Kvartalet oktober-december 2019
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 801 Mkr (1 831)
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) ökade till 291 Mkr (210)
 • Rörelseresultat före nedskrivningar och avskrivningar av förvärvade övervärden (EBITA) ökade med 12 procent till 194 Mkr (173)
 • Organisk EBITA-tillväxt uppgick till 3 procent
 • Resultat efter skatt ökade med 35 procent till 163 Mkr (121)
 • Resultat per stamaktie ökade med 40 procent till 1,82 kr (1,30)
Perioden januari-december 2019
 • Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 6 833 Mkr (6 084)
 • Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) ökade till 909 Mkr (552)
 • Rörelseresultat före nedskrivningar och avskrivningar av förvärvade övervärden (EBITA) ökade med 18 procent till 513 Mkr (433)
 • Organisk EBITA-tillväxt uppgick till 4 procent
 • Nedskrivning av immateriella tillgångar i affärsområde Konsument om 328 Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -2 Mkr (274). Exklusive nedskrivning av immateriella tillgångar efter skatt om 324 Mkr uppgick justerat resultat efter skatt till 322 Mkr
 • Resultat per stamaktie uppgick till 0,13 kr (2,58). Exklusive nedskrivning av immateriella tillgångar uppgick justerat resultat per stamaktie till 3,12 kr
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,10 (1,00) krona per aktie
Händelser efter rapportperioden
 • Den 21 januari förvärvades samtliga aktier i infästningsleverantören Heco Nordiska AB
 • Volatis styrelse har beslutat om nya finansiella mål

VD HAR ORDET

En stabil avslutning på ett bra år

EBITA-resultatet för fjärde kvartalet ökade med 12 procent till 194 Mkr och för helåret 2019 med 18 procent till 513 Mkr. Organisk EBITA-tillväxt uppgick till 3 procent under fjärde kvartalet. Fjärde kvartalets goda resultat och starka operativa kassaflöde om 439 Mkr innebär att nettoskulden är låg och att vi fortsatt har en god förvärvskapacitet.

Fortsatt god utveckling inom Handel
Affärsområde Handel hade en stark resultatutveckling under fjärde kvartalet. Utvecklingen var speciellt glädjande med tanke på att affärsområdet under hela året utmanats av en svag svensk krona. Affärsområdet agerar idag som en företagsgrupp med en tydlig industriell logik mellan bolagen och en gemensam plattform för logistik, IT och ekonomi. Det innebär bland annat att vi kan identifiera och leverera på synergier vid förvärv inom affärsområdet. Detta ger oss goda möjligheter att fortsätta växa och skapa värde.

Starkt kvartal för Industri
Även affärsområde Industri levererar ett starkt resultat under det fjärde kvartalet, där samtliga affärsenheter bidrar. Sett till helåret är EBITA-resultatet för affärsområde Industri bra men våra förväntningar låg på en högre nivå. Verksamheten inom affärsområdet påverkas av svängningar i efterfrågan på grund av projektförsäljning och av svängningar relaterat till väder. Dessa efterfrågesvängningar har haft en negativ inverkan på resultatet för helåret. Under året har vi framgångsrikt genomfört stora omställningar inom S:t Eriks vilket ger oss goda förutsättningar att växa den affärsenheten de närmaste åren.

Akademibokhandeln - bra utveckling för butikerna under kvartalet, temporära utmaningar för e-handeln
Affärsområde Akademibokhandeln har utvecklats mycket positivt under året med växande försäljning och stora framgångar i non-books sortimentet. Det är därför särskilt tråkigt att e-handelsbutiken Bokus drabbades av temporära leveransproblem under det viktiga fjärde kvartalet. Bolaget har under året ställt om logistikhanteringen hos sin 3PL-leverantör för att erbjuda kunderna ännu snabbare leveranstider. Omställningen gick dock inte enligt plan för leveranserna under julhandeln. Förutom att det skapade problem för kunderna, påverkades försäljningsvolymerna negativt samtidigt som kostnaderna relaterat till kundtjänstbemanning ökade. Affärsområdet har arbetat intensivt för att hantera leveransproblemen och vi bedömer att dessa successivt kommer att klinga av. Utmaningarna i Bokus innebar att såväl omsättning som resultat minskade under fjärde kvartalet jämfört med samma period förra året, trots en i övrigt god utveckling för Akademibokhandeln. Jag vill särskilt lyfta fram att försäljningen i butik var god under kvartalet och inte minst under julhandeln.

Resultatförbättring i Konsument
Affärsområde Konsument levererade en 30-procentig resultatförbättring i fjärde kvartalet. Besiktningsverksamheten fortsätter att utvecklas på ett bra sätt och vi är mycket nöjda med det framgångsrika arbete som gjorts för att anpassa verksamheten till de förändrade besiktningsreglerna.

Många förvärvsmöjligheter
Volati har under de senaste åren gjort omfattande insatser för att engagera affärsområdesorganisationen och affärsenheterna i arbetet med att identifiera och bearbeta potentiella värdeskapande tilläggsförvärv. Det har fungerat väl och vi har under året sett resultat i form av ett ökat inflöde av förvärvskandidater. Under 2019 gjordes fyra förvärv och ytterligare ett förvärv gjordes efter periodens utgång - samtliga var tilläggsförvärv till befintliga verksamheter. Vid tilläggsförvärv är Volati i än högre grad en industriell köpare och ser synergier som ett sätt att skapa värde i verksamheterna.

Nya finansiella mål
Sedan Volatis stamaktie noterades på Nasdaq Stockholm under 2016 har bolagets nettoomsättning mer än fördubblats och EBITA-resultatet ökat med 61 procent. Mot bakgrund av att Volati i flera avseenden har utvecklats som bolag sedan dess, har styrelsen i samband med bokslutskommunikén beslutat om nya finansiella mål för Volati. Dessa beskrivs i detalj på sidan 12 i bokslutskommunikén.

De nya målen innebär ingen riktningsförändring för Volati. Vi kommer fortsätta att utveckla bolaget i hög takt, med stort fokus på att skapa långsiktigt värde för våra aktieägare. Volati går in i 2020 med en stark finansiell ställning. Med en nettoskuldsättning på 1,5 ggr EBITDA vid årets slut har vi den finansiella kapaciteten att fortsätta bygga Volati i enlighet med koncernens strategi.

Mårten Andersson, vd och koncernchef

Telefonkonferens

Vd Mårten Andersson och CFO Andreas Stenbäck presenterar delårsrapporten vid en telefonkonferens den 20 februari klockan 15.00. Presentationen hålls på svenska.
Telefonnummer att ringa för att delta i telefonkonferensen: 08-505 583 51. 
För webbsändning av telefonkonferensen - gå in på www.volati.se.

Denna information är sådan information som Volati AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020 klockan 07.45 CEST.

För mer information, kontakta:

Mårten Andersson, vd Volati AB, 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se
Andreas Stenbäck, CFO Volati AB, 070-889 09 60, andreas.stenback@volati.se

Volati AB (publ)
Organisationsnummer 556555-4317
Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40
www.volati.se

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder, över 2 000 anställda och en årlig omsättning om cirka 7 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.