Aktieanalys

Daniel Svensson/ Peter Nilsson: Cereno Scientific: Löser proppen och finansieringen

Cerenos läkemedelskandidat CS1 förebygger blodproppar. För att finansiera fas II-studier genomför bolaget just nu en företrädesemission. Vi höjer aktien ett snäpp.

Uppdaterad
Publicerad
Blodförtunnande läkemedel som Waran har besvärliga biverkningar. Cereno jobbar med ett preparat som kommer åt problemet med blodproppar på ett nytt vis.
Blodförtunnande läkemedel som Waran har besvärliga biverkningar. Cereno jobbar med ett preparat som kommer åt problemet med blodproppar på ett nytt vis.

Cereno (2,95 kr) utvecklar ett läkemedel som ska förebygga blodproppar. Preparatet, kallat CS1, har tagit sig igenom en klinisk fas I-studie med positivt resultat. Nu pågår förberedelser för nästa steg, en fas II-studie som ska genomföras i Ryssland och Bulgarien.

Börsplus synade aktien hösten 2017 men passade då. Sedan dess har bolaget gjort ett allvarligt felgrepp med sin finansiering. En olyckligt vald dödsspiralfinansiering med en konvertibel lånestruktur har bidragit till ett kursras på 70 procent sedan dess.

Problemet som Cereno adresserar är stort. Blodproppar har hjärtinfarkt och stroke som vanliga följdsjukdomar. Idag används blodförtunnande läkemedel, till exempel Waran, som hämmar koagulation eller trombocyter för riskpatienter. Eftersom dessa läkemedel tunnar ut blodet blir blödningsrisken konstant stor för patienterna vilket leder till komplikationer.

Normalt tar kroppen själv hand om begynnande blodproppar genom en process som kallas fibrinolys. När en blodpropp uppstår utsöndrar blodkärlen proteinet t-PA som löser upp proppen. Om processen inte fungerar växer blodproppen och täpper igen kärlet.

Cerenos läkemedelskandidat CS1 verkar genom att återställa t-PA produktionen hos patienter där fibrinolysen inte fungerar tillräckligt väl. CS1 har ytterligare en verkningsmekanism som består i nedreglering av ett annat protein, PAI-1. PAI-1 försämrar fibrionlysen och är en välkänd riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar.

För att finansiera fas II-studier genomför Cereno just nu en företrädesemission (se faktaruta). Emissionsbeloppet är cirka 55 Mkr. Efter kostnader tillförs bolaget cirka 47 Mkr. En övertilldelningsemission kan ge bolaget ytterligare 5 Mkr i kassaförstärkning.

Cereno Scientific Maj 2019
VD: Sten Sörensen
Styrelseordförande: Catharian Bäärnhielm
Antal anställda: 5
Nyckelpersoners ägande: Cirka 9 %
Lista: Spotlight Stockmarket
Aktiekurs: 2,95 kr
Antal aktier ink. utspädn: 42,3 miljoner
Börsvärde: 127 Mkr
Nettokassa: 68 Mkr
Resultatnivå, årstakt: Cirka -42 Mkr
Källa: SvD Börsplus /Bolaget Räknat på max antal aktier.

Börsplus syn på Cereno

Det här är en förhoppningsaktie, alltså ett entreprenörsdrivet utvecklingsbolag med minimala intäkter och högtflygande planer. Analys av förhoppningsbolag kräver andra metoder än vanliga börsaktier (se faktaruta längst ner). Plus insikten att det vanligaste utfallet är att investerarna förlorar nästan hela insatsen.

———

1. Incitament nyckelpersoner

Ledande befattningshavare och styrelse äger cirka 10 procent av bolaget efter genomförd emission.

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 6,5 procent genom teckningsförbindelser. Störst åtagande har GU Ventures som före emissionen äger cirka 1 miljon aktier i Cereno. Därutöver är emissionen garanterad upp till 80 procent. Garanterna får 10 procent i kontant ersättning, eller 12 procent om de väljer att ta betalt i aktier.

2. Track record nyckelpersoner

Vd Sten Sörensen har lång erfarenhet från läkemedelsindustrin. Han har varit på Monsanto och som globalt ansvarig för AstraZenecas hjärtläkemedel. Styrelseordförande Catharina Bäärnhielm har också lång erfarenhet även hon från bland annat AstraZeneca. Resten av nyckelpersonerna har också imponerande meritlistor. Totalt är det en stor och stark ledningsgrupp. Cereno har också ett vetenskapligt råd med fem internationellt erkända auktoriteter inom området. Att många vill vara med bekräftar att projektet är av stort intresse.

Här finns inget övrigt att önska. 

3. Trovärdighet för produkt och strategi

Sedan vi analyserade Cereno har bland annat följande hänt:

 • Bolaget har avslutat och rapporterade en klinisk fas I-studie med CS1. CS1 visade sig säkert, tolererades väl och uppvisade en fördelaktig farmakokinetisk profil. En sänkning av koncentrationen av PAI-1 i blodet vid behandling med CS1 kunde påvisas.
 • Cereno har inlett ett samarbete med det ryska CRO-företaget OCT Group LLC om att ansöka om och genomföra en fas II-studie på cirka 30 kliniker i Ryssland och Bulgarien på patienter som genomgår ortopedisk kirurgi. Målsättningen är att dokumentera den preventiva effekten av CS1 behandling i dessa patienter mot trombos/blodpropp.
 • Bolaget har erhållit godkänt patent för CS1 i USA och Australien.
 • Cereno har breddat sin portfölj. Bolaget har tagit över en läkemedelskandidat från Emeriti Bio. Substansen är i preklinisk fas och har potential för ett antal kardiovaskulära indikationer. Substansen ska utvecklas i samarbete med Emeriti Bio.
 • Ett vetenskapligt råd har bildats med internationellt välrenommerade experter inom forskningsfältet. Medlemmarna består av Bertram Pitt, Deepak Bhatt, Gordon Williams, Faiez Zannad och Gunnar Olsson.
 • Organisationen har stärkts. Björn Dahlöf har tillträtt som Chief Medical Officer med huvudansvar för de medicinska frågorna generellt samt för fas II-studien. Anders Svensson utnämndes till styrelseledamot under hösten. Anders kommer närmast från Roche som huvudansvarig för late stage clinical studies. Daniel Broden har anställts som ny CFO. Daniel kommer närmast från GU Ventures med ansvar för ekonomi för ett antal portföljbolag.

Det har hänt en hel del i Cereno. De viktigaste stegen framåt:

 • Målsättningen för CS1 är att lämna in ansökan till myndigheterna i Ryssland och Bulgarien för fas II-studien. Ett godkännande kan vara på plats till hösten.
 • Produktionsprocessen för CS1 ska skalas upp i samarbete med Galenica och därefter ska det kliniska prövningsmaterial som behövs till fas II-studien produceras.
 • När studien är godkänd och materialet producerat så kommer studien att initieras. Det kan ske under första halvan av 2020. Studien estimeras vara slutförd under 2021.
 • Forskning och utvecklingsarbete för CS014 löper parallellt.

Om emissionen fulltecknas, inklusive övertilldelning, har Cereno uppskattningsvis 65 Mkr i kassan. Det räcker för att ta CS1 in i fas II-studier. Det räcker dock inte hela vägen till avslutade studier. Där har Cereno en viktig knut att lösa. Det behöver inte betyda en ytterligare företrädesemission. Det kan till exempel bli aktuellt med en industriell part som ett större läkemedelsbolag för att säkerställa finansieringen. Hur stort kapitalbehovet är kan vi inte säga.

Marknaden för läkemedel som förebygger trombossjukdom är värd över 20 miljarder USD. Ingen av dagens läkemedel verkar på fibrinolysen utan påverkar istället koagulation eller hämmar trombocyter. Det positionerar CS1 som first-in-class. Det gör att Cereno sticker ut och borde kunna få mycket uppmärksamhet om de i kliniska studier kan visa effekt. Med andra ord - blir det bra kan det bli riktigt bra.

4. Nödvändiga antaganden i ett optimistiskt scenario

 • Initiering av fas II-studier för CS1

Cerenos väg framåt är utstakad. CS1 ska in i fas II-studier. Det blir en viktig värdedrivare som förhoppningsvis löser frågan om ytterligare finansiering.

Cereno i ett optimistiskt scenario

Cereno Scientific Idag Tänkbart 2021
Avklarad milstolpe Positiv fas I-studie Finansiering av fas II
Kommande värdedrivare (i) Initieras fas II-studier Tydlig effekt i kliniska studier
Värderingsmodell (ii) e.m e.m
Resultatnivå, årstakt Cirka -42 Mkr e.m
Börsvärde, Mkr (iii) 127 Mkr 500 Mkr
Optimistisk vinstchans (iv) 290%

Optimistiskt scenario

Målsättningen är att ta CS1 till ett stadie där licensavtal kan träffas med ett större läkemedelsbolag. Det kan ske både före och efter avslutade fas II-studier. Det ger intäkter i form av en engångsbetalning, ersättning i takt med den fortsatta utvecklingen når vissa milstolpar samt i ett senare skede också royalty på försäljning.

Hur mycket ett sådant avtal kan vara värt är svårt att gissa. Cereno har ett nytt angreppssätt vilket borde leda till mer uppmärksamhet och därmed en potentiellt bra affär.

Efter genomförd, fulltecknad nyemission värderas Cereno till cirka 120 Mkr. Det är inte högt för ett bolag som befinner sig i fas II med ett möjligt first-in-class läkemedel. Blir studierna framgångsrika är uppsidan betydande.

Pessimistiskt scenario

Den mest uppenbara risken är att CS1 inte fungerar som tänkt och bevisad effekt uteblir. Då blir det fritt fall i aktien. I övrigt är förseningar och behovet av ytterligare finansiering också faktorer att ta hänsyn till.

Den tidigare finansieringslösningen innebär att konvertibelutfärdaren sitter på teckningsoptioner som motsvarar cirka 1,1 miljoner aktier som kan tas till lösen för 1,90 kronor. Löptiden är sex år. Dessa billiga aktier kan sätta press på kursen. Dock är de satta under lock-up och får inte säljas det kommande året.

Börsplus slutsats

Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det över tid slutar med en stor förlust för investerarna.

Persongalleriet i Cereno sticker ut positivt. CS1 har en potentiellt mycket stor marknad. Värderingen är låg och uppsidan betydande om det går vägen. Vi höjer vår bedömning av Cereno ett snäpp.

I det korta perspektivet tror vi dock det finns risk för kurspress. Emissionen är stor och med en nedtryckt aktiekurs finns det säkert många besvikna aktieägare. Det innebär risk för att garanterna får på sig aktier. Det brukar innebära kurspress i det korta perspektivet. Blir så fallet kan det uppstå ett riktigt bra köpläge.

Betyg: 4 av 6
Annons

Blodförtunnande läkemedel som Waran har besvärliga biverkningar. Cereno jobbar med ett preparat som kommer åt problemet med blodproppar på ett nytt vis.

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons