Stockholm, April 26, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) --

Innehavare av depåbevis avseende aktier i Vostok New Ventures Ltd, org.nr 39861, med säte i Hamilton, Bermuda (”Vostok New Ventures” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma (”Stämman”) onsdagen den 15 maj 2019 kl. 14.00 i lokal ”Kreugersalen” på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Depåbevisinnehavare som önskar delta i Stämman ska:

 1. dels vara införd i det av Euroclear Sweden AB förda registret över depåbevisinnehavare torsdagen den 9 maj 2019,
 2. dels anmäla sig hos Bolaget, senast torsdagen den 9 maj 2019 på adress Computershare AB, Vostok New Ventures Ltd årsstämma, Box 610, 182 16 Danderyd, per telefon, 0771‑24 64 00 eller via e-post agm@vostoknewventures.com. Vid anmälan ska uppgift lämnas om namn, person- eller organisationsnummer, adress samt telefonnummer. Om innehavare av depåbevis avser att företrädas av ombud, ska ombudets namn uppges. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för Stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Depåbevisinnehavare som avser att låta sig företrädas genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före Stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på www.vostoknewventures.com.

Depåbevisinnehavare som har sina depåbevis förvaltarregistrerade måste begära en tillfällig rösträttsregistrering av depåbevisen för att äga rätt att delta i Stämman. Depåbevisinnehavare som önskar sådan registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före torsdagen den 9 maj 2019.

Röstkort kommer att distribueras till innehavare som anmäler sig enligt ovan och röstkortet måste medtas till Stämman.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid Stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Fråga om Stämmans behöriga sammankallande.
 6. Verkställande direktörens anförande.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om

(a)      fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, och

(b)      dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
   1. antal styrelseledamöter
   2. antal revisorer
 2. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisorerna.
   1. arvode åt styrelseledamöterna
   2. arvode åt revisorerna
 3. Val av styrelseledamöter och revisorer.
   1. val av revisor
   2. val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 4. Beslut om tillsättande av valberedning.
 5. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare m.m.
 6. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram.
 7. Beslut om att ändra Bolagets Bye-Laws (bolagsordning).
 8. Beslut om att upphäva incitamentsprogrammet som antogs 2007.
 9. Beslut om att upphäva Incitamentsprogram 2010.
 10. Stämmans avslutande.

Ordförande vid Stämman (punkt 1)

Valberedningen, bestående av Jake Hennemuth (Ruane Cunniff & Goldfarb), Evert Carlsson (Swedbank Robur Fonder), Marcus Lüttgen (Alecta) och som adjungerad, Lars O Grönstedt (styrelseordförande) föreslår att advokat Jesper Schönbeck utses till ordförande vid Stämman.

Disposition av årets resultat (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna och att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer (punkt 9)

Valberedningen föreslår att:

 1. Styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
 2. Bolagets revisorer ska bestå av ett (1) registrerat revisonsbolag.

Fastställande av ersättning till ledamöterna och revisorerna (punkt 10)

Valberedningen föreslår att:

 1. arvode till styrelsen ska utgå med USD 479 000, varav USD 155 000 till styrelsens ordförande och USD 75 000 vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Därutöver föreslås en total ersättning om USD 24 000 för utskottsarbete, varav USD 6 000 till envar av två ledamöter i revisionsutskottet samt USD 6 000 till envar av två ledamöter i ersättningsutskottet. Investeringsutskottet föreslås fortsatt utgöras av hela styrelsen.
 2. revisorernas ersättning, för kommande mandatperiod, ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisorer (punkt 11)

Punkt 11(a)

Valberedningen föreslår att Bolagets revisor, det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, omväljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 11(b) – Förslag  från Ruane Cunniff & Goldfarb

Valberedningen har inte enats om ett gemensamt förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande. Ruane Cunniff & Goldfarb föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av samtliga nuvarande ledamöter

11(b) 1 Lars O Grönstedt,

11(b) 2 Josh Blachman,

11(b) 3 Per Brilioth,

11(b) 4 Victoria Grace,

11(b) 5 Ylva Lindquist och

11(b) 6 Keith Richman, samt att

11(b) 7 Lars O Grönstedt utses till styrelsens ordförande

För information om nuvarande styrelseledamöter föreslagna för omval, vänligen se Bolagets hemsida, www.vostoknewventures.com.

Valberedning (punkt 12)

Valberedningen föreslår att årsstämman ska besluta om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2020 enligt följande.

En valberedning ska utses bestående av representanter för de tre största depåbevisinnehavarna i bolaget. Ägarförhållandena ska baseras på depåbevisinnehavarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti 2019. Valberedningens medlemmar ska offentliggöras så snart de utsetts, vilket ska ha skett senast sex månader före årsstämman 2020. Om ägarförhållandena ändras väsentligt innan valberedningens uppdrag slutförts ska ändring kunna ske i valberedningens sammansättning genom att valberedningen inom sig kan besluta om en förändrad sammansättning. Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen ska utse ordföranden inom sig. Om enighet inte kan uppnås ska till ordförande utses den som företräder den till röstetalet störste depåbevisinnehavaren. Valberedningen ska förbereda förslag till följande beslut vid årsstämman 2020: (i) förslag till val av ordförande vid stämman, (ii) förslag till val av styrelseledamöter, (iii) förslag till val av styrelseordförande, (iv) förslag till styrelsearvoden, (v) förslag till val av revisorer, (vi) förslag till arvode till revisorerna samt (vii) förslag till hur nomineringsprocessen inför årsstämman 2021 ska genomföras.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare m.m. (punkt 13)

Styrelsen föreslår att Stämman godkänner följande principer om ersättningsvillkor m.m. för bolagsledningen.

Ersättning till den verkställande direktören och andra personer i Bolagets ledning ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Med andra personer i Bolagets ledning avses medlemmar av koncernledningen, f.n. två personer utöver verkställande direktören.

Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig. Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen ska i första hand hanteras inom ramen för bolagets långsiktiga incitamentsprogram och i de fall annan rörlig ersättning kan utgå ska denna vara förenad med milstolpar i Bolagets och/eller dess portföljbolags utveckling, t.ex. särskilt framgångsrika investeringar, avyttringar eller liknande händelser.

Uppsägningstiden ska vara tre till sex månader vid uppsägning från befattningshavarens sida. Vid uppsägning från Bolagets sida ska summan av uppsägningstid och den tid under vilken avgångsvederlag utgår maximalt vara 12 månader. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda med individuell pensionsålder.

Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (punkt 14)

Styrelsen föreslår att Stämman beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram för upp till sju (7) anställda i Vostok New Ventures Ltd (”LTIP 2019”) i enlighet med nedan. LTIP 2019 är ett treårigt prestationsbaserat incitamentsprogram som huvudsakligen är detsamma som det depåbevisbaserade incitamentsprogrammet från 2018 (”LTIP 2018”).

Antagande av ett incitamentsprogram

Programmet i sammandrag

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om antagande av LTIP 2019. LTIP 2019 föreslås omfatta upp till sju (7) anställda i Vostok New Ventures. Deltagarna i LTIP 2019 måste investera i Vostok New Ventures genom förvärv av aktier i form av depåbevis i Vostok New Ventures (”Spardepåbevis”). Dessa Spardepåbevis erhålls genom att deltagarna förvärvar depåbevis (representerande aktier i Vostok New Ventures) till marknadsvärde eller överlåter depåbevis som redan innehas i enlighet med villkoren under ”Privat investering” nedan. Därefter kommer deltagarna att ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla depåbevis inom ramen för LTIP 2019, så kallade ”Prestationsdepåbevis”, enligt villkoren som anges nedan.

För det fall att Prestationsdepåbevis inte kan levereras till rimliga kostnader, med rimliga administrativa insatser eller på grund av särskilda marknadsförutsättningar, kan deltagare istället komma att erbjudas kontantvederlag.

Privat investering

För att kunna delta i LTIP 2019 krävs att deltagaren bidragit med en privat investering genom (i) köp av depåbevis (representerande aktier i Vostok New Ventures) till marknadspris till ett värde motsvarande högst 1 425 0001 kronor beroende på deltagarens position i Vostok New Ventures och enligt vad som närmare beskrivs nedan, eller (ii) genom överlåtelse av depåbevis som sådan deltagare redan innehar (under förutsättning att deltagaren innehar minst 100 % av den årliga nettogrundlönen i depåbevis) till ett värde motsvarande högst 1 425 0002 beroende på deltagarens position i Vostok New Ventures och enligt vad som närmare beskrivs nedan. För varje Spardepåbevis som innehas inom ramen för LTIP 2019 kommer Bolaget att tilldela deltagare tio rättigheter till Prestationsdepåbevis, innebärande rätten att vederlagsfritt erhålla Prestationsdepåbevis (”Rättigheter”). Det antal Prestationsdepåbevis som varje deltagares Spardepåbevis berättigar till beror på Bolagets uppfyllande av prestationsvillkoren. Maximalt kan en deltagare erhålla tio Prestationsdepåbevis för varje Spardepåbevis.

Det högsta beloppet för privata investeringar är baserat på ett antaget marknadspris om 57 kronor per depåbevis i Vostok New Ventures. Depåbevisens marknadspris kan ha ökat eller minskat vid tiden för den privata investeringen och styrelsen bemyndigas att ändra det högsta beloppet för den privata investeringen för att ta hänsyn till eventuella väsentliga förändringar i priset för Vostok New Ventures depåbevis, i syfte att ge så bra effekt som möjligt för depåbevisinnehavarna i Bolaget.

Generella villkor

Under förutsättning att entry-nivån av de prestationsbaserade villkoren uppnås avseende perioden 1 januari 2019 till 31 december 2021 samt förutsatt att deltagaren från tilldelning av Rättigheterna till dagen för offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari till 31 mars 2022 (intjänandeperioden) har behållit sina Spardepåbevis och dessutom, med vissa undantag, fortfarande är anställd i Vostok New Ventures-koncernen och inte heller har sagt upp sig vid denna tidpunkt, blir två Rättigheter per Spardepåbevis intjänade och för varje Rättighet erhåller deltagaren vederlagsfritt ett Prestationsdepåbevis.

Mål- och prestationsvillkor

Det antal Prestationsdepåbevis som deltagarens Spardepåbevis berättigar till beror på Bolagets uppfyllelse av prestationsvillkoren under mätperioden. Prestationsvillkoren baseras på substansvärde per aktie (En. Net Asset Value) (”NAV per aktie”).

Prestationsvillkoren är fastställda till en entry-nivå, target-nivå och stretch-nivå när det gäller det antal Rättigheter som intjänas. Entry-nivån utgör miniminivån vilken måste överskridas för att Rättigheter ska intjänas. Om miniminivån uppnås eller överskrids, kommer varje deltagare att erhålla två Prestationsdepåbevis för varje Spardepåbevis. Om target-nivån uppnås eller överskrids, kommer varje deltagare att erhålla fem Prestationsdepåbevis för varje Spardepåbevis. Om stretch-nivån uppnås eller överskrids, kommer varje deltagare att erhålla tio Prestationsdepåbevis för varje Spardepåbevis.

Styrelsen avser att presentera uppfyllandet av de prestationsbaserade villkoren i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021.

Rättigheterna

För Rättigheterna ska följande villkor gälla:

 • Rättigheterna tilldelas vederlagsfritt snarast möjligt efter årsstämman 2019.
 • Intjänas efter offentliggörandet av Bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2022 (intjänandeperioden).
 • Rättigheterna kan inte överlåtas eller pantsättas.
 • Två Rättigheter per Spardepåbevis tjänas in, och varje rättighet ger deltagaren rätt att erhålla ett Prestationsdepåbevis efter intjänandeperiodens slut, under förutsättning att entry-nivån av prestationsvillkoren är uppnådd och att deltagaren, med vissa undantag, vid offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2022 fortfarande är anställd i Vostok New Ventures-koncernen, inte heller har sagt upp sig vid denna tidpunkt och har kvar sina ursprungliga Spardepåbevis i Bolaget.
 • För att likställa deltagarnas intresse med depåbevisinnehavarnas kommer Bolaget att kompensera deltagarna för lämnade utdelningar under intjänandeperioden. Kompensation kommer bara att lämnas för utdelning som beslutas efter tilldelningen.

Utformning och hantering

Styrelsen ska ansvara för den närmare utformningen och hanteringen av villkoren för LTIP 2019, inom ramen för nämnda villkor och riktlinjer. I samband därmed ska styrelsen äga rätt att göra anpassningar för att uppfylla särskilda utländska regler eller marknadsförutsättningar. Styrelsen ska även äga rätt att vidta andra justeringar om det sker betydande förändringar i Vostok New Ventures-koncernen eller dess omvärld som skulle medföra att beslutade villkor för LTIP 2019 inte längre uppfyller dess syften.

Fördelning

Deltagarna är indelade i olika kategorier och i enlighet med ovanstående kommer LTIP 2019 att innebära följande antal Spardepåbevis och högst antal Rättigheter för de olika kategorierna:

 • verkställande direktören: kan förvärva Spardepåbevis till ett värde av upp till 1 425 000 kronor3 inom ramen för LTIP 2019, vilket ger innehavaren rätt till lägst två och högst tio Rättigheter per Spardepåbevis;
 • andra medlemmar inom koncernledningen utöver verkställande direktören (två individer) och andra anställda (4 individer): kan inom totalsumman förvärva Spardepåbevis till ett värde av upp till 1 596 000 kronor4 inom ramen för LTIP 2019, vilket ger innehavaren rätt till lägst två och högst tio Rättigheter per Spardepåbevis;

LTIP 2019s omfattning och kostnader

LTIP 2019 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2 vilket innebär att Rättigheterna ska kostnadsföras som en personalkostnad över intjänandeperioden. Kostnaden för LTIP 2019 antas uppgå till cirka 15 miljoner kronor, exklusive sociala avgifter, beräknad enligt IFRS 2.

Kostnaderna för sociala avgifter beräknas till cirka 4,75 miljoner kronor, under förutsättning av antagandena ovan.

I tillägg till vad som anges ovan, har kostnaderna för LTIP 2019 beräknats utifrån att LTIP 2019 omfattar upp till sju deltagare och att varje deltagare utnyttjar den maximala investeringen.

Om det maximala utfallet uppnås, samt att alla investerade Spardepåbevis behålls i enlighet med LTIP 2019 och att de prestationsbaserade villkoren uppfylls till 100 procent, kommer kostnaden för LTIP 2019 maximalt att uppgå till cirka 30 miljoner kronor i enlighet med IFRS 2 och den maximala kostnaden för sociala avgifter till cirka 9,5 miljoner kronor.

Kostnaderna förväntas ha en marginell inverkan på Vostok-koncernens nyckeltal.

Vid en maximal tilldelning av Prestationsdepåbevis kan 530 000 depåbevis som representerar aktier i Bolaget komma att tilldelas inom ramen för LTIP 2019, vilket innebär cirka 0,68 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget. Sammanlagt 147 000 depåbevis, vilket utgör de tilldelade köpoptionerna under Incitamentsprogram 2010 (vilket sammanlagt omfattar 147 000 tilldelade köpoptioner och 2 931 696 köpoptioner som inte har tilldelats), 316 050 depåbevis under LTIP 2016, det maximala utfallet av 661 500 depåbevis under LTIP 2017, det maximala utfallet av 749 700 depåbevis under LTIP 2018 och det maximala utfallet av 530 000 depåbevis inom ramen för LTIP 2019, skulle motsvara cirka 3,095 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget.

Tilldelning av Prestationsdepåbevis i enlighet med LTIP 2019

För att säkerställa leverans av Prestationsdepåbevis i enlighet med LTIP 2019 avser Bolaget att hedga LTIP 2019 med antingen återköpta depåbevis, genom att ingå ett swapavtal eller ett annat liknande avtal med en tredje part eller genom att vidta andra åtgärder som bedöms nödvändiga av Bolaget.

Motiv för förslaget

Syftet med LTIP 2019 är att skapa incitament för ledningen att arbeta för en långsiktigt god utveckling i Bolaget. Vidare ska LTIP 2019 skapa förutsättningar för att behålla kompetent personal i Vostok New Ventures-koncernen genom att erbjuda konkurrenskraftig ersättning. LTIP 2019 har utformats baserat på att det är önskvärt att anställda inom koncernen är depåbevisinnehavare i Bolaget och att de ser att ett långsiktigt arbete lönar sig. Deltagande i LTIP 2019 kräver att deltagaren har bidragit med privat investering genom förvärv av Spardepåbevis.

Genom att erbjuda en tilldelning av Prestationsdepåbevis som är baserad på uppfyllandet av fastställda prestationsbaserade villkor, premieras deltagarna för ökat värde för depåbevisinnehavare. LTIP 2019 belönar även anställdas fortsatta lojalitet och därigenom den långsiktiga värdetillväxten i Bolaget. Mot bakgrund av detta anser styrelsen att LTIP 2019s antagande kommer att få en positiv effekt på Vostok New Ventures-koncernens framtida utveckling och kommer följaktligen att vara fördelaktigt för både Bolaget och dess depåbevisinnehavare.

Beredning av förslaget

LTIP 2016, 2017 och LTIP 2018, på vilket LTIP 2019 är baserat, har utarbetats av Bolagets styrelse i samråd med externa rådgivare. LTIP 2019 har behandlats av styrelsen och fastställts genom beslut av styrelsen den 14 mars 2019.

Andra incitamentsprogram i Bolaget

Nedan är sammanfattningar av nuvarande utestående incitamentsprogram i Bolaget. För ytterligare information om incitamentsprogrammen hänvisas till årsredovisningen för 2018.

Incitamentsprogram 2010

Årsstämman 2010 beslutade i enlighet med styrelsens förslag godkänna antagandet av ett incitamentsprogram som innebär att nuvarande och framtida anställda tilldelas köpoptioner vilka berättigar optionsinnehavaren att förvärva aktier i form av depåbevis i Vostok New Ventures. Programmet omfattar nuvarande och framtida anställda. Sammanlagt 5 115 600 optioner bemyndigades under programmet. Totalt 147 000 optioner är för närvarande tilldelade. Löptiden är 7 juni 2016 – 31 juli 2019. Utnyttjandeperioden är 1 juni – 31 juli 2019. Om alla optioner utnyttjas kan totalt 147 000 depåbevis tilldelas, vilket motsvarar cirka 0,19 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget.

LTIP 2016

Vid årsstämman den 17 maj 2016 beslutades att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Vostok New Ventures-koncernen. Programmet löpte från 1 januari 2016 till 31 mars 2019, och omfattade maximalt 430 000 aktier. Programmet innebar att deltagarna investerade i aktier i bolaget och för varje investerad aktie fick deltagaren möjlighet att vederlagsfritt erhålla ytterligare aktier, s.k. prestationsaktier förutsatt att ett av styrelsen bestämt prestationsmål kopplat till bolagets substansvärde per aktie uppfyllts.

Styrelsen har fastställt att utvecklingen av Bolagets substansvärde per aktie under programmets prestationsmätningsperiod (fr.o.m. 1 januari 2016 t.o.m. 31 december 2018) motsvarar den s.k. målnivån, (1 januari 2016 till 31 december 2018) varmed varje aktie deltagarna förvärvat och innehavt under intjänandeperioden (fram till 31 mars 2019) erhåller vederlagsfritt fem stycken prestationsaktier, vilket motsvarar 316 050 aktier och en utspädningseffekt om ca 0,41 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget.

LTIP 2017

Vid årsstämman den 16 maj 2017 beslutades att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Vostok New Ventures-koncernen. Programmet löper från 1 januari 2017 till 31 mars 2020, och omfattar maximalt 661 500 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om ca 0,85 procent av det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för programmets inrättande. Programmet innebär att deltagarna investerar i aktier i bolaget och för varje investerad aktie har deltagaren möjlighet att vederlagsfritt erhålla ytterligare aktier, s.k. prestationsaktier förutsatt att ett av styrelsen bestämt prestationsmål kopplat till bolagets substansvärde per aktie uppfylls.

LTIP 2018

Vid årsstämman den 16 maj 2018 beslutades att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Vostok New Ventures-koncernen. Programmet löper från 1 januari 2018 till 31 mars 2021, och omfattar maximalt 749 700 aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om ca 0,96 procent av det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för programmets inrättande. Programmet innebär att deltagarna investerar i aktier i bolaget och för varje investerad aktie har deltagaren möjlighet att vederlagsfritt erhålla ytterligare aktier, s.k. prestationsaktier förutsatt att ett av styrelsen bestämt prestationsmål kopplat till bolagets substansvärde per aktie uppfylls.

Beslut om att ändra Bolagets Bye-Laws (bolagsordning) (punkt 15)

Styrelsen föreslår en ändring av Bolagets Bye-Laws (bolagsordning), varigenom Bolagets namn, såsom angivet i Bye-Laws, ändras från ”Vostok Nafta Investment Ltd” till ”Vostok New Ventures Ltd” i syfte att återspegla den namnändring som Bolaget genomförde under 2015.

Med hänvisning till ovan föreslår styrelsen att avsnitt 1.1 i Bolagets Bye-Laws, med hänvisning till definitionen av ”Bolaget”, ska ha följande lydelse:

“Company” The company with the name Vostok Nafta Holding Investment Ltd incorporated in Bermuda on the 10th day of April 2007 and subsequently renamed Vostok Nafta Investment Ltd and later Vostok New Ventures Ltd;

Vidare ska den första sidan i Bolagets Bye-Laws ha följande lydelse:

Amended and restated Bye-Laws of Vostok New Ventures Ltd

Beslut om att upphäva incitamentsprogrammet som antogs 2007 (punkt 16)

Vid en extra bolagsstämma den 29 augusti 2007 antogs ett incitamentsprogram enligt vilket Bolaget kunde utställa och överlåta köpoptioner till ledande befattningshavare och andra anställda i samband med investeringar i ickenoterade portföljbolag. Genom att möjliggöra för Bolagets anställda att förvärva optioner på aktier i portföljbolag, förutsåg styrelsen att det skulle skapas möjligheter för Bolagets anställda att delta i en framtida värdetillväxt på liknande sätt som gäller för personer som är verksamma inom s.k. private equity-företag.

Styrelsen har noterat att inga optioner has tilldelats inom ramen för incitamentsprogrammet och gör även bedömningen att det inte är sannolikt att optioner kommer att tilldelas inom ramen för incitamentsprogrammet i framtiden. Med hänsyn härtill så föreslår styrelsen att incitamentsprogrammet som antogs 2007 upphävs i dess helhet.

Beslut om att upphäva Incitamentsprogram 2010 (punkt 17)

Årsstämman den 5 maj 2010 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna antagandet av ett incitamentsprogram som innebär att nuvarande och framtida anställda tilldelas köpoptioner vilka berättigar optionsinnehavaren att förvärva aktier i form av depåbevis i Bolaget. Programmet omfattar nuvarande och framtida anställda. Sammanlagt 5 115 600 optioner bemyndigades under programmet. Totalt 147 000 optioner är för närvarande tilldelade. Löptiden är 7 juni 2016 – 31 juli 2019. Utnyttjandeperioden är 1 juni – 31 juli 2019.

Styrelsen föreslår att Incitamentsprogram 2010 upphävs i dess helhet efter att löptiden och utnyttjandeperioden för de 147 000 tilldelade optionerna löper ut.

Majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag i punkterna 14, 16 och 17 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst hälften av såväl de avgivna rösterna som de vid Stämman företrädda depåbevisen. För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag i punkten 15 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid Stämman företrädda depåbevisen.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets svenska dottersbolag, Vostok New Ventures AB, kontor på Mäster Samuelsgatan 1 i Stockholm och på Bolagets webbplats www.vostoknewventures.com.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_______________________

April 2019

Pareto Securities AB

Styrelsen för Vostok New Ventures Ltd

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8-545 015 50

Denna information är sådan information som Vostok New Ventures Ltd. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2019 kl. 08.00 CEST.1 Motsvarande 25 000 depåbevis baserat på ett antaget pris om 57 kronor per depåbevis.

2 Motsvarande 25 000 depåbevis baserat på ett antaget pris om 57 kronor per depåbevis.

3 Motsvarande 25 000 depåbevis baserat på ett antaget pris om 57 kronor per depåbevis.

4 Motsvarande 28 000 depåbevis baserat på ett antaget pris om 57 kronor per depåbevis.

5 Exklusive de 2 931 696 köpoptioner som inte har tilldelats och inte kommer att tilldelas under Incitamentprogram 2010 för det fall Stämman röstar i enlighet med styrelsens förslag under punkt 17. Inklusive sådana köpoptioner skulle antalet depåbevis motsvara cirka 6,85 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget.


Bilaga