Annons
X
Annons
X

C: Därför vill vi stoppa höghastighetstågen

Vi ser flera stora problem med det förslag till stambanor för höghastighetståg som nu diskuteras. Regeringen borde backa och dra i bromsen, skriver flera C-politiker gemensamt.

Foto: Annika af Klercker/TT

DEBATT | INFRASTRUKTUR

En hög prislapp är dock inte den största tveksamheten kring höghastighetstågen.

Sverigeförhandlingen, den av regeringen tillsatta gruppen som förhandlar för medfinansiering mellan kommuner, regioner och städer för att möjliggöra nya stam­banor, kollektivtrafik och nya förbindelser i och till Sverige, pågår just nu för fullt. Det är ett angeläget arbete som har stöd från två rege­ringar och det är ett arbete där vi i Centerpartiet har ­varit drivande i regering, i regioner och i kommuner, runt om i landet. Vi är övertygade om att infrastrukturen i hela Sverige behöver utvecklas och moderniseras för att klara av att ställa om till ett utsläppsfritt samhälle och möjliggöra tillväxt och livsmöjligheter.

**En del av Sverigeförhandlingen **rör höghastighets­tågen mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Center­partiet var entusiastiskt när den första utredningen (SOU 2009:74) visade på låga kostnader och höga nyttor för resenärer och miljön och positiva effekter för företagande och tillväxten i landet. Men stora infrastrukturprojekt kräver eftertanke och noggranna utredningar för att inte riskera att bli förlustaffärer eller samhällsekonomiska slukhål. De nya kalkylerna som Trafikverket har gjort visar på kostnader mellan 190 och 330 miljarder kronor bara för ­banorna som höghastighetstågen ska åka på. Så stora summor vänder de positiva kalkylerna till en samhällsekonomisk förlustaffär, som på intet sätt står i proportion vare sig till de miljönyttor eller till de bostäder satsningen förväntas generera. Samtidigt riskerar den att försena eller helt tränga undan andra angelägna infrastrukturinvesteringar.

Annons
X

En hög prislapp är dock inte den största tveksamheten kring höghastighetstågen. Vi ser flera problem med det förslag som diskuteras; kring målbilden, byggandet och alternativen till höghastighetståg. Vi tycker det är beklagligt att regeringen Löfven verkar sätta politisk prestige före det breda samhällsintresset.

De höga biljettpriserna som skulle bli verklighet på höghastighetstågen kommer inte kunna konkurrera med flyget. Sannolikt kan inrikesflygets klimatpåverkan reduceras till en bråkdel av kostnaden genom övergång till fossilfria drivmedel. Det är dessutom inte klarlagt hur kapaciteten för höghastighetstågen ska lösas vad gäller plats för nya spår närmast storstäderna på sträckorna Järna–Stockholm, Borås–Göte­borg och Lund–Malmö. Risken är stor för allvarliga undanträngningseffekter för pendeltåg och regional tågtrafik.

**Vår bedömning är **att vi kan få en betydligt större trafik-, miljö- och bostadsnytta genom att flytta fokus från hopplösa höghastighetståg till välbehövliga satsningar för att förbättra kapacitet och kvalitet i det befintliga trafiksystemet samt att stärka inom­regionala tvärförbindelser med fokus på större arbets­marknadsregioner. För Stockholm–Mälardals­regionen finns en rad behov och satsningar som sannolikt ger skyhögt högre miljö- och samhällsnytta.

Stäng

SvD NÄRINGSLIVS NYHETSBREV – dagens viktigaste ekonominyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Satsningar på underhåll, kapacitetshöjande åtgärder, trimningar av befintliga spår och att bygga bort flaskhalsar ser vi som prioriterat framför en massiv och osäker investering som höghastighetstågen ­tyvärr ser ut att bli. Med smarta åtgärder för att ­använda befintlig järnväg och ordentligt underhåll som gör att både regional kollektivtrafik och snabbtåg går i tid och med tänkt hastighet så ökas tågets konkurrenskraft till en bråkdel av kostnaden.

  Med investeringar för att bygga bort flaskhalsar och få till dubbelspår på de banor som i dag har enkelspår så kan stora vinster göras till jämförelsevis små kostnader. Ytterligare spårkapacitet mellan Stockholm och Uppsala skulle öppna för stora mängder nya bostäder. Även satsningar för att förstärka och ­snabba upp den viktiga järnvägsförbindelsen Stockholm–Oslo kan vid en förutsättningslös prövning visa sig mycket mer kostnadseffektiv och stärka Sveriges internationella konkurrenskraft. Detsamma gäller järnväg mellan Uppsala och Enköping. Motsvarande satsningar finns naturligtvis i Västsverige och södra Sverige. Ostlänken är ytterligare ett projekt som behö­ver genomföras oaktat resultatet av Sverigeförhandlingen. Relativt enkla förslag som längre bangårdar och vändspår skulle kunna öka kapaciteten på den ordinarie järnvägen. Även satsningar på viktiga spår för godstrafiken kan ha stor miljö- och samhällsnytta. Trafikverket borde djupstudera den här typen av alternativa investeringar.

  Andra lösningar för att miljövänligt och effektivt binda ihop hela landet borde undersökas. Elektrifiering av motorvägar, utbyggnad av laddstolpar i hela landet och miljövänligt flygbränsle är bara några projekt som skulle ge stora vinster för miljön, gods- och persontrafiken billigare och snabbare än höghastighetståg.

  Att föreslå kostnadseffektiva och mindre, billigare åtgärder i stället för landstäckande jätteprojekt ger sällan rubriker eller politisk prestige. Däremot är vi som politiker bundna att ta ansvar för att sätta samhället före det politiska egenintresset. Med nuvarande utformning av förslaget borde regeringen backa och dra i bromsen för höghastighetstågen.

  Gustav Hemming (C)

  miljö- och regionplaneringslandstingsråd

  Stockholms läns landsting

  Birgitta Andersson (C)

  oppositionsråd Landstinget i Västmanland

  Torbjörn Ahlin (C)

  oppositionsråd Region Örebro län

  Johan Örjes (C)

  oppositionslandstingsråd Uppsala läns landsting

  Karin Ernlund (C)

  gruppledare Centerpartiet Stockholms stad

  Tage Gripenstam (C)

  distriktsordförande Centerpartiet i Stockholms län

  Annons
  Foto: Annika af Klercker/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X