Uppdraget för Börsplus IPO-guide

Intresset för börsnoteringar är stort men bevakningen har stora brister.

 • Ekonomimedia inskränker sig, med undantag för Börsplus, till enstaka nedslag och analyser på ett fåtal större bolag.
 • Banker och mäklare bevakar nästan aldrig nya börsbolag. Undantaget är när de själva är IPO-rådgivare men då är de partiska och håller dessutom sina analyser hemliga för alla utom institutionerna.
 • IR-tjänster som Laika med Investerarbrevet, Nyemissioner.se, IPO.se med flera är ofta informativa och snygga. Men det ska ses som reklam betalat av bolagen själva, inget annat.
 • Betalanalyser från Redeye, Introduce, AG med flera har samma trovärdighetsproblem. Det är bolaget som är kunden. Investeraren är snarare produkten.
 • Sociala medier vimlar av bloggar och chattrådar som tar upp även små IPO-er men kvaliteten och ärligheten svajar och det ges aldrig någon samlad bild.

Uppdraget för Börsplus IPO-guide är att granska alla noteringar med investerarnas bästa för ögonen.

IPO-guiden ska vara en självklar hållplats för alla investerare som överväger att teckna aktier i en börsnotering.

IPO-guiden finansieras av SvD Börsplus med Spotlight Stock Market (f.d. Aktietorget) som kommersiell partner. Ett uttalat syfte för IPO-guiden är också att driva på bolag, rådgivare, handelsplatser, investerare och andra marknadsaktörer mot högre kvalitet.

Samarbetspartner

Så drar du nytta av IPO-guiden

IPO-guiden är en tjänst som är gratis tillgänglig för alla investerare som vill få snabbast möjliga överblick över alla relevanta fakta om en aktuell börsnotering.

Att läsa prospekt tar mycket tid och den tiden kan du ofta spara in med ett besök på www.ipo-guide.se.

Här ser du alla basfakta om ett erbjudande samt alla eventuella ”varningsflaggor” som uppdagats i Börsplus granskning.

Börsplus graderar inte varningsflaggorna och ofta är de inte särskilt allvarliga.

Varningsflaggor kan jämställas med anmärkningar vid en fastighetsbesiktning. Viktigt att känna till men inte något som behöver hindra en affär.

Är varningsflaggorna många eller allvarliga bör man dock vara försiktig. Diagrammet visar sambandet mellan relativ kursutveckling (mätt mot OMXS30) och antalet varningsflaggor för över 100 granskade noteringar. Storleken på varje bubbla motsvarar antalet bolag som fått respektive antal varningsflaggor. Sambandet är tydligt - många varningsflaggor är förknippat med usel kursutveckling.

IPO-guiden granskar erbjudandet och själva noteringen men granskar INTE bolagets verksamhet eller värderingen av aktien. För att få aktieanalyser med konkreta råd om man ska teckna sig i en viss notering bör man vara prenumerant på Börsplus analystjänst. Via IPO-guiden finns länkar till Börsplus analyser.

När publiceras information om en notering? Målet är att det ska ske så tidigt som möjligt under teckningsperioden. Men ibland tar det tid att få feedback från det noterade bolaget och då kan det dröja ett par dagar innan publicering kan ske.

Under fliken IPO-statistik hittar du information baserat på över 100 historiska noteringar samt rådgivare, investerare och handelsplatser. Särskilt IPO-guidens Screener är en guldgruva för den som vill söka efter information.

Pristagare

Att exponera de sämsta och prisa de bästa är ett sätt att skapa en bättre IPO-sektor. SvD Börsplus IPO-guide kan tack vare en stringent granskning vara en offentlig blåslampa som eldar på rådgivare, börsbolag och andra aktörer i riktning mot högre kvalitet. Därför delar SvD Börsplus IPO-guide ut pris i två grenar:

 • Kursutveckling – Helt enkelt kursutveckling från teckningskurs och framåt. Här avses relativ kursutveckling jämfört med OMXS30. Brytpunkt är 12 månader efter notering eller senast den 18 maj 2018 för 2017 års noteringar. Objektivt och enkelt.
 • Kvalitet – En mer subjektiv gren. Juryn väljer vinnare utifrån en helhetsbedömning där juryn väger in tre faktorer. I första hand räknar vi kvalitet som lägsta möjliga antal ”Varningsflaggor”. I andra hand väger vi in kursutveckling eftersom ”marknaden alltid har rätt”. Vid svåra avvägningar och gränsdragningar är det juryns subjektiva omdöme som fäller utslaget.

I var och en av grenarna Kursutveckling och Kvalitet utser juryn:

 • Bästa börsnoteringarna – Varje bolag bedöms efter Kursutveckling respektive Kvalitet.
 • Bästa rådgivarna – Respektive firma bedöms efter medianvärden för de IPO-er där man varit huvudrådgivare. Firmor som under förra året endast varit huvudrådgivare i en notering är utom tävlan. För att undvika orimligt genomslag från enstaka noteringar med extremt bra eller dålig kursutveckling så finns ett tak/golv vid dubbling respektive halvering i kurs (+100% / -50%).

Fördelat på tre storleksklasser:

 • Miljardbolag – Börsvärde vid IPO i miljardklassen. Gränsen dras inte vid 1 000 Mkr utan inkluderar även något mindre bolag med väsentlig omsättning, vinst och ”mogen karaktär”.
 • Småbolag – Bolag med börsvärden som är väsentligt högre än 100 Mkr men som är för små för att klassas som ”miljardbolag”.
 • Mikrobolag – Mycket små bolag med börsvärden runt 100 Mkr och lägre.

Alla 2017 års pristagare ser du via länken här.

Personerna bakom Börsplus IPO-guide

Upprinnelsen till SvD Börsplus IPO-guide var en diskussion där Spotlights vd Peter Gönczi såg ett behov av en ökad genomlysning av svenska börsnoteringar.

Börsplus analytiker Fredrik Östlind började därför gå igenom ett stort antal börsnoteringar med syfte att utarbeta en granskningsmetod som är både robust och ger god vägledning för investerare.

Parallellt hade två aktieintresserade IT-studenter, Marcus Modin och Jonathan Andersson, på eget initiativ börjat bygga en databas med arbetsnamnet IPOdata.

De båda projekten slogs hösten 2017 samman till vad som nu är SvD Börsplus IPO-guide.

Ni når oss på ipo-guide@svd.se

Peter Benson

VD, SvD Börsplus

Fredrik Östlind

Analys & Research

Marcus Modin

Operationellt ansvarig

Jonathan Andersson

Utvecklingsansvarig

Vår arbetsmetod

 1. Startpunkten är alltid ett prospekt (eller investeringsmemorandum) med ett erbjudande som riktar sig till svenska investerare att teckna aktier i ett bolag som ska listas på en börs eller aktielista (MTF).
 2. Analytiker från Börsplus läser prospektet med två fokus. A) Samla in alla grundläggande data om erbjudandet som är viktiga för ett investeringsbeslut men ofta tidsödande att hitta. B) Söka igenom prospektet efter eventuella varningsflaggor så som de är definierade i IPO-guidens ramverk. (Observera att IPO-guiden inte syftar till att djupdyka i själva verksamheten eller värdera aktien. Aktieanalyser publiceras istället av exempelvis Börsplus. IPO-guidens syfte är att sammanställa information om själva erbjudandet och noteringen som sådan.)
 3. Efter granskning av prospektet uppdateras IPO-guidens databas med all grundinformation samt med kortfattade texter som beskriver alla identifierade varningsflaggor.
 4. En preliminär IPO-guiderapport bestående av fakta i tabellform och text om varningsflaggor mejlas från ipo-guide@svd.se till bolaget för kännedom och eventuell kommentar eller korrigering.
 5. Publicering av allt relevant material på Börsplus IPO-guide.
 6. Under teckningstiden publicerar Börsplus oftast även en kortare eller längre aktieanalys som dock vanligtvis endast är tillgänglig för prenumeranter på Börsplus.
 7. Efter noteringen kompletteras databasen utifrån utfall i erbjudandet, övertilldelningsoptioner, kursutveckling första handelsdag med mera. Här kan det bli aktuellt med ”retroaktiva” varningsflaggor för noteringar som hanteras illa i slutskedet. Se fliken Varningsflaggor för komplett sammanställning.