Hänvisning görs till kallelsen till Heimstaden AB:s (publ) årsstämma som offentliggjordes den 8 mars 2021. På grund av interna förändringar hos Ernst & Young, har en justering företagits av förslaget till val av revisorer i punkt 15 på dagordningen.

Efter justeringen föreslår styrelsen att auktoriserade revisorn Jonas Svensson vid Ernst & Young AB väljs som en av Heimstadens revisorer. Registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB föreslås alltjämt att omväljas till att vara den andra revisorn med Peter von Knorring som huvudansvarig revisor.

Heimstadens årsstämma kommer att hållas den 8 april 2021. Fullständig kallelse och andra relevanta handlingar, inklusive uppdaterat förslag rörande val av revisorer, finns tillgängliga på Heimstadens hemsida, ir.heimstaden.com.

Kontakt:

Arve Regland, CFO
+47 47 90 77 00
arve.regland@heimstaden.com

Om Heimstaden

Heimstaden är ett ledande bostadsfastighetsbolag i Europa som förvärvar, utvecklar och förvaltar hem. Genom våra värderingar Care, Dare and Share, skapar vi värden för ägare och Friendly Homes för hyresgäster. Vi äger cirka 110 000 hem och har ett fastighetsvärde om 170 Mdkr. Vårt huvudkontor finns i Malmö. Heimstadens preferensaktie är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser är Erik Penser Bank aktiebolag, 08-463 83 00, samt certifiedadviser@penser.se.Läs mer på www.heimstaden.com.