STOCKHOLM, SVERIGE – 29 augusti 2019. Den 29 maj 2019 offentliggjorde Karolinska Development AB (publ) (”Karolinska Development” eller ”Bolaget”) att styrelsen för Bolaget hade beslutat, under förutsättning av årsstämmans efterföljande godkännande, att genomföra en riktad nyemission av B-aktier till innehavare av Bolagets konvertibel 2015/2019 (”Riktade nyemissionen”). Den Riktade nyemissionen godkändes av årsstämman den 28 juni 2019 och styrelsen har nu beslutat att teckningsperioden för den Riktade nyemissionen med start 8 juli förlängs till och med den 12 september 2019.

Styrelsen för Bolaget har beslutat att förlänga teckningsperioden ytterligare för den Riktade nyemissionen. Teckningsperioden löper nu från och med den 8 juli till och med den 12 september 2019. Offentliggörande av utfallet i den Riktade nyemissionen förväntas ske omkring den 17 september 2019.

Anledningen till den förlängda teckningsperioden är att förhandlingar fortsatt pågår med andra större institutionella konvertibelinnehavare i syfte att uppnå villkoret om minst 95 procents deltagande i den Riktade nyemissionen. Sino Biopharmas teckningsåtagande är fortsatt villkorat av att konvertibelinnehavare representerande minst 95 procent av konvertibellånet åtar sig att kvitta sina konvertibelinnehav i den Riktade nyemissionen.

För mer information om den Riktade nyemissionen, vänligen se pressmeddelanden offentliggjorda den 29 maj, 26 juni, 28 juni och 5 juli 2019.


Rådgivare

DNB Markets agerar som finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå som juridisk rådgivare till Karolinska Development i samband med den Riktade nyemissionen.

VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har gjorts offentligt eller distribuerats bör informera sig och följa sådana rättsliga begränsningar. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla aktier eller andra värdepapper i Karolinska Development.

Detta pressmeddelande får inte publiceras, distribueras eller offentliggöras direkt eller indirekt i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd, helt eller delvis, är föremål för lagliga restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte återdistribueras, reproduceras eller vidarebefordras på sätt som strider mot gällande restriktioner. Underlåtenhet att följa dessa restriktioner kan utgöra en kränkning av Förenta staternas värdepapperslag från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Fredrik Järrsten, finansdirektör och vice vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com


TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ) (Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för offentliggörande den 29 augusti 2019 klockan 14:45.


Bilaga