Annons
X
Annons
X

Dagens chefsjobb är ofta ointressanta för kvinnor

Många hävdar att den stora tillströmningen av ambitiösa kvinnor till universitet och högskolor kommer att innebära att fler toppjobb tillfaller kvinnor i framtiden. Så är sannolikt inte fallet, skriver Maria Nelsson, strategikonsult på PA Consulting Group, som menar att det krävs förändringar i arbetslivet.

BRÄNNPUNKT | LEDARSKAP

Som arbetsgivare måste man överväga vilka drivkrafter man vill ska styra individer att söka till chefspositioner.
Maria Nelsson

Fortfarande har få kvinnor höga chefsposter i näringslivet, vilket framkommit i en rapport från Albrightstiftelsen som presenterades i veckan. Kvinnors avancemang mot toppjobben går långsamt. Dessutom finns utmaningar där enbart utbildning och lagstiftning inte är svaret.

Till det kommer att kvinnor idag är avvaktande till chefsjobb inom näringsliv och offentlig sektor, inte bara i Sverige utan även i våra nordiska grannländer. Det visar en färsk undersökning med 4000 svaranden i Norden som chefsorganisationen Ledarna låtit genomföra. Här framkom även att denna avvaktande inställning är mest utbredd bland just unga kvinnor.

Annons
X

Många hävdar att den stora tillströmningen av ambitiösa kvinnor till universitet och högskolor kommer att innebära att fler toppjobb tillfaller kvinnor i framtiden. Men här förbiser man viktiga skillnader i hur män och kvinnor ser på karriär och chefspositioner – olika värderingar, men också ett generationsskifte. Så som chefsroller i toppositioner traditionellt ser ut idag upplevs helt enkelt inte som tillräckligt attraktivt. Så länge detta inte ändras, kommer det att ta mycket lång tid att rubba den manliga dominansen bland de höga positionerna. Lagstiftning om kvotering och högre utbildning kan visserligen bidra, men effekten kommer inte bli stor. Det är först när arbetsgivarna på allvar blir delaktiga i att främja kvinnors karriärvägar som det kan bli skillnad.

Det finns ett behov av en modernisering och avdramatisering av chefsrollen. Arbetsgivarna måste vara lyhörda inför behov och krav från sina yngre kvinnliga medarbetare. Annars finns det risk för att många begåvningar inte låter sig rekryteras till de mer kvalificerade positionerna.

Som arbetsgivare måste man överväga vilka drivkrafter man vill ska styra individer att söka till chefspositioner, och vilken typ av ledarskap och chefer det resulterar i. En hög chefsposition ska naturligt-vis vara välbetald och innebära makt, men det bör finnas andra incitament som lyfts fram för att ge rollen en bredare status, inte minst om man vill attrahera kvinnor.

Chefsjobb för kvinnor ställer krav på arbetsgivarna att genomföra förändringar som:

• Sätt fokus på ledarskap snarare än chefsskap.

• Framhåll värderingar och ansvar snarare än struktur- och regelstyrning.

• Fokusera på långsiktigt hållbara resultat och lönsamhet snarare än kvartalsfokus.

• Framhåll livsbalans, delat ledarskap och delegering som kontrast till den oumbärliga ledaren.

• Inför coaching och mentorskap för ledare för att säkerställa rätt kompetens över tiden.

Om arbetsgivarna fortsatt är långsamma i sin utveckling av chefsjobben kommer hälften av befolkningen för lång tid framöver att vara underrepresenterad på de högsta positionerna i samhället. Det är naturligtvis en långsiktigt ohållbar och oacceptabel situation.

Det måste till förändringar. Vi har idag en enorm potential i en växande skara ambitiösa, välutbildade unga kvinnor. De måste beredas plats för att skapa nya moderna förebilder som ledare i näringslivet.

MARIA NELSSON

strategikonsult på PA Consulting Group AB

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X