Dagens skola behöver flexibilitet

Under strecket
Publicerad
Annons

Timplanedelegationen har nu föreslagit att timplanen på grundskolan slopas. Detta efter att försök genomförts i flera kommuner under ett antal år.
Erfarenheterna från försöket har varit genomgående positiva, vilket också delegationen konstaterar. Nu föreslår man att systemet med slopad timplan permanentas i hela grundskolan. Frid och fröjd borde man väl tro, men icke!
Nu framförs tvivel (trots det positiva resultatet) från olika håll. Från folkpartiet hörs protester och som vanligt sätter man den föga nyanserade stämpeln flumskola på alla förslag som leder till ett nytänkande i den svenska skolan. Man framför också farhågor över att vissa ämnen som exempelvis historia och religion ska avskaffas i smyg i en timplanelös skola.

Detta visar inte bara på en misstro mot en hel yrkeskårs professionalism utan även en djup okunskap om de styrdokument som styr den svenska skolan. Ett av dessa styrdokument är de målkriterier som finns i ALLA skolämnen. Dessa målkriterier är en garant för att inget försvinner eller smygs bort!
En fast timplan innebär att ALLA elever läser lika många timmar i varje ämne i grundskolan. Vi har i dag en målstyrd skola det vill säga varje elev har en individuell utvecklingsplan med individuella mål. Av detta följer ett självklart faktum: Alla elever behöver inte och skall inte ha lika många timmar i varje ämne. Varje elev skall ha så många timmar den behöver för att uppnå sina mål i varje ämne. Med en fast timplan är detta omöjligt.

Annons
Annons
Annons