"Getinge fortsätter att skapa tillväxt på bred front", säger Mattias Perjos, VD & koncernchef för Getinge. "I kvartalet ökade orderingången med drygt 10 % och nettoomsättningen med 6 % organiskt, vilket gör att vi justerar våra utsikter för helåret till att vara väl inom intervallet 2-4 % organisk tillväxt i nettoomsättning. Samtidigt påverkas bruttomarginalen negativt av marknads- och produktmixeffekter, som en följd av god försäljning främst på tillväxtmarknader och inom kapitalvaror."

[image]

Rörelsekostnaderna har stabiliserats efter ett antal kvartal av stegvisa ökningar, men bolaget utesluter inte något högre rörelsekostnader under kommande kvartal, främst som en följd av pågående kvalitetsförbättringar kopplat till förlikningsavtalet med FDA och behovet av att fylla vissa positioner i försäljnings- och serviceorganisationen. Sammantaget ser Getinge med tillförsikt fram emot ett andra halvår med fortsatt fokus på produktutveckling, kunder, kvalitet och kostnadsmedvetenhet.

April - Juni 2018 i korthet
  •  Orderingången ökade organiskt med 10,2 %, med god utveckling inom kapitalvaror och på tillväxtmarknader
  •  Nettoomsättningen ökade organiskt med 6,0 %, även här tack vare god utveckling inom kapitalvaror och på tillväxtmarknader
  •  Justerad EBITA uppgick till 538 Mkr (702), där lönsamheten tyngs av lägre bruttomarginal på grund av produkt- och marknadsmix
  •  Valutakurseffekter påverkade med +40 Mkr på nettoomsättningen och med -32 Mkr på bruttoresultatet och -69 Mkr på EBITA
  •  Justerat resultat per aktie uppgick till 1,21 kr (1,62)
  •  Ingått avtal med Brasiliansk myndighet som medför en företagsbot om 276 Mkr vilket täcks av tidigare kommunicerade avsättningar. Därtill görs en skatteavsättning om 64 Mkr för självrättelse av deklaration.

Telefonkonferens

Telefonkonferens med VD och koncernchef, Mattias Perjos, och Finansdirektör, Lars Sandström, hålls den 17 juli 2018, kl 10.00-11.00 svensk tid. Se telefonnummer för att delta här (https://www.getinge.com/sv/om-oss/press-media/nyhetsrum/press-releases/2018/2972654-Getinge-publicerar-datum-för-delårsrapport-januari-juni-2018-och/).

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jeanette Hedén Carlsson, Kommunikationsdirektör
Tel: +46 (0) 10 335 1003
Email: Jeanette.hedencarlsson@getinge.com

Lars Mattsson, Head of Investor Relations
Tel: +46 (0)10 335 0043
E-mail: lars.mattsson@getinge.com

Denna information är sådan information som Getinge AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2018 kl 8.00 CET.

Kort om Getinge

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom hälso- och sjukvård och farmaceutisk industri. Våra personliga erfarenheter och nära samarbeten med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik gör det möjligt för oss att bidra till en förbättrad vardag för människor, nu och i framtiden.