Aktieanalys

Björn Rydell:Christian Berner: Högtryck i pannan

Teknikhandelskoncernen har ett starkt år i ryggen såväl operativt som aktiekursmässigt. En förklaring är fjolårets förvärv av Zander & Ingeström som hitintills varit succé.

Uppdaterad
Publicerad
Dotterbolaget Zander & Ingeström säljer produkter inom pump- och värmeteknik. Bolaget förvärvades under första kvartalet 2018 och har varit en stark bidragande orsak till resultatförbättring under det senaste året.
Dotterbolaget Zander & Ingeström säljer produkter inom pump- och värmeteknik. Bolaget förvärvades under första kvartalet 2018 och har varit en stark bidragande orsak till resultatförbättring under det senaste året.

Christian Berner Tech Trade även kallat CBTT (27,0 kr) är ett teknikhandelsbolag som marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster till kunder i Norden.

Kunderna återfinns bland annat inom pappers- och massaindustrin, verkstadsindustrin och inom infrastruktur. Christian Berner hjälper kunderna att bli mer konkurrenskraftiga genom behovsanalys, rådgivning, service och utveckling.

Bolaget har en anrik historia och grundades redan 1897. Christian Berner noterades på First North 2014 och handlas sedan 2017 på Nasdaq Small cap. Koncernen har cirka 165 anställda.

Christian Berner Tech Trade
Börskurs: 27,00 kr
Antal aktier (miljoner): 18,8
Börsvärde: 506 Mkr
Nettoskuld: 102 Mkr
VD Bo Söderqvist
Styrelseordförande Joachim Berner
SvD Börsplus huvudscenario
2018 2019E 2020E 2021E
Omsättning 618 686 700 707
- Tillväxt 37,3% 11,0% 2,0% 1,0%
Rörelseresultat 50 58 59 60
- Rörelsemarginal 8,1% 8,5% 8,5% 8,5%
Resultat efter skatt 38 42 45 46
Vinst per aktie 2,01 2,22 2,37 2,43
Utdelning per aktie 0,75 0,90 1,00 1,10
Direktavkastning 2,8% 3,3% 3,7% 4,1%
Avkastning på eget kapital 34% 28% 24% 21%
Operativt kapital/omsättning 5% 5% 4% 4%
Nettoskuld/EBIT 1,1 0,3 -0,2 -0,7
P/E 13,4 12,2 11,4 11,1
EV/EBIT 12,2 10,4 10,2 10,1
EV/Sales 1,0 0,9 0,9 0,9

Verksamheten är organiserad i två affärsområden. Process & miljö samt Materialteknik.

  • Största affärsområdet Process & miljö utgör knappt 70 procent av omsättningen. Produkterna och tjänsterna är inriktade mot kunder med behov av processutrustning och hela system. Konkret säljer man bland annat förpackningsmaskiner, filter och högtryckspumpar. Uppdragen är i relativt hög grad projektbaserade.
  • Materialteknik säljer plaster samt vibrations- och bullerdämpande material. CBTT tillhandahåller lösningar för tysta miljöer inom spårbunden trafik alltså tunnelbana, tåg och spårvagn. Bolaget är marknadsledande inom detta segment i Norden. Kunderna utgörs av aktörerna inom infrastrukturområdet som järnväg och spårväg (exempelvis SL och Trafikverket) samt pappers-, bygg- och gruvindustrin.

Bolaget säljer även lösningar för bakteriefritt dricksvatten. De flesta svenska kommuner är kunder till Christian Berner inom detta segment. Därutöver tillhandahåller CBTT lösningar för miljövänlig värme, som omvandlar överskott av el till ånga eller värme och minskar därmed konsumtionen av fossila bränsle.

Marknadstillväxten är i hög grad beroende av den underliggande konjunkturen på bolagets huvudmarknader. BNP-tillväxten var överlag ett par procent under 2018 på de nordiska marknaderna. Vi bedömer dock att marknadstillväxten inom vissa enskilda segment som CBTT adresserar är högre än så. Men verksamheten generellt är alltså ganska konjunkturberoende.

2018 var ett starkt år för Christian Berner. Försäljningen på koncernnivå steg med 37 procent till 618 Mkr. Bolaget lyfter själva fram Ebita-resultatet, alltså före immateriella förvärvsavskrivningar. Skillnaden mellan Ebita och Ebit är dock relativt marginell (knappt 2 Mkr i fjol). Rörelseresultatet (Ebit) mer än fördubblades till 50,0 Mkr (20,2) med en marginal om 8,1 procent (4,5).

På affärsområdesnivå var det Process & Miljö som stod för det stora lyftet. En förklaring till förbättringen var förvärvet av Zander & Ingeström som genomfördes under första kvartalet 2018. Zander & Ingeström drivs som ett fristående bolag. Både bolagets pumpförsäljning och pannverksamhet var en starkt bidragande orsak till att resultatet förbättrades.

Zander & Ingeström konsoliderades 1 mars 2018 och bidrog med 149 Mkr i omsättning och 25,8 Mkr i resultat efter skatt under 2018. Om bolaget varit konsoliderat under hela 2018 hade motsvarande siffror varit 162 Mkr samt 25,5 Mkr. Exklusive förvärvet var utvecklingen därmed mer modest.

Affärsområde R12M Process & Miljö Materialteknik
Omsättning 447 Mkr 200 Mkr
Ebita-marginal 11,4% 8%
Andel av koncernens omsättning 69% 31%

Koncernen som helhet har en diversifierad kundbas. Under 2018 sålde Christian Berner produkter till 4 500 kunder. Zander & Ingeström genomförde ett stort värmeprojekt i fjol. Exklusive detta stod den största kunden för cirka 2 procent av omsättningen. Zander & Ingeström tog även en rekordorder i slutet av 2018 som kommer levereras nu under 2019.

CBTT finansiella mål Målsättning Utfall 2018 Utfall senaste fem åren
Omsättningsmål Minst 10% årlig tillväxt * 37,4% 10,4%
Marginalmål 9% Ebita-marginal 8,4% 5,8%
Soliditet Över 35% 36,8% 47,3%
Avkastning på eget kapital 25% 43,5% 29,4%
Utdelning 30-50% av resultatet efter skatt 37,3% 48,5%
* Kombination av organisk och förvärvad tillväxt

Christian Berner uppfyller samtliga av de finansiella målen förutom marginalmålet under 2018 och de senaste fem åren.

Inledningen av 2019 var även den stark för bolaget. Försäljningen steg med 21 procent och rörelseresultatet (Ebita) förbättrades också rejält. I tabellen nedan har vi delat upp utvecklingen på koncernnivå, gamla CBTT (exklusive förvärvet av Zander & Ingeström) samt Zander & Ingeström isolerat.

Christian Berner Q1 2019 Q1 2018
Orderingång 166,3 Mkr 151,4 Mkr
Omsättning koncern 166,3 Mkr 137,3 Mkr
Varav gamla CBTT 123,1 Mkr 115,9 Mkr
Varav Zander & Ingeström 43,2 Mkr 21,4 Mkr
Tillväxt koncern 21,1% 26,5%
Rörelseresultat (Ebita) 14,6 Mkr 7,8 Mkr
Varav gamla CBTT 4,3 Mkr 2,4 Mkr
Varav Zander & Ingeström 10,3 Mkr 5,4 Mkr
Rörelsemarginal koncern 8,8% 5,7%
Rörelsemarginal gamla CBTT 3,5% 2,1%
Rörelsemarginal Zander & I 23,8% 25,2%
Vinst per aktie 0,55 kr 0,25 kr

Per den 31 mars 2019 hade Christian Berner en nettoskuld på 102 Mkr. Det borde således finnas potential till att göra något ytterligare förvärv framöver, men det är inget som vi räknat med i våra prognoser.

CBTT möter tuffare jämförelsetal framöver. Vi räknar med att bolaget växer cirka 11 procent på helåret 2019 och att marginalen når 8,5 procent. Därefter räknar vi med att bolaget växer ungefär i takt med BNP-utvecklingen med en oförändrad marginal. En multipel på 9 gånger rörelseresultatet ger 20 procents uppsida.

Om Zander & Ingeström kan fortsätta den fina utvecklingen samtidigt som den övriga koncernen växer finns bra uppsida i aktien (optimistiskt scenario). Risken är att konjunkturen viker ned med minskade investeringar som följd, då är nedsidan relativt stor (pessimistiskt scenario).

Nedan följer hur några större liknande bolag värderas. Christian Berner handlas till en relativt stor rabatt jämfört med större teknikshandelskoncerner som Addtech och Lagercrantz. Vi tycker definitivt en rabatt är motiverad med tanke på CBTT är ett mindre bolag med kortare historik etc. Men i takt med att Christian Berner blir ett större bolag så kan rabatten säkerligen minska.

Bolag Kurs-utv 1 år EV/Sales 2020 Rörelsemarginal 2020 EV/Ebit 2020 P/e-tal 2020
Christian Berner Tech Trade 32,0 0,9 8,5% 10,3 11,5
Addtech 39,0 1,7 9,4% 17,7 19,5
Indutrade 41,2 2,0 13,1% 15,6 18,5
Lagercrantz Group 42,2 2,1 12,7% 16,2 18,9
Lifco 63,7 3,3 17,1% 19,5 24,6
Medel 43,6 2,0 12,2% 15,9 18,6

Huvudägare i bolaget är Joachim Berner med 24 procent av kapitalet och 52 procent av rösterna. Vd Bo Söderqvist har arbetat i bolaget sedan 2010 och äger knappt en procent av kapitalet.

Börsplus slutsats

Christian Berner har ett starkt år i ryggen. Zander & Ingeström har varit ett riktigt bra förvärv. Frågan är hur mycket bättre det kan bli i det korta perspektivet. Det är inte ovanligt att starka år följs upp av mellanår. Det kanske blir fallet 2020.

Verksamheten är dessutom ganska cyklisk och då är det inte fel att vara försiktig. En multipel på 9 gånger rörelseresultatet ger en uppsida på 20 procent. Tror man Christian Berner kan fortsätta stärka marginalen, samtidigt som rabatten mot de större teknikhandlarna skall minska ytterligare så framstår aktien som köpvärd. Det är dock inte vårt huvudscenario för tillfället. Aktien har dessutom gått starkt i år och är upp 45 procent. Vi landar i ett neutralt råd.

CBTT tio största ägare Kapital Röster
Joachim Berner 23,68% 52,29%
Ernström & C:o AB 10,66% 6,66%
Ksenia Berner 9,08% 5,68%
Lannebo Fonder 8,96% 5,60%
Isolde Stensdotter Berner 8,69% 5,43%
Ruby Stensdotter Berner 8,31% 5,19%
SEB Fonder 5,50% 3,44%
Andra AP-fonden 4,53% 2,83%
Förvaltningsaktiebolaget Zate 2,34% 1,46%
Bo Söderqvist 1,17% 0,73%
Källa: Holdings

___________________________

Mejla oss gärna på borsplus@svd.se om du har förslag eller frågor.

Annons

Dotterbolaget Zander & Ingeström säljer produkter inom pump- och värmeteknik. Bolaget förvärvades under första kvartalet 2018 och har varit en stark bidragande orsak till resultatförbättring under det senaste året.

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons