av både universitetsstudenter och skolelever: ”Man undervisar om romaner om de verkar kunna bidra till debatter om &kvinnolitteratur& eller &feminism& eller &postkoloniala studier& eller &postmodernism&. Allt detta är livaktigt, stimulerande och intressant. Men som George Steiner så klokt har påpekat är upprättandet av kursplaner - en politisk aktivitet - något annat än upprättandet av en kanon. Man kan alltid befara att goda böcker slinker igenom kursplanernas nät eller försvinner när politiska prioriteringar förändras. Eller aldrig får någon uppmärksamhet över huvud taget.”

Annons

Till hennes studieobjekt i den aktuella boken hör William Golding, Anthony Burgess, Julian Barnes, Angela Carter, Graham Swift, Marina Warner, Caryl Phillips och Peter Ackroyd. Därtill kommer mera avancerade postmodernister som John Fowles och Lawrence Norfolk med deras återbruk av klassiska myter i sitt historieberättande. I synnerhet i romanen ”Fritt fall” (1959), som handlar om hjältens visionära upplevelser av skuld och nåd, framstår William Golding för Byatt som ”en litterär anomali som använder sig av poetiskt laddade, antirealistiska former för att försvara den liberala föreställning om individen som allt oftare har satts i fråga i senare romaner”. I dess egenskap av studie i gott och ont, frihet och determinism jämför hon Goldings roman med ett annat ganska förbisett verk, Anthony Burgess ”Jordiska makter” (1980). Denna omfångsrika krönika över två världskrig och 1900-talets idé- och kulturhistoria har av författaren själv kallats en parodi på berättarstilen i filmbranschens populära epos, och Byatt noterar att ”en intressant sida hos den postmoderna romanen är att den på ett så flackande och skiftande vis kan parodiera nästan vad som helst i vilket syfte som helst... Parodier som inte nödvändigt är satiriska - de är oftare på samma gång helt enkelt komiska och seriöst analytiska”.

Annons
Annons
Annons