QuickBit QBIT 131.3% från IPO

Teckningskurs: 3.2 kr Senaste kurs: 7.4 kr QBIT 4.5% idag
Lista
NGM MTF
Storleksklass
Småbolag
Sista teckningsdag
2019-06-24
Första handelsdag
2019-07-11
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag QuickBit
VD Jörgen Eriksson
Styrelseordförande Bengt Lagergren
Omsättning Mkr 1539 Mkr
Antal anställda 22
Börsvärde efter notering 207 Mkr
Nyckelpersoners ägande 4.31 miljoner aktier (6.7%)
Antal aktier efter notering 64.7 miljoner
Hemsida quickbit.eu
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 16 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 100%
Börsvärde efter notering 207 Mkr
Teckningskurs 3.2 kr
Sista teckningsdag 2019-06-24
Antal flaggor 10 st
Teckningsåtagande Mkr 0 Mkr
Garantiåtagande Mkr 16 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (6.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare
Certified Adviser/Mentor Eminova FK
Övriga rådgivare Eminova FK

Storägare

Ägare Innehav Andel
FTCS Intressenter 32.8 Mkr 15.9%
FrontOffice Noric 19.3 Mkr 9.3%
Per Öberg 17 Mkr 8.2%
Abelco Investment Group 14 Mkr 6.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
FrontOffice Nordic 11.2 Mkr 70%
Abelco Investment Group 4.8 Mkr 30%
Totalt åtagande: 16 Mkr 100%

Flaggor QuickBit 10 st

 • Lång väntetid

  Att teckna IPO-er innebär extra risker och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Börsplus varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  QuickBit-aktien börjas handla 17 dagar efter sista anmälningsdag.

 • Högt garantiåtagande

  Efter cirka 100 undersökta IPO-er ser Börsplus ett starkt empiriskt samband mellan ett högt garantiåtagande och svag kursutveckling. Det låter tryggt med garanter men förmodligen är det ofta ett tecken på svaghet eller desperation. Om IPO:n misslyckas blir säljtrycket stort eftersom garanterna oftast säljer ut.


  QuickBit är täckt av garantiåtaganden till cirka 100 procent.

 • Tveksamma incitament

  Tveksamma incitament är Börsplus samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.


  Styrelseledamöterna Johan Lund och Sven Hattenhauer, är båda vd i bolag som tillsammans garanterar hela emissionen. Johan är vd och äger 50% av FrontOffice som äger 10% av QuickBit. FrontOffice garanterar 70% av emissionen. Sven är vd i Abelco som äger 7% av QuickBit. I IPO:n har därtill ägare i FrontOffice och Abelco förtur till 60% av emissionen.

 • Säljsugen storägare i förhoppningsbolag

  Bolag i tidiga skeden gör nyemission för att de behöver pengarna. Om det samtidigt finns storägare som verkar vilja sälja egna aktier i bolaget så är det en varningsflagga. (Exempelvis kort lock-up.) Dels är det lite illojalt att "konkurrera" med bolaget om aktieköparna och dels tyder det på en klen tilltro till bolagets framtid.


  Två av de största ägarna i bolaget, som därtill kontrolleras av två ledamöter i QuickBit, ställer upp som garantiåtagare i noteringen. Ersättningen utgör visserligen optioner men vi tycker inte att det inget förtroende när större ägare vill ha betalt för risken att erhålla aktier.

  VD Jörgen Eriksson kommentar:
  - Överenskommelse om garanti av emissionen, ersättning för det och förtur vid tilldelning gjordes före QuickBit hade uppnått lönsamhet. Avsikten med förtur för Abelcos och FrontOffice Nordics aktieägare är att uppnå största möjliga ägarspridning före notering.

 • Bristfällig information 2 st

  Det är en varningsflagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknas också rejält vilseledande information.


  Abelco Investment Group är QuickBits 4:e största ägare. I det bolaget är ledamot Sven Hattenhauer vd och ägare. Men det framgår inte hur mycket Sven äger i Abelco.

  Under Rådgivarens intressen framgår att Eminova är bolaget mentor i samband med noteringen och att de inte äger några aktier i QuickBit. Det borde även ha framgått att Eminova är emissionsinstitut och har biträtt bolaget vid upprättandet av memorandumet.

  Det framgår av memorandumet att bolaget beslutat utge 12 109 125 teckningsoptioner. Dock finns det ingen sammanställning över vilka som äger eller kommer att äga dessa. Uppgifter om de flesta optioner (inte alla) finns spridda i dokumentet.

  Emissionen är garanterad av två parter, fördelningen mellan dem framgår dock inte annat än att det framgår hur många teckningsoptioner de får vardera för åtagandet.

  Det framgår inte mot vilken part som lock-up avtal ingåtts och vad som gäller vid olika situationer så som uppköp.

  Utgivna löner och andra ersättningar framgår inte under rubriken Närståendetransaktioner.

  Det framgår av memorandumet att varje rapporterande enhet inom koncernen skall lämna sitt fullständiga rapporteringspaket till moderbolagets CFO. Det borde dock ha framgått att bolaget för närvarande inte har utnämnt någon CFO.

  Vi delar ut dubbla flaggor då så pass många brister uppmärksammats.

 • Oklarhet om handelsplats

  IPO-bolag som svävar på målet om var aktien ska handlas har antagligen fått nej av minst en handelsplats. Dessutom är det stor risk att tidplaner spricker och att ägarna får vänta länge på handelsstart. Det andas också desperation.


  I memorandumet framgår inte på vilken marknadsplats som bolaget ska noteras på eller när.

  Den 12 juni meddelade bolaget via pressmeddelande att det fått villkorat godkännande för notering på NGM.

 • Udda val av rådgivare 2 st

  IPO-bolag har oftast de rådgivare som är motiverat av deras storlek och kvalitet. Avvikelser från mönstret kan vara ett varningstecken. Farligast är när ingen rådgivare alls vill skylta med sitt namn.


  Det är en dålig signal när ingen rådgivare vill bli förknippad med en notering. IPO-guiden har som policy att utdela dubbla flaggor när ingen huvudrådgivare anges i memorandumet. I QuickBit finns ingen huvudrådgivare angiven och bolaget tilldelas därför två flaggor för detta.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  QuickBit har haft en relativ kursutveckling om -101 procent sedan noteringen.

Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.