2021-07-09

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Erik Penser Bank AB (”EPB”) meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i Codemill ABs (publ) (”Codemill” eller ”Bolaget”) aktie på Nasdaq First North Growth Market.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av nyemitterade aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”) har EPB möjlighet att, i egenskap av stabiliseringsansvarig, genomföra transaktioner i syfte att stödja marknadspriset på aktierna på en högre nivå än den som i annat fall hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First North Growth Market, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Handel i Codemills aktie inleddes fredagen den 18 juni 2021. EPB har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att stabilisering kommer att genomföras. Om stabilisering påbörjas kan den vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras i syfte att stödja marknadspriset på aktierna till pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet, det vill säga 19 SEK per aktie.

EPB har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq First North Growth Market enligt nedan. Stabilisering har även genomförts under perioden 18 juni – 1 juli 2021 såsom anges i Bolagets pressmeddelanden den 24 juni 2021 respektive 1 juli 2021. Kontaktperson på EPB är Oskar Ekman, telefon: +46 8 463 80 36.

Stabiliseringsinformation
Emittent:                                     Codemill AB (publ)
Instrument:                                Aktier (ISIN SE0013914819)
Erbjudandestorlek                  2 875 000 aktier (inklusive övertilldelningsoption)
Erbjudandepris:                        19 SEK per aktie
Ticker:                                        CDMIL
Stabiliseringsansvarig:           Erik Penser Bank AB (publ)

Stabiliseringstransaktioner                                                      
Datum           Antal       Snittkurs    Lägsta      Högsta      Valuta    Handelsplats
2021-07-02 27 385 16,9836 16,8500 17,0000 SEK Nasdaq First North
2021-07-05   8 907  16,8014 16,2000 16,9100 SEK Nasdaq First North
2021-07-06 13 276 16,8269 16,6000 16,9500 SEK Nasdaq First North
2021-07-07   8 199  16,9172 16,7000 17,0000 SEK Nasdaq First North
2021-07-08 16 230 16,7909 16,5000 17,0000 SEK Nasdaq First North
2021-07-09 14 650 16,6423 16,5000 16,9000 SEK Nasdaq First North

För ytterligare information, kontakta:
Rickard Lönneborg, VD, Codemill AB (publ)
Telefon: +46 73 038 74 43
E-mail: rickard@codemill.se

Denna information är sådan information som Codemill AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli, kl. 18:45

Om Codemill AB (publ)
Codemill är ett svenskt teknikbolag som erbjuder mjukvarutveckling och tekniska tjänster för video- och mediebolag. Codemills Accurate.Video produkter och Accurate Player SDK ger världens största broadcast, VOD/OOT, Content Supply Chain och MAM plattformar verktyg för att förenkla media produktionen. Codemill's kunder är flera av de stora Hollywoodaktörerna däribland ViacomCBS, TV-bolag såsom BBC, ITV och ProSieben.Sat1, VOD/OTT-plattformar såsom Joyn, samt publicister och varumärken som The Guardian.

Viktig information
Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper. Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”SecuritiesAct”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas avett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Det erbjudande av värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande har lämnats genom ett prospekt. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt direktiv2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt. 

Nyheter