Annons
X
Annons
X

Centerpartiet lanserar öppenhetsprogram

Centerpartiet föreslår en särskild integritetsbalk där all integritetsskyddande lagstiftning ska samlas. Partiet vill också värna rätten att vara anonym på internet och stärka möjligheterna till skadestånd om det allmänna allvarligt kränkt en persons integritet. Förslagen ingår i ett nytt program som partiet ska fatta beslut om på partistämman i Örebro i helgen, skriver Annie Johansson, integritetspolitisk talesperson (C).

Centerpartiet eftersträvar ett samhälle där människor vågar vara öppna. Vi är övertygade om att öppenhet föder öppenhet. Kränkningar av den enskildes personliga integritet ger effekter i motsatt riktning och innebär en negativ spiral som för oss allt längre från det öppna, fria samhälle vi eftersträvar. Medborgarens rätt till personlig integritet är grundläggande i ett liberalt samhälle och för människors möjlighet att leva sina liv i frihet.

Vi vill återupprätta det höga förtroende som vi fick i valet 2006 i frågor som rör människors frihet och integritet. Till vår partistämma i Örebro nu till helgen kommer vi att diskutera och fatta beslut om ett program ”Öppenhet – Respekt för individen” med tydliga och vassa förslag för att värna den enskildes personliga integritet.

Vi anser att det är oroande att den grundläggande mänskliga rättigheten till personlig integritet behandlats så styvmoderligt. Den intensiva integritetsdebatt som förts de senaste åren inger dock hopp: Allt fler börjar nu förstå hur viktiga frågorna är. En annan orsak till den intensiva debatten är dagens snabba teknikutveckling. En utveckling som är mycket positiv, men medför samtidigt att nya sätt att kartlägga och övervaka blir möjliga, både för stater, företag och enskilda individer. Övervakningskameror med automatisk ansiktsigenkänning, gatufilmer på söksiter och RFID-teknik är bara några exempel. I avvägningen mellan integritet å ena sidan och säkerhetsintressen eller starka ekonomiska intressen å andra sidan, har balansen systematiskt förskjutits till integritetens nackdel.

Annons
X

Centerpartiet står upp för ett öppet och liberalt samhälle. Vi är också medvetna om den besvikelse som riktats mot vårt parti i angelägna lagstiftningar det sista året därför ser vi det som vår uppgift att stå upp för integritetsintresset och föreslår i vårt Öppenhetsprogram en rad integritetsförslag:

– Förutom att införa en ny grundlagsbestämmelse till skydd för den personliga integriteten och verka för en författningsdomstol vill Centerpartiet samla väsentlig integritetsskyddande lagstiftning, exempelvis Personuppgiftslagen och Sekretesslagen i en balk – Integritetsbalk. Vår bedömning är att skapandet en sådan balk leder till en rad positiva effekter, såsom en bättre överblick för den enskilde av de integritetsskyddande lagstiftningarna, en mer samlad tillämpning av lagarnas integritetsprinciper och en ökad stimulans för forskning på området.

– Centerpartiet försvarar tanken att det ska vara möjligt att vara anonym på Internet genom krypterings- och anonymiseringstjänster. Internet ska vara ett område där den enskilde anonymt kan agera, exempelvis uttrycka sina åsikter, söka information och interagera med andra människor. Att förbjuda någon att vara anonym på Internet vore som att förbjuda någon att skicka anonyma i insändare till tidningar eller att tvinga människor att legitimera sig för att få skicka ett vanligt brev med posten.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Centerpartiet anser att PKU-registret inte ska kunna användas för brottsbekämpande ändamål. Databasen upprättades för medicinsk forskning, nu kräver starka intressen att användningsområdet vidgas för brottsbekämpande verksamhet vilket vi är avvisande mot då det blir en tydlig ändamålsglidning. En ytterligare risk med att bredda användandet av registret är att allt fler begär utträde, en utveckling vi ser redan nu. Det innebär att förutsättningarna för forskningen försämras.

  – Centerpartiet vill också bekräfta genom lag den praxis Högsta domstolen utvecklat de senaste åren och ge den enskilde möjlighet till skadestånd från staten om det allmänna allvarligt kränkt dennes integritet, även om inget brott begåtts från det allmännas sida.

  Andra angelägna punkter i Centerpartiets Öppenhetsprogram är ett förbud mot smygfotografering i privata miljöer, etiska regler för näringslivet kring hur våra digitala fotspår ska få hanteras samt att vi vill ge Datainspektionen ett utökat mandat till en särskild Integritetsombudsman. Det är en brist att Sverige saknar en stark offentlig aktör som kan ta ett helhetsgrepp när det gäller skyddet för den enskildes privatliv och rätten till personlig integritet.

  Integritetsfrågorna stannar heller inte vid landets gränser. Minst lika viktigt som att agera på den nationella arenan är att driva integritetsfrågorna inom EU. Här vill vi bland annat ersätta dagens två olika ombudsmannafunktioner med en stark aktör som har hela rättighetsstadgan som sitt ansvarsområde. Ombudsmannens viktigaste uppgift ska vara att se till att EU följer Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och inte beslutar om integritetskränkande förordningar, direktiv och andra rättsakter, befogenhet ska också finnas att kunna stoppa lagförslag och återremittera till kommissionen. Då hade förslag som IPRED och Trafikdatadirektivet förmodligen sett annorlunda ut.

  Alliansregeringen har tagit viktiga steg på vägen mot ett friare, rättvisare och mer liberalt Sverige, men mycket arbete återstår. Vårt förslag i ljuset av den diskussion som blir under partistämman i helgen kommer att innebära att den personliga integriteten och ett öppet samhälle kommer vara en prioritet för Centerpartiet.

  Annie Johansson,

  Integritetspolitisk talesperson och riksdagsledamot

  Integritet svd.sesam.se
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X