Annons
X
Annons
X

Det ska bli enklare att bygga nya vägar

Sverige behöver fler nya vägar och järnvägar, men tiden från tanke till invigning är ofta onödigt lång. Planprocessen ska därför förenklas och lättnader göras när det gäller bygglovskrav och miljöprövningar. Det skriver infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

BRÄNNPUNKT | INFRASTRUKTUR

Effektiva transporter och pålitliga resor är en förutsättning för människors vardagsliv.
Catharina Elmsäter-Svärd

Effektiva transporter och pålitliga resor är en förutsättning för människors vardags- och arbetsliv liksom för att företag kan verka och växa. Sverige behöver infrastruktur för såväl nationella som internationella förbindelser.

Vi måste bättre kunna förena långsiktighet med flexibilitet, genom att dels få ut mer infrastruktur för pengarna, dels förenkla och förkorta själva planprocesserna.Många upplever frustration över den tid det tar från tanke till invigning av nya vägar eller järnvägar.

Annons
X

Det är, av förklarliga skäl, mycket som ska prövas utifrån många aspekter innan spaden kan sättas i marken. Det har funnits berättigad kritik mot dagens planeringssystem. Men alla är inte för nya investeringar, särskilt inte när de kommer nära inpå ens egna gränser. Därför finns det möjligheter att överklaga. Det är fullt rimligt för ett demokratiskt samhälle.

Däremot kan dessa överklaganden både förlänga och fördyra viktiga samhällsfunktioner. Detta kan även medföra minskat förtroende bland medverkande aktörer.

Regeringens mål är att planeringsprocessen ska vara utformad så att samhällsviktig infrastruktur ska kunna planeras med den kvalitet som behövs på så kort tid som möjligt samtidigt som miljöhänsyn, demokratiskt inflytande och rättssäkerhet för enskilda ska säkerställas.

Innan den lagreglerade fysiska planeringen inleds bör en förberedande studie göras inom ramen för den långsiktiga ekonomiska planeringsprocessen. Studien om vilken åtgärd som ska väljas utförs enligt den så kallade fyrstegsprincipen.

Den innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis och att nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder ska väljas först när andra åtgärder (som exempelvis information, styrning, och förbättringsåtgärder) inte kan tillgodose de behov som finns.

Regeringens förslag innebär att planeringen av infrastruktur ska ske i en enda process i stället för, som i dag, i flera steg. När planprocessen sker sammanhållet blir arbetet mer effektivt och till och med förenklat vilket även förkortar tidsåtgången. Ett bra samråd med de som berörs av ett infrastrukturprojekt är en nyckelfaktor som ska löpa genom hela processen.

Det finns även andra förfaranden som kan förenklas, exempelvis att en miljökonsekvensbeskrivning endast ska göras om en åtgärd har betydande miljöpåverkan. Med den nya sammanhållna processen behöver normalt bara en sådan beskrivning tas fram. Det spar tid och pengar för många inblandade, utan att resultatet blir sämre.

Vi föreslår därutöver att bygglov ska krävas i färre fall om den berörda kommunen kan godkänna detta.

Vidare ska planeringen av infrastruktur lättare kunna samordnas med kommunernas detaljplanering i tätorter. Vi föreslår också vissa lättnader vad gäller efterföljande prövningar enligt miljöbalken.

Enligt förslaget ska den obligatoriska tillåtlighetsprövningen av vissa vägar och järnvägar enligt 17 kap. miljöbalken avskaffas och ersättas av ett förfarande där regeringen endast prövar större projekt med stor påverkan på miljön och hushållningen med mark och vatten. Den föreslagna ändringen innebär en effektivare och mer ändamålsenlig hantering av projekt som bör tillåtlighetsprövas. Det innebär inte att miljökraven eller miljöambitionerna för transportsektorn minskar.

Fastighetsägare upplever att de kan komma i kläm, under tiden en utredning pågår tills beslut är fattat om ny infrastruktur. Därför ska fastighetsägare få större möjligheter att få sin fastighet inlöst tidigare i planeringsprocessen. Då minskar den egna oron, eller känslan av maktlöshet.

För att mer och bättre infrastruktur ska komma på plats tidigare och på ett mer förenklat sätt än hittills har regeringen nu fattat beslut om en lagrådsremiss som behandlar bland annat den fysiska planeringen. Därefter ska beslut fattas av riksdagen så att lagändringar som behövs kan träda i kraft den 1 januari 2013.

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD (M)

infrastrukturminister

LÄS OCKSÅ:
Viktiga projekt ska inte kunna förhalas

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X