Annons
X
Annons
X

Bostadsbristen sänker Stockholm

Bostadsbyggandet i Stockholmsregionen släpar efter. Enligt Stockholms Handelskammares beräkningar saknas det nära 73000 bostäder och läget förvärras varje år. Idag skriver representanter för Handelskammaren och föreslår åtgärder mot den akuta bostadsbristen.

BRÄNNPUNKT | BOSTADSBRISTEN

Stockholms län har en akut bostadsbrist som inte bara utgör ett hot mot länets ekonomiska utveckling utan mot hela Sveriges ekonomi. En växande befolkning stimulerar tillväxten men kräver också stora resurser för att klara investeringar i infrastruktur och bostäder.

Idag har många människor svårt att flytta till eller inom regionen på grund av svår bostadsbrist och höga boendekostnader. Det gäller särskilt ungdomar och hushåll med låga inkomster men också kvalificerade personer som vill flytta till Stockholm. Det påverkar i sin tur rekryteringsmöjligheterna för regionens företag som behöver nya medarbetare och spetskompetens.

Det låga bostadsbyggandet är, tillsammans med en dåligt fungerande bostadsmarknad, ett av de allvarligaste hoten mot Stockholmsregionens utveckling. Dagens situation på bostadsmarknaden försvårar rörligheten på arbetsmarknaden och undergräver möjligheterna att behålla och stärka regionens konkurrens- och attraktionskraft. Detta har även påtalats av OECD, som menar att hyresregleringen förhindrar att de bostäder som finns fördelas effektivt och medför att bostadsbyggandet blir otillräckligt.

Annons
X

Varje ny invånare behöver inte en egen bostad. Enligt de antaganden som görs i den regionala utvecklingsplanen behövs 600 nya bostäder per 1000 nya invånare. Under 80-talet rådde det relativt god balans på länets bostadsmarknad. Men sedan dess har bostadsbyggandet inte hängt med. Våra beräkningar visar ett ackumulerat underskott på nära 73000 bostäder i Stockholms län sedan 1990. Detta trots att vi tar hänsyn till den permanentning av fritidshus som ägt rum.

Bostadsbristen blir ännu värre om man räknar in att cirka 290000 personer står i Stockholms stads bostadskö, vilket är en tredubbling sedan 2003. Dessutom pågår en kraftig och tilltagande arbetsinpendling från växande kommuner i angränsade län.

Att Stockholms län kan fortsätta att växa i hög takt beror på att många kompromissar med sitt boende. Ett stort antal av länets invånare bor tillfälligt i andra eller tredje hand, på mindre yta och på annat håll än vad de skulle önska, eller dyrare än vad de egentligen har råd med. Ett stort antal unga vuxna tvingas också att bo kvar hos sina föräldrar. Detta är inte en hållbar situation.

De närmaste åren står regionen inför en rad utmaningar med fortsatt snabb befolkningstillväxt parat med stor och växande bostadsbrist samt ett högt prisläge på bostadsmarknaden.

Men bostadsmarknaden är ett känsligt område för de politiska makthavarna. Inget parti är modigt nog att reformera den efter dagens behov, boendepreferenser och flyttmönster.

Politiska krafter ropar nu åter på att subventioner är lösningen på bostadsproblematiken. Detta är inte en lösning på dagens problem utan riskerar precis som tidigare att dopa byggbranschen. Dessutom vill branschen inte ha dessa bidrag eftersom de snedvrider konkurrensen på marknaden och driver upp priserna ytterligare.

För att få bukt med bostadskrisen föreslår Handelskammaren tre skarpa åtgärder.

Marknadshyror måste införas stegvis utan att besittningsskyddet hotas. Den bostadspolitik som bedrivits har lett till en påtaglig svarthandel med hyreskontrakt till attraktiva lägenheter i Stockholms innerstad. En avreglering är det bästa sättet att rycka undan mattan för den svarta hyresmarknaden.

Uthyrning i andra hand och del av bostad borde skattebefrias. Det skulle bidra till en ökad dynamik och rörlighet i det existerande bostadsbeståndet.

I Norge är det skattefritt att hyra ut upp till 50 procent av sin bostad, eller hela bostaden under en begränsad tid. Det har medfört att många småhus byggts om eller byggts till för att fungera för två hushåll, och de står för en stor del av Norges hyresbostäder.

Enligt en undersökning som Skop gjorde för ett antal år sedan på Handelskammarens uppdrag skulle skattebefrielse av hyresintäkter ge upp till 55000 nya bostadstillfällen i länet.

Planprocesserna behöver kortas och förenklas. Dessutom måste det bli svårare att överklaga byggen. Det är oacceptabelt att vissa människor sätter i system att överklaga nybyggnationer.

I den hårda internationella konkurrensen är bostadsmarknaden en av de viktigaste frågorna för regionen och dess näringsliv. Vi efterlyser en ny färdriktning mot en storstadspolitik för ett starkare Sverige.

ULF FRANKE

vd Stockholms Handelskammare

ANNA WERSÄLL

näringspolitisk chef Stockholms Handelskammare

SOFIA LINDER

utredare Stockholms Handelskammare

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X