Freedesk förlänger avsiktsförklaringen avseende omvänt förvärv av CapSek

Aktivitetsbolaget Freedesk har tidigare meddelat att en avsiktsförklaring avseende förvärv av samtliga aktier i Northern CapSek Ventures. Avsiktsförklaringen, som var giltig till den 30 juli kommer att förlängas till den 31 oktober. Anledningen till förlängningen är att det kvarstår några förutsättningar att uppfylla innan slutligt avtal ingås och Spotlight kan genomföra den planerade noteringsprövningen som nu är uppskjuten. Planen från Freedesk och CapSeks sida att snarast genomföra det omvända förvärvet är inte förändrad utan det är endast fråga om en fördröjning. Det framgår av ett pressmeddelande.

Turordningen i förvärvsordningen är nu enligt följande:
1. Freedesk offentliggör förlängning av avsiktsförklaring med CapSek
2. Kompletterande åtgärder inför CapSeks noteringsprövning hos Spotlight vidtas;
3. Spotlight genomför en noteringsprövning av CapSeks verksamhet;
4. Spotlight godkänner CapSeks verksamhet för notering;
5. Slutligt avtal ingås mellan Freedesk och CapSek om förvärv av samtliga aktier i CapSek, senast den 31 oktober.
6. Freedesk kallar till extra bolagsstämma för att godkänna styrelsens beslut om förvärv av CapSeks verksamhet genom apportemission. Vid denna tidpunkt offentliggörs även villkor för apportemissionen samt memorandum.
7. Freedesk får tillträde till aktierna i CapSek
8. Freedesk och CapSeks verksamhet bedrivs parallellt på Spotlight
9. Freedesks nuvarande verksamhet avyttras till privat bolag som bedrivs i Ekapaifs alternativa investeringsfonder.

Styrelsen i Freedesk är fortsatt inställda på att genomföra det planerade omvända förvärvet såsom planerat och snarast möjligt och bedömer förutsättningarna som goda. Att en del av de för affären nödvändiga förutsättningar tar något längre tid att genomföra än planerat bedömer Freedesk vara skäligt och inte något som försämrar situationen på ett betydande sätt för Freedesk.

Freedesk har parallellt med den pågående processen som beskrivs ovan vidtagit åtgärder för att försäkra sig om den finansiella uthålligheten. Freedesk avser ingå avtal om löpande likviditetsfacilitet med Ekapaif. Denna facilitet kommer löpa med marknadsmässig ränta och vara tidsbegränsad till den 28 februari 2019 samt vara beloppsbegränsad till 1 miljon kronor, och kan avropas utifrån verksamhetens behov. Det är styrelsens bedömning att Freedesk därmed kommer kunna finansiera sin verksamhet med aktuell affärsplan fram till och med minst 31 januari 2019.

Nyheter av Finwire

Snabbfakta om Freedesk

Noteringsdatum
2017-05-10
Storleksklass
Mikrobolag
Lista
Spotlight
Flaggor
7 st
Huvudrådgivare
Sedermera FK