Kvartal Helår
Mkr 1-20 4-19 1-19 2019
Nettoomsättning 4 499 4 194 4 260 16 959
Rörelseresultat exkl. 628 587 643 2 345
jämförelsestörande poster
Rörelseresultat 628 9 357 643 11 115
Resultat efter skatt 491 7 368 503 8 731
Resultat per aktie, kr 3,0 45,5 3,0 52,6
Rörelsemarginal, % * 14,0 14,0 15,1 13,8
Avkastning på sysselsatt 5,7 9,0 9,7 8,9
kapital, % *
Avkastning på eget kapital, % * 4,9 7,6 8,5 7,8
Kassaflöde före investeringar 615 665 655 2 727
och förändringar i
rörelsekapital
Nettoskuld i % av eget kapital 9 9 12 9

*Exklusive jämförelsestörande poster 2019.
  • Rörelseresultatet för januari-mars uppgick till 628 (januari-mars 2019: 643) Mkr. Lägre försäljningspriser påverkade resultatet negativt men det uppvägdes till stor del av ökade leveranser.
  • Jämfört med fjärde kvartalet ökade rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster med 40 Mkr främst till följd av högre resultat för Skog.
  • Resultat efter skatt uppgick under januari-mars till 491 (503) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 3,0 (3,0) kronor. 
  • Utbrottet av Covid-19 har haft begränsad effekt på koncernens resultat i första kvartalet. Den senaste månaden har dock orderingången för framförallt papper och trävaror minskat vilket kommer påverka försäljningen negativt under andra kvartalet.
  • Koncernens finansiella ställning är stark men med hänsyn till den osäkerhet som Covid-19 skapat har styrelsen beslutat att dra tillbaka tidigare förslag till utdelning. Styrelsen kommer under hösten utvärdera om utdelning ska lämnas och i så fall kalla till extra bolagsstämma.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 666 21 22
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 073 986 51 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 29 april 2020 kl. 11.30.

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2019 uppgick Holmens omsättning till cirka 17 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss på holmen.com.