Extra bolagsstämman i BIMobject AB (publ) den 5 september 2018 beslöt att välja Hjalmar Winbladh och Patrick Söderlund till nya styrelseledamöter. Som tidigare meddelats lämnade Ben O'Donnell sitt uppdrag som styrelseledamot i samband med bolagsstämman.

Bolagsstämman beslöt även, med ändring av årsstämmans beslut, att styrelsearvode ska utgå med totalt 800 000 kronor, varvid bolagets styrelseordförande ska erhålla 400 000 kronor och Patrick Söderlund ska erhålla 400 000 kronor. Inget arvode ska utgå till övriga ordinarie ledamöter.

Bolagsstämman beslöt slutligen om aktieuppdelning (split) av de befintliga utestående 59 474 842 aktierna i förhållande 2:1, till 118 949 684 aktier med ett nytt kvotvärde om 0,011 kronor. Avstämningsdag och övriga detaljer avseende aktieuppdelningen kommer att meddelas vid senare tillfälle.

Malmö i september 2018
BIMobject AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Hansson - CFO
Tel: +46 40 685 29 00
Email:info@bimobject.com

Om BIMobject AB
BIMobject är ett ledande globalt IT-företag som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder en molnbaserad plattform med över 1000 tillverkare som tillgängliggör digital produktinformation. Runt den molnbaserade plattformen, som idag har över 850 000 användare, erbjuder BIMobject ett antal lösningar riktade mot fastighetsägare, byggföretag och handeln. BIMobject grundades 2011, verkar i 20 länder och har över 200 anställda. Omsättningen uppgick 2017 till 84 MSEK. BIMobject handlas på Nasdaq First North under ticker: BIM. BIMobjects Certified Advisor är FNCA Sweden AB. www.bimobject.com

Kommuniké BIMobject EGM SE

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: BIMobject AB via Globenewswire