STARKT KVARTALSRESULTAT
  • Nettoomsättningen för andra kvartalet 2018 ökade med 26 % till 596 (472) MSEK.
  • Resultat efter finansiella poster för andra kvartalet ökade med 45 % till 90 (62) MSEK. Resultat per aktie för kvartalet steg med 50 % till 0,48 (0,32) SEK.
  • NBSK massaprisnoteringen under andra kvartalet 2018 var 33 % högre i SEK, jämfört med andra kvartalet 2017. Jämfört med första kvartalet 2018 var prisnivån i SEK 17 % högre.
  • Stigande vedpriser samt massaprissäkringar påverkar resultatet negativt.
  • Effektiviseringsarbetet pågår och har ett tydligt fokus på ökad lönsamhet.
  • Produktionsvolymen för kvartalet uppgick till 100,1 (101,4) tusen ton. Ett oplanerat stopp i Vallviks Bruk höll tillbaka tillväxten.
  • Investeringarna inom utvecklingsprogrammet Agenda 500 följer planen, både när det gäller kapacitetsökningar och kostnader.  
  • Utdelning till aktieägarna om 56 MSEK betalades under andra kvartalet.
  • Världens första ligninanläggning för biodrivmedel planeras att uppföras vid Vallviks Bruk.

VD-ORD: ÄNNU ETT STARKT KVARTAL - VINST PER AKTIE ÖKADE MED 50 %

Andra kvartalet präglades av fortsatt stark marknad med hög efterfrågan, stigande massapriser och en för oss gynnsam valutasituation. Den underliggande produktionstakten fortsatte att utvecklas positivt och kompenserade till stor del för det oplanerade och tidigare rapporterade stoppet i Vallviks Bruk.  

Nettoomsättningen ökade med hela 26 procent och uppgick till 596 (472) MSEK. Ökningen påverkades positivt av en stark efterfrågan och fortsatt stigande massapriser samt en stark dollar. Produktionsbortfallet i Vallvik minskade koncernens kvartalsproduktion med ca 6 procent.

Bortsett från stoppet i Vallvik utvecklades den underliggande produktionen mycket starkt och vi håller en hög och stabil produktion när bruken är igång.

Resultatet för kvartalet utvecklades mycket positivt. Den något lägre produktionsvolymen kompenserades med råge av högre massapriser och dollarkurs. Därtill bidrog vårt effektiviseringsarbete positivt genom att våra fasta kostnader minskade med 13 MSEK jämfört med andra kvartalet 2017. Det är framför allt massaprissäkringar och fortsatt höga vedkostnader som dock påverkade kvartalets resultat negativt. Efter en snörik vinter och mycket torr vår och försommar är vedsituationen fortfarande problematisk och vedpriserna har etablerat sig på en klart högre nivå.

Vi arbetar för att höja tillgängligheten
Massatillverkning är en komplicerad produktionsprocess som pågår kontinuerligt, d.v.s. dygnet runt sju dagar i veckan. Det finns lite eller inget utrymme för misstag om verksamheten ska nå full produktion. Produktionsstörningar som en följd av utrustning som går sönder är inte ovanliga i vår bransch. Vi arbetar därför systematiskt med att kartlägga, eliminera eller minimera riskerna för misstag och fel som kan leda till stopp i våra anläggningar. Arbetet har gett resultat. Senaste årens investeringar och kompetensförstärkning har medfört att vi etablerat oss på en högre och stabilare produktionsnivå jämfört med tidigare år. Framöver kommer vi att fortsätta satsa på och utveckla vårt förebyggande underhåll samt ett tydligt och modernt ledarskap som bygger en stark och ansvarstagande företagskultur utifrån våra gemensamma värderingar.

Kompetensutveckling är fortsatt central för att utveckla våra medarbetare. I och med rekryteringen av Kristin Israelsson som brukschef för Rottneros Bruk fullbordar vi uppbyggnaden av en organisation och ledningsgrupp som tillsammans leder Rottneros koncernen framåt. Målet är att fokusera på högre säkerhet, driva ökade produktions­volymer, ytterligare fokusera på hållbarhet och sist men inte minst öka effektiviteten samt dra nytta av den kompetens som redan finns idag i olika delar av koncernen.

Stämma vid Rottneros Bruk
I mitten av maj hölls årsstämma vid Rottneros Bruk. Ett 50-tal aktieägare hörsammade kallelsen. Innan sedvanliga stämmoförhandlingar i spegelsalen vid Rottneros Herrgård genomförde vi en bruksvisning. Det är andra året i rad vi höll en årsstämma i anslutning till vår verksamhet. Vi är stolta och glada för att kunna presentera hur den nya Rottneroskoncernen växer fram. Läs gärna mer om stämmoupplevelsen på sidan 21.

Minskade utsläpp i Rottneros Bruk
Under kvartalet driftsattes vår nya bioreningsanläggning i Rottneros Bruk. Anläggningen möter nya miljökrav samtidigt som dess produktion av metangas innebär att vi ytterligare minskar vårt behov av fossila bränslen. Anläggningen har kostat cirka 85 MSEK och ingår i vårt investeringsprogram som efter utgången av 2018 innebär att vi når en produktionskapacitet på 440 000 ton/år för koncernen.

Under andra halvåret räknar vi med att planenligt slutföra utbyggnaden av CTMP-linjen i Rottneros Bruk och installationen av svaggassystemet i Vallviks Bruk samt kunna öppna Rottneros Packagings produktionsanläggning i Sunne. En investering som ligger helt rätt i tiden och marknaden drivet av ett ökande intresse för miljövänliga förpackningar.

Marknad och utsikter
Marknaden är fortsatt mycket stark. Priserna fortsätter upp och vi ser inga tecken på att den gynnsamma balansen mellan utbud och efterfrågan ska dramatiskt förändras i närtid. Det enda orosmolnet utgörs av att vedsituationen inte har förbättrats som en följd av nuvarande torka och omfattande skogsbränder runt om i Sverige. Vi arbetar tillsammans med våra leverantörer för att förstå och bedöma konsekvenserna för oss.

Sammanfattningsvis visade första halvåret att vi gjort tydliga framsteg inom ramen för vår strategi att växa med lönsamhet i våra nischer. En gynnsam marknad och god effekt av produktions- och effektivitetshöjande åtgärder gör att vi ser positivt på utsikterna framöver.

Lennart Eberleh

(för fullständig rapport, se bifogad fil)

Denna information är sådan information som Rottneros AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juli 2018 klockan 08.00. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid avvikelser mellan de två ska den svenska versionen gälla.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Eberleh, verkställande direktör och koncernchef Rottneros AB, +46 270 622 65