Annons
X
Annons
X

Den som tar hit familj bör stå för försörjning

Det som främst bör ses över när det gäller migrationspolitiken är anhöriginvandringen. Familjer ska kunna återförenas och kärlek över gränserna ska inte förhindras. Men det är ändå rimligt att ansvaret för denna rörlighet i första hand ligger på de människor som det berör. Det skriver den moderate riksdagsledamoten Hanif Bali.

BRÄNNPUNKT | INVANDRING

Alliansregering har blivit vald bland annat på att förstärka arbetslinjen. Det uppdraget måste också innefatta anhöriginvandringen.
Hanif Bali

Sverige ska vara ett öppet land och en fristad för människor med skyddsbehov. Svensk migrationspolitik räddar liv och ger människor chansen till en ny framtid. Alliansen har sedan 2006 gjort asylprocessen mer rättssäker och gjort det möjligt att söka sig till Sverige för att arbeta.

När Nya Moderaterna utvecklar sin politik måste dock de utmaningar som migrationen och den bristande integrationen medför tas på större allvar än vad som hittills varit fallet. Integrationen och migrationen måste gå i takt och särskilt måste vi se över hur anhöriginvandringen fungerar.

Annons
X

Integrationen har under lång tid fungerat dåligt i Sverige. Bland annat OECD konstaterar att Sverige tillhör de länder där arbetsmarknaden är dålig på att inkludera utrikesfödda. Samtidigt som integrationen fungerar bristfälligt har Sverige ställts inför en ökande migration, bland annat till följd av striderna i Syrien och motsättningar på Balkan. Den långvarigt undermåliga integrationen tillsammans med den ekonomiska krisen gör att det väcks frågor kring Sveriges förmåga och kapacitet när det kommer till invandring. Långsiktigt kan öppenheten och solidariteten bara säkras genom en bättre integrationsprocess.

En stor brist i dagens mottagande berör anhöriginvandringen. Anhöriginvandringen är den största formen av migration till Sverige. Anhöriginvandringen har de senaste tre åren bestått av cirka 70 procent nyetablerade relationer, det vill säga relationer som uppkommit mellan någon som bor i Sverige och någon utlandsboende, alltså inte familjeåterförening.

Utmaningen med anhöriginvandringen är flerfaldig. Framförallt omfattas anhöriginvandrare inte av samma stöd för etablering som till exempel flyktingar. Det finns anledning att se över vilka befogenheter till exempel kommunen eller Arbetsförmedlingen har när det gäller att bistå i integrationen av anhöriginvandrare som inte själva etablerar sig på arbetsmarknaden.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  En annan utmaning är att cirka en tredjedel av anhöriginvandringen sker till hushåll som är beroende av försörjningsstöd, det som tidigare kallades socialbidrag. Att så många människor invandrar direkt till ett utanförskap är problematiskt. För att säkra ett bättre mottagande finns det skäl att se över vilka krav som bör ställas på den personen som tar emot anhöriginvandrare. Det är rimligt att kräva till exempel arbete och ett visst eget sparande, eller annan form av etablering i samhället. Med en sådan konstruktion skulle det inte bara bli lättare för dem som kommer hit att få jobb och kontakt med samhället, anhöriginvandringen skulle också fungera som en av flera drivkrafter för jobb och egen försörjning.

  Vi värnar möjligheten att anhöriginvandra. Att familjer kan återförenas och att landsgränser inte utgör ett hinder för kärlek eller relationer är viktigt. Däremot är det rimligt och legitimt att ansvaret för att sådan rörlighet över gränser ska fungera i första hand ligger på människorna det berör. Anhöriginvandring får precis som arbetskraftsinvandring inte bli en ersättning för ett prövat skyddsbehov inom ramen för asylrätten.

  Nya Moderaternas position att öka kraven på den som tar emot anhöriginvandring är känd sedan tidigare. Tyvärr har det inte funnits politiska förutsättningar att förändra dagens system i tillräcklig utsträckning. I takt med att arbetslinjen har blivit en mer integrerad del av trygghetssystemen och socialförsäkringarna är det dock rimligt att den också blir en hörnsten i anhöriginvandringen.

  De som befarar att familjeåterföreningar eller möjligheten att inleda relationer kommer att försvåras av denna reform gör en felaktig analys. Det som hotar möjligheten till anhöriginvandring är de påfrestningar som dagens system skapar. Möjligheten till anhöriginvandring kan långsiktigt bara säkras genom att upprätta en tydlig arbetslinje i systemet. Den fjärdedel av anhöriginvandringen som är familjeåterförening kan givetvis bli något fördröjd till följd att kravet på jobb, å andra sidan är de positiva effekterna när återföreningen sker starka om anknytningspersonen är i arbete.

  Ett annat problem vid anhöriginvandring är utformningen och nivåerna i försörjningsstödet. För en ensamstående person lönar det sig på marginalen att gå från försörjningsstöd till arbete, för en familj med två vuxna och två barn är marginaleffekterna av att gå från bidrag till egen försörjning dock i de flesta fall över 100 procent. Förändringar i försörjningsstödet tillsammans med skattenivån på små och låga inkomster är därför också angelägna reformer för en bättre integration.

  Sverige bör vara ett öppet land som tar tillvara invandrares vilja att skapa sig en ny framtid. Alliansregering har blivit vald bland annat på att förstärka arbetslinjen. Det uppdraget måste också innefatta anhöriginvandringen för att säkra hållbarhet och effektivitet i såväl migrationen som integrationen.

  HANIF BALI (M)

  riksdagsledamot

  Mer debatt om invandring:

  Läs även

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X