Aktieanalys

Daniel Svensson/ Peter Nilsson: Dags att leverera för Nanexa

Forskningsbolaget Nanexa jobbar med att hitta bättre sätt att få läkemedel hitta rätt i kroppen med hjälp av en unik teknologi de kallar PharmaShell. Efter lovande djurstudier under 2017 väntar nu ett väldigt intensivt år. Nanexa har lovat aktieägarna fördjupade djurstudier, ett eget produktprojekt samt att landa tre samarbetsavtal med läkemedelsbolag som vill använda PharmaShell. Kan företaget leverera kommer aktien att värderas upp.

Bild 1 av 1

Del 1 av 4

Forskningsbolaget Nanexa (börskurs 6,50 kr 19/1) bildades 2006 i Uppsala och noterades på Aktietorget sommaren 2015. Företaget är verksamt inom så kallad Drug Delivery. Drug Delivery handlar om att administrera läkemedelssubstanser så att de säkert och effektivt når till rätt organ i kroppen samt i rätt mängd och vid rätt tidpunkt.

Drug delivery är ett hett område med många spelare, bland andra svenska noterade bolag som Camurus, Orexo, Sobi samt Nanexa.

Nanexa anser sig har en unik teknologi som man kallar PharmaShell. Den bygger på att man kapslar in nanopartiklar av läkemedelssubstanser i mycket tunna skal. Ytan blir väldefinierad vilket kan underlätta för målstyrande, receptorspecifika, molekyler att binda till läkemedelspartiklarna. Det ger egenskaper som styrd frisättning av läkemedlet i kroppen och en hög andel aktiv substans (drug load). En annan viktig sak är att inkapslingen skyddar läkemedlet från kroppen, till exempel magsyra, på sin resa till rätt adress.

Tillverkningsprocessen där ett skal bildas på läkemedelspartiklarna använder en teknologi kallad Atomic Layer Deposition (ALD). ALD används inom elektronikindustrin och funkar där i industriell skala. Genom att bestämma tjockleken på skalen kan olika egenskaper uppnås.

Målet är att PharmaShell ska användas vid utveckling av nya läkemedel men också för att förbättra befintliga läkemedel. Med en ny delivery-teknik kan läkemedelsbolag eventuellt få förlängda eller nya patent på substanser vars patent är på väg att löpa ut. Nanexas grundpatent för PharmaShell lämnades in 2013. Det innebär att läkemedelsbolag som väljer att använda PharmaShell kan få patentförlängningar på substanser till 2033. Det är värt mycket för läkemedel vars patent som är på väg att löpa ut. Patent för PharmaShell avseende produkt, tillverkning och användning är ansökt men inte beviljat på alla de stora marknaderna.

Nanexa har i studier på råtta visat att PharmaShell kan användas för långsam frisättning av läkemedelssubstansen i kroppen. I en studie skapades en stabil läkemedelskoncentration under tre veckor. Den koncentrationstopp av substansen som kommer vid injektionen kunde också regleras ner vilket kan vara önskvärt i vissa fall. Studierna visar också att metoden är säker, till exempel lagras inte skalmaterialet i något organ.

Nanexa Januari 2018
VD: David Westberg
Styrelseordförande: Hans Arwidsson
Antal anställda: 5
Nyckelpersoners ägande: Cirka 9 %
Lista: Aktietorget
Aktiekurs: 6,50 kr
Antal aktier ink. utspädn: 15,4 miljoner
Börsvärde: 100 Mkr
Nettokassa: 23 Mkr
Resultatnivå, årstakt: Cirka -12 Mkr
Källa: SvD Börsplus /Bolaget Räknat på max antal aktier.

Del 2 av 4

Börsplus syn på Nanexa

Det här är en förhoppningsaktie, alltså ett entreprenörsdrivet utvecklingsbolag med minimala intäkter och högtflygande planer. Analys av förhoppningsbolag kräver andra metoder än vanliga börsaktier (se faktaruta längst ner). Plus insikten att det vanligaste utfallet är att investerarna förlorar nästan hela insatsen.

———

1. Incitament nyckelpersoner

Ledning och styrelse äger strax under 10 procent av Nanexa. Vd David Westberg har ett optionsprogram men lösenkursen ligger en bra bit över dagskurs. Styrelseordförande Hans Arwidsson äger inga aktier. Vi ser gärna att de som ska ta ett bolag till framgång har betydligt större ägarintressen än vad nyckelpersonerna i Nanexa har.

Största ägare är miljardären och fastighetsmagnaten Rutger Arnhult. Arnhult äger cirka 9 procent av aktierna. Patrik Tillman, en annan känd investerare, äger cirka 3 procent av aktierna i Nanexa. Bägge är framgångsrika inom sina respektive gebit men är inte särskilt kända för att lyckas med investeringar inom Life Science.

2. Track record nyckelpersoner

Vd David Westberg kommer från befattningar på Pharmacia och Orexo. Han har som projektledare tagit läkemedel från tidig fas till registrering. Det är en viktig erfarenhet som Nanexa kommer att ha stor nytta av.

Medgrundarna Anders Johansson och Mårten Rooth är anställda i bolaget och ledande i utvecklingen av teknologin. Den förstnämnda har arbetat som patentombud och forskare med många vetenskapliga publikationer. Rooth har en doktorsexamen i materialkemi och även han flera vetenskapliga publikationer. Styrelsen leds av Hans Arwidsson som känns igen från Eurocine Vaccines och Xspray. De fyra övriga styrelseledamöterna har också betydande erfarenhet från läkemedelsindustrin.

Nanexa är ett litet bolag men nyckelpersonerna har en sammanlagd erfarenhet som skulle passa lika bra i bolag som är flera nummer större. Det är positivt.

3. Trovärdighet för produkt och strategi

Målet med verksamheten är att sälja licenser till läkemedelsbolag som vill använda PharmaShell-teknologin. Avtalen kan gälla specifika indikationer, geografiska avgränsningar med mera. Ett naturligt första steg mot licensintäkter är att Nanexa träffar samarbetsavtal med läkemedelsbolag som utvärderar teknologin. Målet är att träffa tre sådana samarbetsavtal under 2018.

Det är aggressivt och skulle vara mycket värdedrivande. Det som just nu är förhoppningar och spekulation skulle bli konkret och Nanexa skulle bli en aktör att räkna med. Det är rimligt att anta att dessa avtal först blir utvärderingsavtal som i ett senare skede kommer att leda till förhandlingar om kommersiella villkor.

Nanexa har ett samarbete med AstraZeneca sedan 2013. Det innebär att AstraZeneca genomför studier på PharmaShell. Efter en utvärderingsperiod måste AstraZenca bestämma sig om de vill gå vidare med Nanexa eller inte. Blir det så kommer ett utvecklings- och licensavtal att ingås. Det skulle vara en viktig milstolpe för Nanexa. Bolaget avslöjar dock inte mer om avtalet eller när i tiden AstraZeneca ska vara klara. Sekretess är standard i sådana här sammanhang så det är inte anmärkningsvärt. Väljer AstraZeneca bort Nanexa är det ett betydande bakslag. Att AstraZeneca har haft på sig sedan 2013 visar vilka ledtider det är som gäller och hur styrkeförhållandena i branschen är förskjutna till de stora läkemedelsbolagens fördel.

Konceptet med PharmaShell är som nämnt visat i djurstudier men fler studier kommer att krävas för att bättre kunna visa och förstå hur PharmaShell kan användas för att påverka frisättning av läkemedelssubstanser i kroppen. Ju större dokumentation och bevisning Nanexa kan visa upp för PharmaShell desto bättre blir möjligheterna att attrahera samarbetspartners som i slutändan kan leda till licenser. Eftersom Drug delivery-tekniker kan vara aktuella inom alla möjliga indikationer är marknaden naturligtvis mycket stor. PharmaShell fungerar både med syntetiska och biologiska läkemedel.

Nanexa kommer också att starta ett eget läkemedelsprojekt. Tanken är att ta den valda kandidaten genom preklinisk fas för att därefter ta projektet in i klinisk fas med en partner. Just nu letar Nanexa efter en lämplig substans. Målsättningen är att driva projektet inom onkologiområdet med ett befintligt läkemedel och skapa en produkt med bättre effekt och mindre biverkningar. Beskedet är att detta projekt påbörjas innan sommaren. Vi bedömer att ett eget läkemedelsprojekt är strategiskt klokt. Som litet bolag i en industri med massor av aktörer gäller det för Nanexa att dra till sig uppmärksamhet och visa att teknologin fungerar. Dessutom skapar projektet ett potentiellt större värde för Nanexa än licensavtal.

4. Nödvändiga antaganden i ett optimistiskt scenario

  • Framgångsrika fördjupade djurstudier
  • Start av eget produktprojekt
  • Samarbetet med AstraZeneca fortsätter och kommer vidare
  • Ytterligare ett par samarbetsavtal på plats 2018

Nanexa står inför ett mycket intensivt år och har lovat aktieägarna mycket. Kanske för mycket? Fördjupade djurstudier för att stärka dokumentation och bevisning står högt på agendan. Ytterligare samarbeten och start av ett eget produktprojekt ska också bli verklighet innevarande år.

Del 3 av 4

Här följer Börsplus syn på potentialen i ett optimistiskt scenario. Värdedrivaren handlar främst om att få till samarbetsavtal med större läkemedelsbolag som sedan väljer att lansera produkter där Nanexas teknologi ingår.

Nanexa Idag Tänkbart 2018
Värdedrivare (i) Fördjupade djurstudier Licensavtal
Uppnådd nivå Värdedrivare Lyckade djurstudier Samarbetsavtal, egen produkt
Värderingsmodell (ii) e.m e.m
Resultatnivå, årstakt Cirka -12 Mkr e.m
Börsvärde, Mkr (iii) 100 Mkr 200 Mkr
Optimistisk vinstchans (iv) 100%

Optimistiskt scenario

Om Nanexa lyckas hålla sina målsättningar för 2018 kommer aktien med stor sannolikhet att värderas upp. Fortsatt och utvidgat samarbete med AstraZeneca, ett eget produktprojekt lanserat samt tre samarbetsavtal på plats som kan leda till kommersiella avtal kommer alla att vara viktiga värderdrivare.

På microcap-marknaden premieras ofta nyhetsintensiva bolag och i den kategorin faller Nanexa om det går som tänkt.

Exempel på större bolag som bygger på egna drug delivery-plattformar är Orexo, Camurus, LIDDS och Xspray. Dessa är alla miljardbolag i börsvärde, utom LIDDS (350 Mkr). Gemensamt med Nanexa är deras fokus på projekt som syftar till att förbättra redan marknadsförda läkemedelssubstanser vilket ger kortare tid till marknad och mindre utvecklingsrisker än bolag som arbetar med helt nya läkemedelssubstanser.

Alla dessa har dock kommit betydligt längre än Nanexa. Ett första steg för att kunna jämföras med LIDDS och Xspray är att Nanexa tar en egen produktkandidat in i klinisk fas.

Ett annat sätt att bedöma möjligheterna i Nanexa är att se till vad en licensaffär kan tänkas ge. Det finns flera exempel på genomförda affärer. Dessa innefattar oftast en förskottsbetalning, milestone-betalningar och royalties. Förskottsbetalningen är sällan mindre än 10 miljoner dollar och de potentiella milstone-betalningarna är ofta flera gånger högre än så.

Med ett börsvärde på cirka 100 Mkr efter utspädning från teckningsoptioner (se mer i faktarutan nedan) kan vi sluta oss till att det finns betydande uppsida i Nanexa om utvecklingen går som bolaget hoppas.

Pessimistiskt scenario

Att som utomstående försöka förstå vilken drug delivery-teknologi som kommer att vara mest uppskattad av de större läkemedelsbolagen är omöjligt. Det finns ett hundratal aktörer i EU inom nanomedicinindustrin. De flesta mindre men även större bolag.

Nanexa måste bygga en rejäl dokumentation för PharmaShell för att kunna attrahera bra partneravtal. Hur mycket som kommer att krävas är svårt att gissa men med många konkurrenter måste man sticka ut. Det finns risk för att flera fördjupade djurstudier måste genomföras än vad Nanexa planerar idag.

Det är viktigt att PharmaShell-processen kan skalas upp till kommersiell produktionsskala. ALD används inom elektronikindustrin men det återstår trots det för Nanexa att visa för potentiella licenstagare att industrialisering inte blir ett problem.

Nanexa är en högriskaktie och alla de vanliga riskerna för bioteknikbolag kan ställa till det. Förseningar är mer regel än undantag och finansieringsfrågan är nästan alltid aktuell.

Börsplus slutsats

Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det över tid slutar med en stor förlust för investerarna.

Nanexa är ett ambitiöst bolag med ett starkt persongalleri. Att det finns betydande uppsida i aktien om bolaget lyckas hålla sina löften är tydligt. Med kanske en för ambitiös utvecklingsplan, svårbedömda kunder i stora läkemedelsbolag som sitter på makten och många konkurrenter är också riskerna betydande. Tills vidare får Nanexa betraktas som en köpkandidat endast för spekulativt lagda mikrobolags-nvesterare.

Betyg: 4 av 6

Fördjupning

Faktaruta – Teckningsoption TO1

Det finns cirka 3,8 miljoner teckningsoptioner TO1 i Nanexa. Dessa handlas på Aktietorget. En teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie till en teckningskurs som motsvarar 75 procent av ett volymvägt genomsnitt av börskursen under perioden 7-18 januari 2019. Teckning sker under perioden 21 januari – 1 februari 2019. Teckningsoptionen kan leda till en utspädning på strax över 30 procent.

Läs även

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X